Μελέτη του μικροπολλαπλασιασμού των υποκειμένων κερασιάς Cab-GP (Prunus cerasus), Gisela 6 (Arunus cerasus x prunus canescens) και Maxima 14 avium x Prunus mahaleb

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Study of micropropagation of Prunus avium rootstocks Cab-GP (Prunus cerasus), Gisela 6 (Arunus cerasus x prunus canescens)and Maxima 14 avium x Prunus mahaleb
Μελέτη του μικροπολλαπλασιασμού των υποκειμένων κερασιάς Cab-GP (Prunus cerasus), Gisela 6 (Arunus cerasus x prunus canescens) και Maxima 14 avium x Prunus mahaleb

Σαρροπούλου, Βιργινία Νικολάου

The aim of this research was, tο study micropropagation of 3 commercial Prunus avium rootstocks. Particularly, we used the 3 following rootstocks: CAB-6P (Prunus cerasus), Gisela 6 ( Prunus cerasus x Prunus canescens) & Maxima 14 (Prunus avium x Prunus mahaleb). The culture medium of Murashige and Skoog (1962), was used.In the first experiment, it was studied the effect of the imidazole fungicide Imazalil and the benzymidazole Carbendazim acting like-cytokinin on induction of shoots and in vitro rooting in all rootstocks. Both fungicides, showed kytokinin-like activity only in the presence of benzyladenin in two of the three rootstocks, CAB-6P & Gisela 6, but not in Maxima 14.In the second experiment, it was studied the effect of triacontanol (alcohol with 30 carbons in straight chain) on induction of shoots in CAB-6P & Gisela 6 rootstocks and in vitro rooting of Maxima 14. It was found, a synergistic action of triacontanol with benzyladenin on induction of multiple shoots.In the third experiment, it was studied the effect of auxin and its concentration on in vitro rooting of 3 rootstocks. Two synthetic auxins, indole-3-butyric acid (IBA) and a-naphthaleneacetic acid (a-NAA) were used.In all experiments, as explants were used shoot apices from previous in vitro culture. After a period of time, we measured the number, the length, the fresh and dry weight of shoots and roots as well as the percentage of shoots and rooting.The rootstock’s reaction concerning the number of produced shoots as affected by the fungicides, Imazalil and Carbendazim in combination with BA, follows the order CAB-6P > Gisela 6 > Maxima 14. As concerns shoot length and fresh and dry weight of shoots, the CAB-6P rootstock reacted better on the combination Imazalil+BA, while Gisela 6 on Carbendazim+BA.Generally, among rootstocks, under the combined application of TRIA+BA, the CAB-6P showed superiority in number, fresh and dry weight of shoots, while Gisela 6 reacted better concerning the length of shoots.Concerning the number and length of new-formed roots, the 3 rootstock’s follow the order : Gisela 6 > CAB-6P > Maxima 14. The percentage of rooting followed the order : Maxima 14 > Gisela 6 > CAB-6P.
Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν, η μελέτη του μικροπολλαπλασιασμού σε υποκείμενα κερασιάς. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής 3 υποκείμενα : CAB-6P (Prunus cerasus), Gisela 6 ( Prunus cerasus x Prunus canescens) & Maxima 14 (Prunus avium x Prunus mahaleb). To θρεπτικό υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το MS (Murashige και Skoog, 1962).Στο 1ο πείραμα, μελετήθηκε η επίδραση φυτοφαρμάκων με δράση κυτοκινίνης στην βλαστογένεση και στην in vitro ριζοβολία και των 3 υποκειμένων. Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν το ιμιδαζολικό μυκητοκτόνο Imazalil και το βενζυμιδαζολικό Carbendazim. Και τα 2 μυκητοκτόνα, επέδειξαν δράση κυτοκινίνης μόνο παρουσία βενζυλαδενίνης στο μέσο στα δύο εκ των τριών υποκειμένων, CAB-6P & Gisela 6, όχι όμως και στο Maxima 14.Στο 2ο πείραμα, μελετήθηκε η επίδραση της τριακοντανόλης (αλκοόλη με 30 άτομα C σε ευθεία αλυσίδα), στην βλαστογένεση στα υποκείμενα CAB-6P & Gisela 6 και στην in vitro ριζοβολία στο Maxima 14. Αποδείχθηκε συνεργιστική δράση της τριακοντανόλης σε συνδυασμό με την βενζυλαδενίνη στην επαγωγή πολλαπλών βλαστών.Στο 3ο και τελευταίο πείραμα μελετήθηκε, η επίδραση του είδους και της συγκέντρωσης της αυξίνης στην in vitro ριζοβολία και των 3 υποκειμένων. Οι συνθετικές αυξίνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν, το 3-ινδόλυλοβουτυρικό οξύ (ΙΒΑ) και το α-ναφθαλινοξικό οξύ (a-NAA).Σ” όλα τα πειράματα και στα 3 υποκείμενα, ως έκφυτα χρησιμοποιήθηκαν βλαστικές κορυφές από προηγούμενη in vitro καλλιέργεια. Μετά την πάροδο ορισμένων εβδομάδων, μετρήθηκε ο αριθμός, το μήκος, το νωπό & ξηρό βάρος βλαστών και ριζών καθώς επίσης και τα ποσοστά βλαστογένεσης και ριζοβολίας.Η αντίδραση των υποκειμένων ως προς τον αριθμό των παραγόμενων βλαστών υπό την συνδυασμένη επίδραση των φυτοφαρμάκων Imazalil & Carbendazim με ΒΑ, είναι κατά αύξουσα σειρά CAB-6P > Gisela 6 > Maxima 14. Ως προς το μήκος, το νωπό και ξηρό βάρος των βλαστών, το CAB-6P αντέδρασε καλύτερα στο συνδυασμό Imazalil+BA ενώ το Gisela 6, στον Carbendazim+BA.Γενικά, μεταξύ των υποκειμένων, κατά την συνδυασμένη επίδραση TRIA+BA, το CAB-6P παρουσίασε υπεροχή ως προς τον αριθμό, το νωπό και ξηρό βάρος βλαστών, ενώ ως προς το μήκος των βλαστών το Gisela 6 είχε καλύτερη αντίδραση.Η καλύτερη αντίδραση που επέδειξαν τα 3 υποκείμενα ως προς τον αριθμό των σχηματιζόμενων ριζών και το μήκος τους, ακολουθεί την σειρά Gisela 6 > CAB-6P > Maxima 14. Αντίθετα, ως προς το ποσοστό ριζοβολίας, η παραπάνω σειρά τροποποιείται ως εξής : Maxima 14 > Gisela 6 > CAB-6P.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αυξίνες (ΙΒΑ και ΝΑΑ)
Τριακοντανόλη (αλκοόλη)
Καρπενταζίμ (μυκητοκτόνο)
Ιμαζαλίλ (μυκητοκτόνο)
Micropropagation of cherry in vitro
Υποκείμενα κερασιάς
Triacontanol (alcahol) in vitro
Imazalil (fungicide) in vitro
Auxins (IBA and NAA) in vitro
Prunus avium rootstocks
Carbendazim (fungicide) in vitro
Πολλαπλασιασμός κερασιάς σε ασηπτικές συνθήκες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-28T08:37:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.