Ανάπτυξη τυπωμένης κεραίας σάρωσης με λειτουργία δομής τεχνητού μεταϋλικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Synthesis of a microstrip LW antenna with operation of artificial metamaterial structure
Ανάπτυξη τυπωμένης κεραίας σάρωσης με λειτουργία δομής τεχνητού μεταϋλικού

Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Στέφανου

Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητών επικοινωνιών, η δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών μέσω κυψελωτών συστημάτων και τοπικών δικτύων επέβαλλε τη δημιουργία φορητών ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας με ειδικές προδιαγραφές. Οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας των δικτύων αυτών αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν και να εκπέμπουν σήμα με ικανοποιητική απόδοση σε ένα περιβάλλον δομημένο από τον άνθρωπο, στο οποίο η διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι ιδιαίτερα σύνθετο φαινόμενο και η πιθανότητα απώλειας του σήματος σημαντική. Οι κεραίες των φορητών συσκευών θα πρέπει να έχουν ευελιξία προσαρμογής στο εκάστοτε περιβάλλον και τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν στη συσκευή τη βέλτιστη δυνατή εκπομπή και λήψη του σήματος. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η σύνθεση κεραιών για φορητές συσκευές με μικρές διαστάσεις και δυνατότητα ελέγχου της διεύθυνσης του μεγίστου εκπομπής και λήψης. Σχεδιάστηκε μια σειρά από μικροταινιακές κεραίες που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Η σάρωση με τον κύριο λοβό πραγματοποιείται με κατάλληλη σχεδίαση της κάθε κεραίας ώστε να παρουσιάζει δομή και λειτουργία μιας διάταξης μεταϋλικού. Οι κεραίες έχουν την δυνατότητα σάρωσης τομέα 90ο με μεταβολή της συχνότητας και απολαβή η οποία φθάνει τα 9 dB.
The speeding development of mobile communications’ technology, the ability to offer services through cellular systems and local nets demanded the creation of portable electronic telecommunication devices with unique specifications. The devices must support the telecommunication protocols of these nets and simultaneously should be able to receive and emit a signal with sufficient efficiency in a humanly structured environment, where the propagation of the electromagnetic signals is a composite phenomenon and the possibility of signal loss is essential. The antennas of the portable devices should have the ability to adapt at their environment and the ability to ensure the optimum signal transmition and reception. The aim of the present project was the composition of antennas for portable devices with small dimension and the ability to control the direction of the peak of the transmition and the reception. A series of microstrip antennas has been designed that meet the above specifications. The scan with the main lobe is realized with the appropriate design of each antenna so that they present structure and function of metamaterial structure. The antennas have the scanning ability of 90o with frequency change and gain that reaches 9 dB.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μικροταινιακή τεχνολογία
Σάρωση λοβού
Microstrip technology
Bream scan
Leaky wave antennas
Metamaterials
Κεραίες διαρρέοντος κύματος
Μεταϋλικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-29T12:01:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.