Σύνθεση συμπυκνωμένων πυριδο- και πυρρολοκουμαρινών και σύνθεση συμπυκνωμένων υδροξυκουμαρινών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Synthesis of fused pyrido- and pyrrolocoumarins and synthesis of fused hydroxycoumarins
Σύνθεση συμπυκνωμένων πυριδο- και πυρρολοκουμαρινών και σύνθεση συμπυκνωμένων υδροξυκουμαρινών

Καλλιτσάκης, Μιχάλης Γεωργίου

The synthesis of benzo-fused pyrido- and pyrrolocoumarins and hydroxycoumarins from 5,6,7,8-tetrahydro-napthalen-1-ol, 5,6,7,8-tetrahydro-napthalen-2-ol, indan-5-ol, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol and 1,3-benzodioxo-5-ol as starting materials was studied in the present work. More specifically, the synthesis of the corresponding simple coumarins was studied with three methods: basically, with palladium acetate into reaction with ethyl propiolate, but also with zinc chloride and with Pechmann condensation and the synthesis of the corresponding 4-carboxymethylcoumarins with Yavari reaction. Moreover, the nitration of coumarins was studied but also the following catalytic hydrogenation which led to the syntheis of the desired aminocoumarins which took part in derivatisation reactions with propargylo- and allylobromide. However, extensive study carried out in microwave-assisted reactions of aza-Claisen rearrangement and alkyne aza-Claisen rearrangement using solvents such as xylene, DMF, NMF, in the presence of a catalytical amount of a solution of boron trifluoride in ether. The reaction under microwave irradiation of allylamino- and- diallylaminocoumarins, gave the desired benzo-fused pyrrolocoumarins and those of propargylaminocoumarins the corresponding quinolines. Finally, the desired hydroxycoumarins were synthesised through oxidation of simple phenols into dihydroxy-arenes upon addition of potassium persulfate.
Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η σύνθεση βενζο-συμπυκνωμένων πυριδο- και πυρρολοκουμαρινών και υδροξυ-κουμαρινών με πρώτες ύλες την 5,6,7,8-τετραϋδροναφθαλεν-1-όλη, την 5,6,7,8-τετραϋδροναφθαλεν-2-όλη, την 2,2-διμεθυλο-2,3-διϋδρο-1-βενζοφουραν-7-όλη, την ινδαν-5-όλη και την 1,3-βενζοδιοξο-5-όλη. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η σύνθεση των αντίστοιχων απλών κουμαρινών με τρεις μεθοδους: κυρίως με χρήση οξικού παλλαδίου σε αντίδραση με προπυνοϊκό αιθυλεστέρα αλλά και με χρήση χλωριούχου ψευδαργύρου και τέλος με συμπύκνωση τύπου Pechmann και η σύνθεση των αντίστοιχων 4-καρβοξυμεθυλοκουμαρινών μέσω αντίδρασης Yavari. Ταυτόχρονα, μελετηθήκε η νίτρωση κουμαρινών και η ακόλουθη καταλυτική υδρογόνωση με σύνθεση αμινοκουμαρινών οι οποίες αποτέλεσαν τα υποστρώματα σε αντιδράσεις παραγωγοποίησης όπως με αλλυλο- και προπαργυλοβρωμίδιο. Ωστόσο, διεξοδική μελέτη πραγματοποιήθηκε τόσο σε αντιδράσεις μετάθεσης aza-Claisen όσο και aza-Claisen αλκυνίου σε φούρνο μικροκυμάτων με χρήση διαλυτών όπως το ξυλόλιο, το Ν,Ν-διμεθυλοφορμαμίδιο και το Ν-μεθυλοφορμαμίδιο παρουσία καταλύτη και ειδικότερα με προσθήκη τριφθοριούχου βορίου καθότι παρουσίασαν αξιοπρόσεκτο ενδιαφέρον. Σε δραστικές συνθήκες, με επίτευξη της μετάθεσης aza-Claisen σε αλλυλαμινο- και διαλλυλαμινοκουμαρίνες απομονώθηκαν τα επιθυμητά πυρρολοκουμαρινικά προϊόντα ενώ με ολοκλήρωση της μετάθεσης aza-Claisen αλκυνίου σε προπαργυλαμινοκουμαρίνες σχηματίστηκαν οι αντίστοιχες πυριδοκουμαρίνες. Τέλος, μέσω οξείδωσης απλών φαινολών προς τις αντίστοιχες διόλες με υπερθειικό κάλιο συντέθηκαν οι αντίστοιχες υδροξυκουμαρίνες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Pyrrolocoumarins
Οξείδωση φαινολών
Oxidation of phenols
Κουμαρίνες
Πυρρολοκουμαρίνες
Pyridocoumarins
Aza-claisen
Υδροξυκουμαρίνες
Πυριλοκουμαρίνες
Coumarines
Hydroxycoumarins

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-23T07:14:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.