Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση. Παραδείγματα από έμβιους οργανισμούς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Optimization and construction of prototypes. Examples by living organisms
Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση. Παραδείγματα από έμβιους οργανισμούς

Βούτου, Μπετίνα Διονυσίου

Η συνεχής ανθρώπινη προσπάθεια για τη βελτίωση εργαλείων και συστημάτων οδήγησε στην αναζήτηση καλύτερων λύσεων και έμπνευση από τη φύση. Οι διαφορετικές τεχνικές, η ακρίβεια, η ποιότητα και η μεθοδολογία της φύσης ενέπνευσε τους ερευνητές να τα εφαρμόσουν στα ανθρώπινα επιτεύγματα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μερικά παραδείγματα και τρόπους υλοποίησης διατάξεων σε διάφορους τομείς που προέκυψαν από την παρατήρηση της συμπεριφοράς και της μορφολογίας θηλαστικών, εντόμων και φυτών. Το πειραματικό μέρος παρουσιάζει μία προσομοίωση της συμπεριφοράς και της δομής του κελύφους abalone, κατά την οποία δημιουργήθηκαν τρία δοκίμια με τετραγωνικές φολίδες και τρία χωρίς φολίδες, με τριών ειδών συγκολλητικές ουσίες (αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως, σιλικόνη και αλευρόκολλα), των οποίων μετρήθηκε η κάμψη μετά από εφαρμογή φορτίου. Η προσομοίωση έδειξε ότι τα δοκίμια με τις φολίδες είναι πράγματι πιο ελαστικά επιβεβαιώνοντας το ρόλο της απορρόφησης των υψηλών ενεργειών των κρούσεων στην συγκολλητική πρωτεΐνη του abalone.
Constant human efforts and visions for improving of tools and technology systems led inevitably in searching ideas and solutions from nature. The very different and wisely chosen techniques, great accuracy, quality and methodology are some of nature’s characteristics that inspired the scientists to apply them into human modern technology. This project distributes some examples and methods that were used in many fields and were resulted by the observation of the behavior and the morphology of mammals, insects and plants. The experimental part of the project simulates the behavior and the structure of abalone sea-shell. We created three specimens that were consisted of square plastic scales and three plastic specimens with no scales, and we measured their deflection after applying certain value of mass. Each specimen had three layers of the same basic structure and we used three kind of adhesive materials in each (2-faced adhesive tape, silicone and gluten). The results of the simulation showed that the scaled specimens were indeed distributing greater elasticity than the non-scaled ones, confirming the energy absorption role of the adhesive protein of abalone shell.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Smart textiles
Abalone
Biomimetics
Robolobster
Λωτός
Εξυπνα υφάσματα
Lotus effect
Βιομιμητική
Cyphochilus

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-29T13:39:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)