Στρατηγική χρηματοδότηση της νήσου Αστυπάλαιας στους τομείς τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Strategic funding of the island of Astypalaia in the sectors of tourism and sustainable development
Στρατηγική χρηματοδότηση της νήσου Αστυπάλαιας στους τομείς τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη

Τζιώγας, Χαράλαμπος Αθανασίου

The present work may be considered as the forth act of efforts to elaborate a unified development plan for Astypalea, an island in the southern Aegean Sea belonging to the Prefecture of the Dodecanese. In parallel, three other works by engineering colleagues Bella Maria, Aikaterini Marinou and Apostolos Folas deal with tourism formation and development, the construction of a marine port from a touristic standpoint, and with the construction of wind, photo-voltaic, and geothermal parks from the standpoint of sustainable development of the island. The subject of this thesis is the development of financing opportunities and strategy necessary to develop the island.The form and means of financing that should and can be implemented for development of the island are different in each case, depending on the development sector. The first chapter describes, initially in general terms, the strategic framework for financing: from private sources, co-financing, and public private partnerships.Next, all the financing tools employed for different types of development programs are enumerated. In some cases, there is more extensive discussion in order to familiarize the reader with the object of particular tools. Within the overall picture of delivering a development project, it was deemed advisable to present the procedures involved in the Cost Benefit Analysis (CBA) required for implementation of a project’s financing. It was considered useful to then offer a general presentation of the National Strategic Reference Framework (NSRF), and to propose a view favoring this tool’s range and usefulness. Next, and as distinct from the NSRF, there is selective noting of a number of articles in the National Development Law 3299/2004 (“Law on Private Investment Incentives for Economic Growth”), where we highlight the fact that the construction of the marine port falls within this development plan. Public private partnerships (PPP) are presented separately as regards their types, the procedures for their assignment, and their legislative framework (Law 3389/2005, on P.P.P.).In the chapter on the choice of financing tools, we explain why we propose to classify the tourist sector investment plans for construction of the marine port under the provisions stipulated in the National Strategic Reference Framework (Law 3299/2004). This choice of financing was deemed the most profitable in the view of the writer of the present thesis, because it presents flexibility in implementation, offering competitive motives to interested S.M.Es..In the chapter on energy production installations employing renewable energy sources (RES), we describe the inclusion process, the legislative framework, the coordinator’s role in the process of monitoring documents, as well as requisite studies, approvals, expert opinions, permits, and necessary accompanying documentation. An effort is made to simplify and present descriptively in four distinct steps the above process for installation of a RES station for electricity production. Along the “route” of this process, we highlight the particular issues and difficulties presented in the case of Astypalea due to its being an island that is not connected with the system or network for electricity production. For implementation of this complex investment program for energy production from R.E.S., we propose as coordinator the Public Power Corporation S.A. – Renewable Energy Sources (R.E.S.). It would be possible by virtue of their competence, technical expertise and experience, with the aid of contracts involving public bodies (Regional and Local Communities – Region of the Dodecanese) and private ones (P.P.P.), investors/ autoproducers of electrical energy from R.E.S., to absorb funding from the corresponding (E.U) Community Support Frameworks. Finally, after formulating the strategic model (on the basis of the Program Ms Office Project Portfolio Server 2007), we evaluated the two alternative solutions available, i.e. building a sea or land aeolic park, and were able to find the best one possible.
