Επίδραση της υδατικής καταπόνησης και του υποκειμένου σε μερικές φυσιολογικές παραμέτρους της ποικιλίας ξινόμαυρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Effects of water deficit and rootstock in some physiological parameteres of xinomavro
Επίδραση της υδατικής καταπόνησης και του υποκειμένου σε μερικές φυσιολογικές παραμέτρους της ποικιλίας ξινόμαυρο

Γκάγκλου, Ζαχαρούλα Ανέστη

In this paper was studied the effect of 2 rootstocks (1103P and 3309C) with different resistance in drought, in water relations of variety Xinomavro (Vitis vinifera). The project was took place in the experimental vineyard of AUTH in vines 6 years old. The daily and seasonal fluctuation of water status, at the summer of 2007, was recorded not only with the measurement of stem water potential (Ψs) and leaf water potential (ΨL), but also with the installation of sensors of continuous recording of sap flow in 2 vines per rootstock. Simultaneously, was measured the stomatal conductivity of leaves with the use of porometer. At the same time became continuous recordings of humidity of soil and meteorological data of vineyard. At the complete maturation were measured: the production per plant, the weight and the dimensions of grapes. Also, were measured totally soluble solid, total acidity and the concentration of phenolic components in the grape. The Ψs, ΨL and the stomatal conductivity were measured with higher values in 1103P. The sap flow presented similar fluctuation in the 2 rootstocks. It also was observed high correlation of sap flow with the humidity of soil, VPD and Ψ. The plants in 1103P had bigger vigor and production. On the contrary, they were not observed differences between rootstocks in the qualitative characteristics of production. According to the results of this study, the rootstock 1103P developed more effectively the water reserves of the ground ensuring a favorable water status in the vaccinated variety.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, μελετήθηκε η επίδραση δύο υποκειμένων διαφορετικής αντοχής στην ξηρασία (1103P και 3309C) στις υδατικές σχέσεις τη φυσιολογία και την αύξηση της ποικιλίας Ξινόμαυρο. Η μελέτη διεξήχθει στον πειραματικό αμπελώνα του ΑΠΘ σε 6 ετών φυτά. Η ημερήσια και η εποχική διακύμανση του υδατικού καθεστώτος της αμπέλου καταγράφηκε με τη μέτρηση του υδατικού δυναμικού του βλαστού (Ψs) και του φύλλου (ΨL) κατά τη διάρκεια 5 πλήρως ηλιόλουστων ημερών της περιόδου 2007 αλλά και με την εγκατάσταση αισθητήρων συνεχούς καταγραφής της ροής του ανοδικού ρεύματος, σε 2 πρέμνα ανά υποκείμενο. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της στοματικής αγωγιμότητας των φύλλων με τη χρήση πορομέτρου. Παράλληλα, γινόταν συνεχής καταγραφή της υγρασίας του εδάφους και μετεωρολογικών δεδομένων του αμπελώνα. Κατά την πλήρη ωρίμανση μετρήθηκαν: η παραγωγή ανά πρέμνο, το βάρος και οι διαστάσεις της σταφυλής και της ράγας καθώς και τα ολικά διαλυτά στερεά, η ολική οξύτητα και η συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών της ράγας. Τα Ψs, ΨL και η στοματική αγωγιμότητα παρουσίασαν μείωση κατά τη βλαστική περίοδο παίρνοντας υψηλότερες τιμές στα φυτά που ήταν εμβολιασμένα στο υποκείμενο 1103Ρ. Το ανοδικό ρεύμα παρουσίασε παρόμοια διακύμανση και στα 2 υποκείμενα. Παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση της ροής του ανοδικού ρεύματος με την υγρασία του εδάφους, το έλλειμμα κορεσμού του αέρα (VPD) καθώς και με το υδατικό δυναμικό. Τα πρέμνα στο 1103Ρ είχαν μεγαλύτερη ζωηρότητα και παραγωγή. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης των 2 υποκειμένων, το 1103Ρ φάνηκε να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τα υδατικά αποθέματα του εδάφους εξασφαλίζοντας ένα ευνοϊκότερο υδατικό καθεστώς στην εμβολιασμένη ποικιλία σε σχέση με το 3309C.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υποκείμενο
Ανοδικό ρεύμα
Sapflow
Στοματική αγωγιμότητα
Water deficit
Ποιότητα σταφυλών
Stomatal conductance
Υδατικό δυναμικό
Τδατική καταπόνηση
Rootstock
Grape quality
Water potential

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-24T07:03:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.