Το τριμερές βαλκανικό σύμφωνο Ελλάδας-Τουρκίας-Γιουγκοσλαβίας (1953-1954) στο πλαίσιο των ευρύτερων ελληνογιουγκοσλαβικών και ελληνοτουρκικών σχέσεων 1949-1955

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The treaty fo Blend (1954) between Greece-Turkey-Yugoslavia during the process of Greek Yugoslavian and greek turkish relations during the period of 1949-1985
Το τριμερές βαλκανικό σύμφωνο Ελλάδας-Τουρκίας-Γιουγκοσλαβίας (1953-1954) στο πλαίσιο των ευρύτερων ελληνογιουγκοσλαβικών και ελληνοτουρκικών σχέσεων 1949-1955

Αριστείδου, Χριστιάνα Γεωργίου

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία περιγράφεται η πορεία των ελληνο-γιουγκοσλαβικών και ελληνο-τουρκικών σχέσεων κατά την περίοδο 1949-1955 μέχρι την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου του Μπλέντ το 1954 και αναλύει τους παράγοντες που καθόρισαν την εξέλιξη των σχέσεων αυτών σε συνάρτηση με τις διεθνείς βαλκανικές εξελίξεις. Η ρήξη Τίτο - Στάλιν το 1948 λόγω της ηγεμονικής πολιτικής του Τίτο στα Βαλκάνια και η συνακόλουθη απομάκρυνση της Γιουγκοσλαβίας από την Κομινφόρμ αποτέλεσαν την αφετηρία για την προσέγγιση του Τίτο από τη Δύση. Ο φόβος μιας σοβιετικής επίθεσης εναντίον της Γιουγκοσλαβίας καθιστούσαν την ελληνογιουγκοσλαβική συνεργασία αναγκαία κατά τα έτη 1950 -1955. Ακόμη η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το Φεβρουάριο του 1952 υπήρξε σημαντική για την άμυνα της Ανατολικής Μεσογείου και ενέτεινε ακόμη περισσότερο την ανάγκη για μια ελληνο-γιουγκοσλαβο-τουρκική συνεργασία. Οι ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις και οι ελληνο-τουρκικές γίνονται στενότερες, όταν ύστερα από αλλεπάλληλες συνομιλίες και ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών, οδηγηθήκαμε στην υπογραφή αρχικά της Συνθήκης της Άγκυρας το 1953 και ακολούθως της Συνθήκης του Μπλεντ το 1954. Ενδεικτική είναι και η κρίση που επήλθε στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας κατά την περίοδο 1954-1955 με αντικείμενο διαμάχης το Κυπριακό Ζήτημα, το οποίο συνέβαλε στην αποδυνάμωση του Βαλκανικού Συμφώνου.
This present post-graduation disertation describes the process of Greek-Yugoslavian and Greek-Turkish relations during the period of 1949-1985 until the signing of the Balkan Treaty of Blend in 1954 and it analyses the factors that determined the route of these relations in conjunction with the International Balkan developments. The conflict between Tito-Stalin in 1948 due to the authorative policy of Tito in the Balkans and the subsequent withdrawal of Yugoslavia from the Kominform constituted later the starting point of the western approach towards Tito. The fear of a soviet attack against Yugoslavia necessitated the Greek – Yugoslavia coalition during the years 1950-1955. In addition the entry of Greece and Turkey into Nato in February 1952 was important for the defense of the Eastern Mediterranean and made the need of Greek – Yugoslavia Turkish coalition even more imperatife. The Greek – Yugoslavian relations and the Greek – Turkish were intensified and after consecutive negotiations and exchanges of official visits between the countries involved, resulted to the initial signing of the Aneova Treaty of 1953 and consequently the Treaty of Blend in 1954. The crisis that followed in the relations between Greece and Turkey during the period of 1954-1955 with the Cyprus issue being the major point of dispute, is indicative of this development. This issue contributed towards the wakening of the Balkan Treaty.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συνθήκη Αγκυρας (1953)
Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
Ελληνοτουρκικές σχέσεις
Συνθήκη Blend (1954)
NATO
ΝΑΤΟ
Κυπριακό
Cyprus problem

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-24T07:46:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)