Η εργασία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως η τέταρτη πράξη σε μια προσπάθεια εκπόνησης ενός ενιαίου έργου ανάπτυξης νησιού του Νοτίου Αιγαίου, της Αστυπάλαιας, που ανήκει στο νομό Δωδεκανήσων. Παράλληλα, οι τρεις άλλες εργασίες των συναδέλφων μηχανικών, κ. Μπέλλα Μαρία, κ. Μαρίνου Αικατερίνης και κ. Φώλα Απόστολου, πραγματεύονται την τουριστική ανάπτυξη, κατασκευή μαρίνας και την κατασκευή αιολικών, φωτοβολταϊκών και πάρκων γεωθερμίας από αειφορική, αντιστοίχως, δυνατότητα ανάπτυξης του νησιού.Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και η στρατηγική που μπορεί να εφαρμοστεί προκειμένου να αναπτυχτεί το νησί. Η μορφή χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά μέσα που πρέπει και μπορούν να εφαρμοστούν για την ανάπτυξη του νησιού, είναι διαφορετικά κατά περίπτωση και ανά τομέα ανάπτυξης.Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται, καταρχήν γενικά, το πλαίσιο της στρατηγικής χρηματοδότησης: χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, συγχρηματοδότηση, συμβάσεις σύμπραξης. Στη συνέχεια αναφέρονται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων γίνεται εκτενέστερη αναφορά για να δημιουργηθεί η σχετική εξοικείωση με το αντικείμενό τους. Στην εικόνα παράδοσης ενός αναπτυξιακού έργου κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν οι χρηματοοικονομικές διαδικασίες ανάλυσης κόστους – οφέλους (Cost Benefit Analysis (C.B.A)), που απαιτούνται για την υλοποίηση της απόδοσης χρηματοδότησης του έργου.Στη συνέχεια θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει μία γενική παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) και συμπερασματικά να προταθεί η άποψη για την εμβέλεια και την χρηστικότητα του εργαλείου αυτού. Στη συνέχεια και σε συγκριτική αντιδιαστολή με το Ε.Σ.Π.Α, γίνεται αναφορά επιλεκτικά στα άρθρα του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, όπου τονίζεται η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου κατασκευής της μαρίνας στην Κατηγορία I. Οι Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ) παρουσιάζονται χωριστά για τους διάφορους τύπους, τις διαδικασίες ανάθεσης και το νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3389/2005).Στο κεφάλαιο της επιλογής των χρηματοδοτικών εργαλείων, αιτιολογείται και προτείνεται η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων του τουριστικού τομέα για την κατασκευή της μαρίνας στις διατάξεις που αναφέρονται στον Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμος 3299/2004. Η επιλογή αυτή για τη χρηματοοικονομική επένδυση κρίθηκε ως η βέλτιστα αποδοτική, κατά την άποψη του υπογράφοντα την εργασία αυτή, γιατί παρουσιάζει ευελιξία στη εφαρμογή της, προσδίδοντας ανταγωνιστικά κίνητρα στις ενδιαφερόμενες Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε).Στο κεφάλαιο των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Α.Π.Ε) περιγράφεται η διαδικασία ένταξης, το νομοθετικό πλαίσιο, ο ρόλος του συντονιστή της διαδικασίας παρακολούθησης των εγγράφων, οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις, άδειες και τα συνοδευτικά αυτών απαιτούμενα έγγραφα. Επιχειρείται να απλοποιηθεί και να παρουσιαστεί παραστατικά σε τέσσερα διακριτά βήματα η παραπάνω διαδικασία εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Επισημαίνεται στη “διαδρομή” αυτή της διαδικασίας η ιδιαιτερότητα και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην περίπτωση της Αστυπάλαιας, γιατί είναι Μη Διασυνδεδεμένο Νησί με το Σύστημα ή το Δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Προτείνεται για την υλοποίηση του σύνθετου αυτού επενδυτικού προγράμματος παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε να είναι συντονιστής η Α.Ε Δ.Ε.Η – Α.Π.Ε Ανανεώσιμες. Αυτή δύναται λόγω αρμοδιότητας, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με τη βοήθεια συμβάσεων Σύμπραξης του Δημοσίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Περιφέρεια Δωδεκανήσων), με τους Ιδιώτες (Σ.Δ.Ι.Τ), επενδυτές αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε, να απορροφήσει τα αντίστοιχα Κοινοτικά Προγράμματα Ενίσχυσης.Τέλος, με τη διαμόρφωση που κάναμε (εφαρμόζοντας το Πρόγραμμα Ms Office Project Portfolio Server 2007) του στρατηγικού μοντέλου εκτιμήσαμε τις δύο διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, την κατασκευή θαλάσσιου ή χερσαίου αιολικού πάρκου, και καταλήξαμε στη βέλτιστη δυνατή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες ΑΠΕ
Private public partnership
Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (εσπα)
Μαρίνες
Law on private investment incentives for economic growth
Financing
Χρηματοδότηση
National strategic reference framework
Χρηματοδοτικά εργαλεία
Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙκ
Portfolio management
Renewalbe energy sources

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-24T08:13:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.