The access to public documents and the protection of personal data

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων
The access to public documents and the protection of personal data

Παπαστάμκου, Αριστούλα Ιωάννη

Η σχέση μεταξύ διαφάνειας, υπό την ειδικότερη μορφή της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει ουσιαστικά ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη νομική επιστήμη στο παρελθόν . Παρόλα αυτά δε μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η προβληματική των δύο αυτών εννόμων αγαθών τίθεται σήμερα σε νέες διαστάσεις υπό το φως των σύγχρονων νομικών (ιδιαίτερα μετά τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση καθώς και τη θέσπιση λεπτομερειακών διατάξεων σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας) όσο και των τεχνολογικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εξετάζεται η σχέση των δύο δικαιωμάτων, με σκοπό να καταδειχθεί αν τελικά είναι εκ διαμέτρου αντίθετα και ασυμβίβαστα μεταξύ τους ή παραπληρωματικά και τελούμενα σε σχέση συμπλήρωσης; Απαντήσεις λοιπόν δίνονται στα βασικά ζητήματα που αναφύονται στο πλαίσιο της παρούσας θεματικής, με αναφορά σε συγκεκριμένα νομολογιακά παραδείγματα της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , ενώ γίνεται μνεία και στο κοινοτικό δίκαιο ούτως ώστε να καταφανούν τα σημεία σύγκρουσης μεταξύ των δύο δικαιωμάτων , οι αντινομίες , οι ανασφάλειες δικαίου, προκειμένου να καταλήξουμε στους ενδεδειγμένους τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης των δύο δικαιωμάτων. H παρούσα μελέτη καταλήγει υποστηρίζοντας ότι το κάθε εξεταζόμενο δικαίωμα τελεί συμπληρωματική λειτουργία σε σχέση με το άλλο. Η ενδεδειγμένη λύση συνίσταται στην εξέταση κάθε διαφορετικού ζητήματος χωριστά με σκοπό να καταδειχθεί σε ποιου δικαιώματος την προστασία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.
Τhe relation between transparency, under the special form of access in the public documents and the protection of personal data places substantially a question that has repeatedly occupied the legal science in the past. Nevertheless it can’t be disputed that this issue is placed today in new dimensions under the light of modern law (particularly after the constitutional revision as well as the establishment of detailed provisions in Greek legislation) as much as the technological developments. The purpose of present study is to examine the relation between two rights, in order to answer if finally they are completely different and incompatible to each other or maybe there exists a supplementary function between them. Answers therefore are given with report in Greek legislation in combination with communal law, while special mention is made to concrete jurisprudential examples of the Greek Data Protection Supervisor with the purpose of emphasizing the points of conflict between the two rights, the insecurities and also the ways to solve them. this report concludes by proving that each examined right completes the function of the other. The indicated solution is to examine every different case separately in order to find out which of these rights’ protection has to be given priority.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προσωπικά δεδομένα
Διαφάνεια
Public documents
Conflict
Σύγκρουση
Πρόσβαση
Access
Trasparency
Δημόσια έγγραφα
Personal data

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-24T07:11:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.