Evaluation of ecological quality in soft-substrate assemblances in marine docks in Aretsou

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων σε πλωτές προβλήτες με τη χρήση βενθικών μακροασπονδύλων
Evaluation of ecological quality in soft-substrate assemblances in marine docks in Aretsou

Δόμβρη, Καλλιόπη Δημητρίου

Τhe main aim of this study was the contribution to selection of methods for the evaluation of ecological quality in soft-substrate assemblages in marine docks in the eastern bay of Thessaloniki, in Aretsou (Kalamaria). Four sampling stations were selected in three different season periods. Overall, 6109 specimens were collected, classified in 38 families. During all the three sampling periods the dominant group of species were Polychaetes, followed by Malacostraca. The results of the statistical analyses: Cluster analysis revealed 2 groups, the first concerns the stations 2 and 3, and the other the stations 1 & 4. There was a big similarity of 80% between the stations 2 and 3.The study of the feeding guilds of the Polychaetes revealed 8 different types. The most common type in the whole three season was the carnivores like in previous analysis of Antoniadou & Chintiroglou 2006. Moreover, the comparison between the two sampling methods, showed that the sampling dredge, is more capable of dealing with coast marine life, where as the sampling grab cannot because of its point sampling. Therefore, the sampling dredge, gives more biodiversity concerning not only the families, but also perhaps the species.Given the fact that the physiognomy of Thermaikos Gulf will undergo radical hanges due to the city of Thessaloniki, our study area is important to be biomonitored. In addition the docks are also one of the reasons for the organic pollution.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλου δειγματολήπτη μέσω της μελέτης της Βενθοπανίδας του κινητού υποστρώματος στην περιοχή της Αρετσούς (Καλαμαριά) στον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται μια περαιτέρω επεξεργασία της Βενθοπανίδας και ειδικότερα των Πολυχαίτων ως προσπάθεια εκτίμησης της κατάστασης της περιοχής.Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στην Αρετσού (Καλαμαριά) στον κόλπο της Θεσσαλονίκης με τη χρήση των δειγματοληπτών ιζήματος τύπου δράγας, τύπου αρπάγης και πυρηνοδειγματολήπτη την περίοδο Οκτωβρίου 2008, Φεβρουαρίου 2009 και Απριλίου 2009. Συνολικά συλλέχθησαν 30 δείγματα, προσδιορίστηκαν καταμετρήθηκαν 6109 άτομα που ταξινομήθηκαν σε 38 ταξινομικές οικογένειες. Η κατάταξη των ατόμων στις ταξινομικές οικογένειες έχει ως εξής: 14 οικογένειες Πολυχαίτων, 14 Μαλακόστρακων, 4 Γαστερόποδων, 3 Δίθυρων, 1 Πολυπλακοφόρων, 1 Οφιουροειδών, 1 Εχινοειδών.Η σύγκριση μεταξύ των δειγματοληπτικών μεθόδων έδειξε ότι ο δειγματολήπτης τύπου δράγας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ποικιλότητα σε επίπεδο οικογενειών το οποίο αναμένεται να συμβαίνει και σε επίπεδο ειδών ενώ δεν προσφέρεται για χρήση σε ρηχά νερά. Από την άλλη ο δειγματολήπτης τύπου αρπάγης πραγματοποιεί σημειακές δειγματοληψίες το οποίο δεν φαίνεται να δίνει κάποιο πλεονέκτημα στη μελέτη της παράκτιας πανίδας. Οι αβιοτικοί παράγοντες παρουσιάζουν παρόμοιες διακυμάνσεις και ενδεχόμενες αλλαγές στη σύνθεση της δομής της Βενθοπανίδας δεν αποδόθηκαν σε αβιοτικές παραμέτρους με μοναδική εξαίρεση το ποσοστό του διαλυμένου οξυγόνου για την περιοχή των πλωτών (Σταθμός 2). Η κυκλοφορία του νερού μειώνεται δραστικά στην περιοχή μεταξύ των πλωτών εξαιτίας της ύπαρξης του κυματοθραύστη. Είδη ευαίσθητα στη ρύπανση δε βρέθηκαν σε μεγάλη αφθονία, σε αντίθεση με τον μεγάλο αριθμό των πολυχαίτων που καταγράφηκαν στην περιοχή και οι οποίοι λόγω της επικράτησής τους στα μαλακά υποστρώματα και επιπλέον της ευαισθησίας τους ως ομάδα σε περιβαλλοντικές μεταβολές έχουν αποδειχθεί καλοί βιολογικοί δείκτες των περιβαλλοντικών συνθηκών (Bellan 1984). Το ποσοστό της οργανικής ύλης το οποίο βρέθηκε στον Σταθμό 2 επηρέασε τα ποσοστά αφθονίας των Πολυχαίτων. Αυτά τα αποτελέσματα συμπίπτουν και με άλλες μελέτες (Chintiroglou et al. 2006) οι οποίες υποστηρίζουν επίσης την επικράτηση των Πολυχαίτων στα μαλακά υποστρώματα και ότι μπορούν να χαρακτηρίσουν την κατάσταση μιας περιοχής.Τα δείγματα που πάρθηκαν ήταν αρκετά για να καταλήξουμε σε μία πρώτη εκτίμηση της κατάστασης της περιοχής μελέτης. Παρόλα αυτά, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα με δεδομένη την κατάσταση του Θερμαϊκού κόλπου για να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη μελέτη της περιοχής σε ότι αφορά τα πλωτά.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Marine docks
Πλωτές προβλήτες
Ποιότητα υδάτων
Benthic invertebrates
Polycheate
Πολύχαιτοι
Τροφικοί τύποι πολυχαίτων
Ecological quality
Βενθικά μακροασπόνδυλα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-29T08:53:19Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.