Γεωολογική αποθήκευση του εκπεμπόμενου CO2. Η λύση στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας ;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Geological sequestration of emitted Co2.The solution at global temperature rise?
Γεωολογική αποθήκευση του εκπεμπόμενου CO2. Η λύση στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας ;

Δημάδης, Γεώργιος Χρήστου

Η εργασία πραγματεύεται την πιο υποσχόμενη μέθοδο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η μέθοδος αφορά στην δέσμευση και μόνιμη αποθήκευση του CΟ2. Η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε υπόγειους υδροφορείς μεγάλου βάθους (άνω των 800m), στα βάθη των ωκεανών, σε εξαντλημένα ή εμπορικά μη βιώσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και ακόμη σε τεχνητά σπήλαια (καβέρνες).Παρουσιάζονται οι τεχνικές δέσμευσης η οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε σημειακούς ρυπαντές όπως οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα, χαλυβουργίες τσιμεντοβιομηχανίες και μερικές ακόμη βιομηχανικές κατηγορίες.Από τις μεθόδους αποθήκευσης στην εργασία αυτή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην περίπτωση των υπόγειων βαθέων υδροφορέων υφάλμυρου ύδατος. Παρουσιάζονται τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την εκλογή του κατάλληλου πεδίου. Περιγράφεται επίσης η διαδικασία εισπίεσης και οι γεω-φυσικο-χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μετά την εισπίεση.Σε επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής τεχνολογίας Δέσμευσης και Αποθήκευσης CO2 στους τομείς της παραγωγής ενέργειας και στα ορυκτά καύσιμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος περιγράφονται οι μελλοντικές προοπτικές και δύο σενάρια για την μείωση των εκπομπών CO2 στις επόμενες τρεις δεκαετίες.Σε ξεχωριστό κεφάλαιο αναφέρονται οι προοπτικές και δυνατότητας της Ελλάδας για γεωλογική αποθήκευση CO2 καθώς και κάποια συμπεράσματα Ευρωπαϊκού προγράμματος από την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στην Ελλάδα.Τέλος επιχειρήθηκε η διερεύνηση των παραμέτρων που αφορούν στην βραχομηνική επισκόπηση της εισπίεσης. Συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος UDEC αναζητήθηκε η επίδραση κατά την εισπίεση στις γειτονικές βραχόμαζες, με κύριο ενδιαφέρον την πιθανότητα εφελκυστικής αστοχίας στο σφραγιστικό στρώμα ενός υπόγειου υδροφορέα.
The project deals with the most promising reduction method of carbon dioxide (CO2) emissions.The method refers in capture and permanent storage of CO2. The storage can become in underground saline aquifers of big depth (more than 800m), in oceans depth, in depleted or commercial non viable hydrocarbons deposits and still in artificial caverns. Capture techniques are presented, which may be applied in specific polluters as electric power projects that use fossil fuels, steel industry, cement industry and other industrial sectors. By those methods of storage in this project, interest is focused in the case of underground deep saline aquifers.Selection criteria of suitable field that should be taken into account are presented. The injection process is being described and the physical- geochemical reactions that take place after the injection are being described too. In next chapter the financial impact of Capture and Storage technology application in sectors as of energy production, fossil fuels and in the renewable energy are presented.Finally future prospects and two scenarios for CO2 emissions reduction that should take place in the next three decades will be presented. In separate chapter the prospects and possibilities of geological storage of CO2 in Greece are presented, as well as certain conclusions of European program for the application of this technology in Greece. Finally was attempted the investigation of those parameters that concern the rockmechanic’s view of the injection.Particularly the effects of injecting CO2 in rock mass, tried to be understood as it affects the nearby rock-mass, with main objective to check the possibility of rock tensile failure of the cap-rock of a saline aquifer via UDEC (Universal Distinct Element Code) software.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φαινόμενο θερμοκηπίου
Γεωλογική αποθήκευση Co2
Αλλαγή του κλίματος
Αύξηση παγκόσμιας θερμοκρασίας
Geologic sequestration of co2
Carbon dioxide
UDEC
Υπόγειοι υφάλμυροι υδροφορείς
Saline aquifers
Διοξείδιο άνθρακα
Climate change
GreenHouse effect
Global warming

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-28T12:38:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.