Καταγραφή και ανάλυση προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών υποστήριξης της Αστικής κινητικότητας: διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης τους στην Ελλάδα και συσχέτιση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζοντας τα αποτελέσματα συναφών προγραμμάτων της Ε.Ε.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Recording and analysis of advanced systems and technologies which support urban mobility: investigation of the degree of expoitation in Greece and its correlation with other European countries, examining the results of related E.U. programs
Καταγραφή και ανάλυση προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών υποστήριξης της Αστικής κινητικότητας: διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης τους στην Ελλάδα και συσχέτιση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζοντας τα αποτελέσματα συναφών προγραμμάτων της Ε.Ε.

Κόκκινος, Ιωάννης Αντωνίου

The main objective of the present thesis is the recording and analysis of Urban Mobility systems which are applied in European countries, the review and presentation of European research projects related to the particular object and the exploration of the degree of exploitation of these systems in Greece. The most important aim is to draw useful conclusions about the benefits that could result in the use of such systems and make some possible proposals for further development in countries like Greece where the degree of exploitation is still very low.
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή και ανάλυση των συστημάτων υποστήριξης της Αστικής Κινητικότητας σε Ευρωπαϊκές χώρες με παράδοση σε τέτοια συστήματα, την εξέταση και παρουσίαση, συναφών με το συγκεκριμένο αντικείμενο, ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και την διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησής τους στην Ελλάδα. Τελικός στόχος είναι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων και να γίνουν κάποιες εφικτές προτάσεις για την περαιτέρω προώθησή τους σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου ο βαθμός αξιοποίησής τους είναι ακόμα πολύ μικρός.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Urban
Κινητικότητα
Συστήματα
Αστική
Mobility
Systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T08:27:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.