δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The Tsirelson space
Ο χώρος του Τσίρελσον

Μυργιώτης, Απόστολος Παναγιώτη

The Tsirelson space consists of sequences, has infinite dimwnsions, is Banach and reflexive. Also, is proved that (Co, || ||∞) and (lp, || ||p), ∀p∈[1, +∞) are not contained isomorphically in Tsirelson space. The last property makes Tsirelson space important because answers negatively in a conjecture in area of Functional Analysis: "Every infinite-dimension and reflexive Banach space contains isomorphically (Co, || ||∞) or (lp, || ||p), for p∈[1, +∞)
Ο χώρος του Tsirelson είναι ένας χώρος ακολουθιών, απειροδιάστατος, Banach και αυτοπαθής. Στην εργασία αποδεικνύονται οι παραπάνω ιδιότητες καθώς και το ότι οι χώροι (Co, || ||∞) και (lp, || ||p),∀p∈[1, +∞) δεν εμφυτεύονται ισομορφικά σ' αυτόν. Η τελευταία ιδιότητα τον καθιστά αξιόλογο, επειδή με την κατασκευή του απαντήθηκε αρνητικά μια εικασία στο χώρο της Συναρτησιακής Ανάλυσης : "Κάθε απειροδιάστατος αυτοπαθής χώρος Banach περιέχει ισομορφικά τον Co ή κάποιον lp, p∈[1, +∞).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Infinite dimension space
Συναρτησιακή ανάλυση
Χώρος ακολουθιών
Εικασία
Χώρος Banach
Conjecture
Απειροδιάστατος
Functional analysis
Αυτοπαθής
Banach space
Συζυγής
Reflexive space
Sequence space

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-24T07:38:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.