Παγκοσμιοποίηση και ο ρόλος του εθνικού κράτους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Globalization and the role of the nation-state
Παγκοσμιοποίηση και ο ρόλος του εθνικού κράτους

Μηλαπίδης, Νικόλαος Μιχαήλ

The subject of this thesis is the study of globalization and its impact on society, economy, politics and culture.This work explores the causes of, and attempts to provide some answers to, the following issue: whether, finally, globalization surpasses the classical notion of the nation-state or whether there is some space of creative incorporation of active nation-states within the maelstrom of globalization. Therefore, its intention is to present and analyze the outcome of the conflict between, on the one hand, the free dissemination of information and capital and, on the other, the preservation of self-interest of nation-states, which so far have worked as intermediaries in the world monetary and fund crisis. Among the findings of this study is the conclusion that the future of nation-states must not be defined unilaterally by globalization and that its welfare does not depend exclusively on various international organizations. It is argued that in the era of globalization, it is not only the introduction of foreign practices and ideas within the nation-states that lead towards a political and cultural homogenization, as is maintained, but also the very internal politics and the problems that nation-states face which acquire a world character. Therefore, the dilemma nation-state or globalization must be rejected, as both these perspectives seem to be able to co-exist. Ultimately, the issue of reorganization of the political system in any modern nation-state becomes a matter of utmost importance and acquires special characteristics, given the fact that the world financial crisis seems to be the result of a political crisis.
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και η επίδρασή του στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό.Στην εργασία αναζητούνται τα αίτια και επιχειρείται η απάντηση στο ερώτημα, αν τελικά η παγκοσμιοποίηση υπερβαίνει την κλασική έννοια του εθνικού κράτους ή υπάρχουν περιθώρια δημιουργικής ενσωμάτωσης ενεργητικών κρατών μέσα στη «δίνη» της παγκοσμιοποίησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται και αναλύονται οι συνέπειες της σύγκρουσης ανάμεσα στην ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών και κεφαλαίων και τα συμφέροντα των εθνικών κρατών που λειτούργησαν ως διαμεσολαβητές στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μεταξύ των συμπερασμάτων της μελέτης είναι ότι το μέλλον του εθνικού κράτους δεν καθορίζεται μονοσήμαντα από την παγκοσμιοποίηση η δε τύχη του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους διάφορους υπερεθνικούς οργανισμούς. Υποστηρίζεται ότι στη εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν εισάγονται μόνο ξένα στοιχεία εντός των κρατών, που μπορεί να οδηγούν στην πολιτική και πολιτισμική ομογενοποίηση, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, αλλά είναι οι εσωτερικές πολιτικές και τα προβλήματα του εθνικού κράτους που αποκτούν παγκόσμια σημασία. Έτσι, το δίλημμα εθνικό κράτος ή παγκοσμιοποίηση πρέπει να απορριφθεί μια που οι δυο αυτές προοπτικές μπορούν να συνυπάρξουν. Επομένως, το ζήτημα της ανανέωσης του πολιτικού συστήματος του σύγχρονου εθνικού κράτους είναι καίριας σημασίας και αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεδομένου ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση φαίνεται να οφείλεται κύρια σε πολιτική κρίση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρόλος εθνικού κράτους
Political financial crisis
Πολιτική/οικονομική κρίση
Globalization
Role of nation state
Παγκοσμιοποίηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-24T06:51:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.