Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο με σχολικά λεωφορεία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Implementation of new-smart technologies in school transportation
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο με σχολικά λεωφορεία

Χαλκιά, Ελένη Δημητρίου

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο με σχολικά λεωφορεία και ποιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε αυτού του είδους τη μεταφορά. Η μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο αποτελεί ένα είδος μετακίνησης το οποίο για τους κοινούς ανθρώπους αποτελεί έναν τομέα ο οποίος παραμένει άγνωστος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί και οργανώνεται η μεταφορά αυτή αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό πολλές φορές για τους ίδιους τους γονείς των μεταφερόμενων παιδιών πόσο μάλλον για τρίτους. Σκοπό λοιπόν της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι να διασαφηνίσει τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των παιδιών στο σχολείο με σχολικό λεωφορείο. Επίσης ένας ακόμη άξονας πάνω στον οποίον θα κινηθεί η έρευνα της εργασίας αυτής, είναι οι νέες τεχνολογίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε στην αγορά είτε σε εξέλιξη και κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν στη μεταφορά αυτή, για πιο σκοπό και με ποια αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, η έρευνα αυτή οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε αρχικά να εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο της μεταφοράς των μαθητών από και προς το σχολείο με σχολικά λεωφορεία. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και παρουσιάζοντας όλα τα σχολικά λεωφορεία που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί ανά τον κόσμο (Κεφάλαιο 2). Στη συνέχεια, εξετάζεται ο λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η μελέτη της σχολικής μεταφοράς, που δεν είναι άλλος από τα τροχαία ατυχήματα και την οδική ασφάλεια των μαθητών γενικότερα. Στο Κεφάλαιο 3 λοιπόν, γίνεται μια παρουσίαση στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων κατά τη σχολική μεταφορά, ώστε να καθοριστούν οι επικίνδυνες καταστάσεις και θέσεις και να διαπιστωθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας της μεταφοράς μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί (Κεφάλαιο 4), γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση που πρέπει να γίνεται σε μαθητές, γονείς, οδηγούς λεωφορείων, αλλά και στους λοιπούς χρήστες τις οδού σχετικά με τη μεταφορά μαθητών. Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται κάποιοι ενδεικτικοί τρόποι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και σκοπό έχουν τη μείωση της επικινδυνότητα της σχολικής μεταφοράς και την εκμάθηση των κανόνων και των συμπεριφορών που πρέπει να τη διέπουν. Ακολουθεί, η παρουσίαση του νομοθετικού καθεστώτος το οποίο πλαισιώνει και οριοθετεί τη σχολική μεταφορά, με παραδείγματα από Ευρώπη και Αμερική (Κεφάλαιο 5). Στη συνέχεια (Κεφάλαιο 6), παρουσιάζονται μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, τα οποία εφαρμόζονται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο από τα σχολεία, και σχολιάζεται το κατά πόσο βοηθούν στην αύξηση της ασφάλειας των παιδιών. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που υπάρχουν και εφαρμόζονται, ή ακόμη δύναται να εφαρμοστούν, για την αύξηση της ασφάλειας κατά τη σχολική μεταφορά και γίνεται λόγος για την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένου συνεργατικού συστήματος στο οποίο θα συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά, τα σχολικά λεωφορεία, οι στάσεις, οι γονείς και το σχολείο πλαισιώνοντας ολόκληρη την αλυσίδα μεταφοράς στο σχολείο και προσδίδοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ακολουθεί στο Κεφάλαιο 8 αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της μεταφοράς των παιδιών στο σχολείο με σχολικά λεωφορεία στην Ελλάδα. Για να καταγραφεί η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν πολλοί τρόποι, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο εν λόγω κεφάλαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα ερωτηματολογίων που έλαβε χώρα στα ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης.Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, Κεφάλαιο 9, παρατίθενται οι Ευρωπαϊκές δράσεις για τη μείωση των ατυχημάτων κατά τη σχολική μεταφορά. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται ακόμη αναφορά σε διεθνή και σε εθνικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.Τέλος, στο Κεφάλαιο 10, παρουσιάζονται τα ευρήματα και συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας από όλα τα παραπάνω κεφάλαια και γίνονται ορισμένες προτάσεις για τη σχολική μεταφορά στην Ελλάδα.
The objective of the current thesis is transportation of children to and from school with school buses, and more specifically, the implementation of state of the art technologies in this transportation. Children transportation to and from school is a type of transportation with unknown characteristics for the common people. The circumstances under which this transportation takes place and is being managed are not familiar even to the parents of the children that are being transferred. In this thesis, the main target is to make clear which are the parameters that are taken into account for school transportation in all kind of field, with the most possible details. Also differences and similarities between countries have been identified and black spots have been tracked. On this framework, the level and the possibility of implementation of state of the art technologies, has been studied In this manner, this research has been structured in a way that firstly introduces the reader to the scope of the school transportation, by presenting all the school bus vehicles that have been launched from the introduction of this transportation. (Chapter 2) The need of this study is being introduced in the next chapter. In Chapter 3, the accident statistics and the road safety fro school buses is presented, pointing out the reason why research in the field of school transportation is very crucial. Crash statistics, are declaring the dangerous spots of the transportation chain and identify the points where lack of safety is potential. In Chapter 4 that follows, the educational framework that covers the school transportation and the training schemes that are realized to children, parents, bus drivers, and the rest of the road users, are specified. This chapter presents initial training models that are worldwide and aim in the reduction of the risks during school transportation and in the configuration of a proper road behavior to all users. In Chapter 5, the legal framework that regulates and defines the school transportation with school buses is presented, accompanied with examples of Europe and USA. Also, the pure transportation measures that can be implemented on school transportation procedure could not be excepted from this thesis. In Chapter 6 some traffic calming measures that could be effective to school transportation safety when implemented, are issued. Chapter 7 which follows is the core of this thesis and presents all the state of the art technologies that are already implemented, or are under investigation and can be or will be implemented in the future. The need of systems that cooperate with each other and cover the whole school transportation from door to door is crucial and new technologies are launched under this consideration. In Chapter 8, the present situation in Greece in identified. This research has been based on literature review and mainly questionnaires that have been realized in the private school of Thessaloniki. Following, in Chapter 9, the European action towards the issue of school transportation and also in fields that can be related to it, are introduced. In this point, national and international projects and programs are presented. Finally, in Chapter 10, the results of this thesis are presented accompanied with proposal and possible future research.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχολικά λεωφορεία
Σχολικά ατυχήματα
Σχολική μεταφορά
School bus
Έξυπνα συστήματα μεταφορών
Intelligent transport systems
School transportation
School accidents

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-29T08:58:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)