Η επίδραση ενός προγράμματος αεροβικής γυμναστικής μεταβολής ΒΜΙ σε ενήλικες γυναίκες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The effect of an aerobic program changing the BMI in adult women
Η επίδραση ενός προγράμματος αεροβικής γυμναστικής μεταβολής ΒΜΙ σε ενήλικες γυναίκες

Τσατραφύλλη, Βενετία Γεωργίου

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταγράψει την μεταβολή που δέχεται ο ΔΜΣ και ποσοστό του σωματικού λίπους σε ενήλικες γυναίκες εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα αεροβικής μέτριας έντασης. Το δείγμα αποτέλεσαν 60 γυναίκες μέσης ηλικίας από τις οποίες οι 30 είχαν προηγούμενη αθλητική εμπειρία και οι υπόλοιπες 30 ήταν αρχάριες. Επίσης για την ασφάλεια των αποτελεσμάτων υπήρχε και ένα δείγμα 30 ατόμων που δεν αθλούνταν καθόλου ως ομάδα ελέγχου. Στην αρχή και τα δυο γκρουπ πέρασαν από τεστ φυσικής κατάστασης και απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε: α) περιγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών, β) περιγραφή συνθηκών ζωής, διατροφής και άσκησης, γ) καταγραφή προβλημάτων, δ) τους λόγους για τους οποίους αθλούνται και πως αισθάνονται γι’αυτό. Τέλος υποβλήθηκαν σε μετρήσεις του δείκτη μάζας σώματος και λιπομετρήσεων σε τρείς χρονικές περιόδους με διάστημα 2 μηνών από την προηγούμενη μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες της ομάδας άσκησης και της ομάδας ελέγχου είχαν τα ίδια δημογραφικά χαρακτηριστικά με βασικές διαφορές στον τρόπο ζωής . Η φυσική κατάσταση της ομάδας άσκησης ήταν μέτρια και της ομάδας ελέγχου καθόλου καλή. Σχετικά με τον ΔΜΣ και το ποσοστό λίπους είχαμε ανάλογη μείωση από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος μέχρι και το τέλος. Η μείωση αυτή στις αρχάριες ήταν μεγαλύτερη στο 1ο με 2ο διάστημα των μετρήσεων, ενώ στις προχωρημένες φάνηκε συνολικά από την 1η μέχρι την τελευταία μέτρηση. Κρίνοντας τα αποτελέσματα συνολικά και συγκρίνοντάς τα οι προχωρημένες είχαν τη μεγαλύτερη μείωση των μεταβλητών που μετρήθηκαν με μείωση 3 μονάδων του δείκτη μάζας σώματος έναντι 2,7 των αρχάριων και μείωση ποσοστού λίπους 6,74% έναντι 5,53% των αρχάριων. Όσων αναφορά στην ομάδα ελέγχου τα αποτελέσματα κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με μικρή αύξηση του ΔΜΣ με 0,4 και του ποσοστού λίπους περίπου 0,5% στην δεύτερη περίοδο.
The purpose of this work was to record the change that the BMI and percentage of body fat receives, in women of average age by applying a medium class aerobic program. The sample is consisted of 60 women in average age. 30 of them had a previous athletic experience and the remaining 30 were absolutely inexperienced. Furthermore, for the safety of the results we had and a sample of 30 people who didn’t exercise at all as a control group. At the beginning both of the two group completed a fitness test and replied to a questionnaire containing: a) description of demographic features, b) description of living conditions, nutrition and exercise, c) logging of the problems, d) the reasons why they exercise and their feelings for this. Finally, measurements of their body mass and fat measurement were done in three periods of time with 2 months space from the previous measurement. The results showed that the women of the exercising group and of the control group, had the same demographic characteristics with basic differences in the way of life. The physical state of the exercising group was moderate and the control group’s was bad. About the BMI and the fat percentage, we had an equivalent reduction from the beginning of implementation of the programme until the end. This reduction in the inexperienced group was bigger in the 1st with 2nd time measurements, while in the advanced it showed totally in the end. Judging the results as a whole and comparing them, the advanced group had the bigger reduction in variables that were measured with a reduction of 3 units in body mass index compared with 2,7 units of novice group and reduction of fat 6, 74% compared with 5, 53% of novice group. As for the control group, the results were in the same level with a low increase of BMI about 0.4 and of the percentage of fat about 0.5% in the second period.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αερόβια ικανότητα
Μυϊκή ενδυνάμωση
Body fat
Muscle enhacement
Aerobic ability
Body efficiency
Λίπος
Body mass index (BMI)
Λιπομέτρηση
Φυσική κατάσταση
Fat measurement
Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-29T08:29:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.