δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη και ανάδειξη της πόλης της Ρόδου
Development and growth of the city of Rhodes

Διακομιχάλης, Μιχαήλ Εμμανουήλ

It is obvious nowadays that every section of human’s everyday life, almost anywhere in the planet is defined and affected by the consecutive development in all parts of modern life. This development changes rapidly habits and lifestyles that have been consolidated over decades, aforetime propitiously or not. The running, uninterrupted and rapid technological evolution, the globalization that expands in a rigorous way (whatever this means in the development of production and services sections), the financial integration that is yet characterized by international co operations and consortiums of powerful multinational companies (economic colossuses that affect the fortune of small nations most of the times), but also the unadulterated information’s diffusion with the use of all contemporary means anywhere and anytime, comprise the most important factors that affect the worldwide evolutions. Therefore, in this context of financial integration and free circulation of production and financial coefficients (leaded by innovation), the development, as well as the competition, between cities worldwide is evolved. The political decisions that are related to development, as well as the civilian decisions for investments’ assumption are taken in an extremely complicated productive and institutional environment, which is governed by new and continuously varied rules and practices. Rhodes town is obliged to follow this framework, in order not to drop back at the evolution, aiming at the successful development of the island and not its social and financial demission. In terms of this thesis, after the introduction and the historical flashback of the island (which describes better the island of Rhodes and its peculiarities to the reader), a description and evaluation of the subordinate situation of the town in relation to the wider area is attempted. The role of Rhodes Municipality regarding the regional and national economy is a subject under study, while the basic dimensions of its socio-economical structure are analyzed.Moreover, a thorough analysis of the advantages, disadvantages, chances and threads (SWOT ANALYSIS) of the municipality is attempted.The results of the aforementioned analysis are afterwards used for defining the framework for an overall strategic policy for the successful development of the town of Rhodes. This is achieved by the policy’s particularization to the general aims and the main activity planning, which focus on “CULTURAL – FINANCIAL – TOURISTIC DEVELOPMENT”, “PRODUCTION AND DIFFUSION OF INNOVATION AND REINFORCEMENT OF KNOWLEDGE SOCIETY”, the development and reinforcement that are required for “TRANSPORTATION AND BUSINESS INFRASTRUCTURES and ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY”, as well as the “REINFORCEMENT OF SOCIAL CONSISTENCY”. Each of those four axes contains partial categories of interference with certain proposed projects and actions. Apart from the description of the projects, it is also attempted in this thesis to analyze and explain the objects that these projects serve, and the requirements and the conditions that will allow their successful execution and functionality. Moreover, the estimated budget and its possible sources are mentioned. Over and above, the criteria for the projects’ classification (regarding their priority and temporal hierarchy) are explained, so as to overcome the obstacles, which arise from their contemporary execution due to technical and financial reasons. Centralized tables for each of the four activity axes are apposed for readers’ facilitation and supervisory analysis of the projects. Each table contains the type / description of the projects, its corresponding budget and its priority ranking. Apart from the centralized temporal and financial estimations, a reference to the potential sources of financing the total strategic planning is provided. Finally, the epilogue contains the conclusions of this thesis, as well as further discussion and comments on the results of the research analysis.
Στη σύγχρονη εποχή είναι πλέον σαφές ότι κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, σχεδόν οπουδήποτε στον πλανήτη, καθορίζεται και επηρεάζεται, άλλοτε ευμενώς και άλλοτε όχι, από τις συνεχείς εξελίξεις σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής, αλλάζοντας συνήθειες και ρυθμούς που είχαν εδραιωθεί για δεκαετίες. Οι αδιάκοπες, διαρκείς και ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση που εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς με ότι αυτό συνεπάγεται στον καθορισμό των εξελίξεων κάθε τομέα παραγωγής και υπηρεσιών, η οικονομική ενοποίηση που χαρακτηρίζεται πλέον από διακρατικές συνεργασίες και συμπράξεις πανίσχυρων πολυεθνικών εταιρειών, οικονομικών κολλοσών που πολλές φορές επηρεάζουν τις τύχες ακόμα και μικρών κρατών, αλλά και η άκρατη πληροφόρηση οπουδήποτε και οποτεδήποτε με χρήση κάθε σύγχρονου μέσου, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.Σε αυτά τα πλαίσια, επομένως, της οικονομικής ενοποίησης, και της ελεύθερης κυκλοφορίας παραγωγικών και οικονομικών συντελεστών και προϊόντων με την καινοτομία να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, εξελίσσεται παράλληλα και η ανάπτυξη των πόλεων διεθνώς, όπως και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός. Οι πολιτικές αποφάσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη, όσο και οι ιδιωτικές αποφάσεις για την ανάληψη επενδύσεων λαμβάνονται μέσα σε ένα – εξαιρετικά σύνθετο – παραγωγικό και θεσμικό περιβάλλον, που διέπεται από νέους και συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες και πρακτικές.Σε αυτά τα πλαίσια είναι υποχρεωμένη να κινηθεί και η πόλη της Ρόδου, ώστε να μην μείνει πίσω στις εξελίξεις με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την ανάπτυξη και ανάδειξή της και όχι την κοινωνική και οικονομική υποβάθμισή της.Στα πλαίσια της εργασίας, μετά την εισαγωγή και την ιστορική αναδρομή που δίνουν καλύτερα και περιγραφικότερα στον αναγνώστη τον χαρακτήρα της Ρόδου με τις ιδιαιτερότητές της, επιχειρείται να γίνει περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της πόλης σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή. Μελετάται ο ρόλος του Δήμου Ροδίων στα πλαίσια της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας, αναλύονται τα βασικά μεγέθη της οικονομικής και κοινωνικής δομής του, ενώ επιπλέον γίνεται και μία προσπάθεια ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών (SWOT ANALYSIS) που τον χαρακτηρίζουν αυτήν την περίοδο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δυνάμεις-αδυναμίες-ευκαιρίες-απειλές
Rhodes
Cultural development
Ρόδος
Τουριστική ανάπτυξη
Environmetanl sustainability
Economic development
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτιστική ανάπτυξη
Περιβαλλοντική αειφορία
Enterpreneurship and innovation
SWOT analysis
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Tourism development

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-24T10:00:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.