Κριτική θεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Critical overview of the regional plan of tourism
Κριτική θεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό

Κατσαβού, Ηλιάννα Νικολάου

Tourism constitutes one of the most developing production activities of the third sector in Greece. The country’s comparative advantages, such as the existence of many islands, Mediterranean climate, the rich cultural heritage and tradition as well as its natural environment, have ranked Greece among the world’s most popular tourist destinations. Despite the benefits of tourist activity on the economy, negative effects on social and environmental level have been observed lately in many touristically saturated regions. The Special Regional Plan for Sustainable Development of tourism constitutes the first attempt for integrated planning of tourism development in Greece. It aspires, through a guideline framework, to give solutions to those development problems that greek tourism is facing lately. Unfortunately, what has been observed through the examination of the measures provided by the Special Regional Plan is that the vision set for greek tourism is not in step with the objectives of sustainable development and the improving of competitiveness of the tourist product.
Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες παραγωγικές δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας όπως ο πολυνησιακός χαρακτήρας, το μεσογειακό κλίμα, η πλούσια πολιτισμική κληρονομία και παράδοση καθώς και το φυσικό περιβάλλον έχουν κατατάξει την Ελλάδα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Παρά τα οφέλη που έχει η τουριστική δραστηριότητα στον τομέα της οικονομίας, τα τελευταία χρόνια σε πολλές κορεσμένες τουριστικά περιοχές έχουν παρατηρηθεί αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης είναι η πρώτη προσπάθεια ολοκληρωμένου σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μέσα από ένα πλαίσιο κατευθύνσεων, ευελπιστεί να δώσει λύσεις στα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, αναλύοντας τα μέτρα που προβλέπονται από το ειδικό χωροταξικό σχέδιο γίνεται αντιληπτό ότι το όραμα που τίθεται για τον ελληνικό τουρισμό δεν συμβαδίζει με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τουριστικός σχεδιασμός
Special regional plan of tourism
Sustainable tourism development
Regional planning
Χωροταξικός σχεδιασμός
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Tourism planning
Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-29T14:22:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.