CCS: Απόψεις των υποψηφίων βουλευτών στις εθνικές εκλογές του 2007 για πολιτικά θέματα και προβλήματα της χώρας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Comparative Candidate Survey: Οpinions of the candidates in national elections of 2007 for political themes and problems of the country
CCS: Απόψεις των υποψηφίων βουλευτών στις εθνικές εκλογές του 2007 για πολιτικά θέματα και προβλήματα της χώρας

Κοϊνά, Λαμπαδή Γεωργίου

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση των απόψεων υποψηφίων βουλευτών των δύο μεγάλων κομμάτων (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) στην Ελλάδα για μία σειρά πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων, καθώς και για προβλήματα της χώρας. Οι απόψεις των υποψηφίων βουλευτών καταγράφηκαν στο πλαίσιο έρευνας, που διεξήχθη την ακαδημαϊκή χρονιά 2007-2008 και αποτελεί μέρος του διεθνούς προγράμματος «Comparative Candidate Survey». Στο πρόγραμμα συμμετέχει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 241 υποψήφιοι βουλευτές, εκ των οποίων οι 95 προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία (39,4%) και οι 146 από το ΠΑΣΟΚ (60,6%).Στο σκιαγραφείται η στάση τους για τα εξής θέματα και πολιτικές: 1. τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, 2. μετανάστες, 3. σχέση πολιτικής-οικονομίας, 4. προστασία του περιβάλλοντος, 5. γάμοι μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, 6. ισότητα των δύο φύλων, 7 παραβίαση των νόμων, 8 κοινωνική ασφάλιση, 9. τρομοκρατία, 10. παγκοσμιοποίηση, 11. έννοιες «δεξιά» και «αριστερά», 12. αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου και 13. συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε.Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνονται οι θέσεις των δύο μεγάλων κομμάτων, που πρωταγωνιστούν στον εκλογικό ανταγωνισμό στην Ελλάδα, για τα παραπάνω ζητήματα.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται έρευνες κοινής γνώμης, προκειμένου να χαρτογραφήσουμε τη στάση τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ για τα παραπάνω θέματα.Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται σύγκριση των θέσεων υποψηφίων και κομμάτων, καθώς και υποψηφίων και κοινού, προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφοροποιήσεις. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι υποψήφιοι της ΝΔ εκφράζουν, σε ορισμένα θέματα, πιο συντηρητικές απόψεις από τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ. Σε άλλα ζητήματα πάλι δε διστάζουν να διαφοροποιηθούν και από τις θέσεις του κόμματός τους, όπως για παράδειγμα στο ερώτημα για την αναδιανομή του εισοδήματος και πλούτουΤην ίδια στιγμή, διαπιστώνουμε έναν προοδευτικότερο προσανατολισμό στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και των υποψηφίων του για ζητήματα, όπως οι γάμοι μεταξύ των ατόμων του ιδίου φύλου, η διατήρηση των εθίμων των μεταναστών και η αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου στους πολίτες.Ωστόσο, σε ορισμένα ερωτήματα παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ υποψηφίων βουλευτών και κόμματος. Για παράδειγμα, η πρόταση για το σύμφωνο συμβίωσης περιλαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποδίδει βαρύνουσα σημασία στην «ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού»1. Μπορεί οι μισοί υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ να ταυτίζονται με την συγκεκριμένη κατεύθυνση του κόμματος, ωστόσο, οι τέσσερις στους δέκα δεν παίρνουν σαφή θέση στο ερώτημα περί απαγόρευσης δια νόμου των συγκεκριμένων γάμων.Στο πλαίσιο της έρευνας, οι υποψήφιοι βουλευτές κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις απόψεις τους σε μία κλίμακα 0-10, όπου 0 είναι το περισσότερο αριστερά και το 10 το περισσότερο δεξιά. Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τοποθετούν τον εαυτό τους πιο αριστερά (διάμεσος στο 4) από τους ψηφοφόρους του κόμματος (διάμεσος στο 5).Στη Νέα Δημοκρατία οι ψηφοφόροι είναι πιο «δεξιοί» από τους υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι εμφανίζονται κοντά στο 7 (διάμεσος). Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ αυτο-προσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί, ενώ οι τοποθετήσεις των ψηφοφόρων του κόμματος επιβεβαιώνουν ότι η βάση της ΝΔ κινείται στο χώρο της Δεξιάς.
In this project we try to study and analyse the opinions of candidate deputies of two big parties (ND-PASOK) in Greece for social and economic themes, as well as for the most important problems of the country. The 241 candidates (146 come from PASOK and 95 from New Democracy) answered in a questionnaire during a research, that was carried out on academic year 2007-2008 and constitutes part of international program “Comparative Candidate Survey”. In the program participates the Laboratory of Applied Political Research of Department of Political Sciences of AUTH. Ιn the present project we try to sketch out their attitude for the following themes and policies: 1. the most important problems of the country, 2. immigrants, 3. relation of politics and economy, 4. protection of environment, 5. marriages between homosexuals, 6. equality, 7. violation of laws, 8. social insurance, 9. terrorism, 10. globalisation, 11. significances “right” and “left”, 12. reallocation of income and wealth and 13. EU themes.Accornding to the results from the research, the candidates of New Democracy express, in specific themes, more conservative opinions from the candidates of PASOK. In other questions they do not hesitate to differentiate from the programme of their party (for example in the question for the reallocation of income and wealth). The PASOK and their candidates seem to be more progressive in specific themes such as the homosexual marriages, the customs of immigrants and the reallocation of income and wealth in the citizens. However, in certain questions are observed divergences between candidates of PASOK and the party. The proposal for the “pact of living together” was included in the pre-election program of PASOK, which attributes high importance in the “rights and freedom of all citizens, independent national origin, religious, political or sexual orientation”. However, four out of ten candidates of PASOK do not take place in the question for the legal prohibition of homosexual marriages.During this project, the candidates placed their opinions in a scale 0-10, where 0 is more left and 10 more right.The candidate deputies of PASOK appear to be more “left” (median in 4) than the voters of the party (median in 5).The New Democracy voters are more “right” from the candidate deputies, which are presented near to 7 (median).In conclusion, we could support the suggestion that the candidate deputies of New Democracy self-determine as centre-rightists, while the voters of the party confirm that they belong to the Popular Right.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-22T12:51:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.