Σύμπλοκα του Co και Cu με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα: σύνθεση, δομή και βιολογική δράση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Complexes of Co and Cu with the non streoidal antiinflammatory drugs: synthesis, characterizations and biological activity
Σύμπλοκα του Co και Cu με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα: σύνθεση, δομή και βιολογική δράση

Δίμηζα, Φιλίτσα Ηλία

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός ουδέτερων μονοπυρηνικών συμπλόκων του χαλκού και του κοβαλτίου με υποκατάστατες τα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) mefenamic acid (Hmef), naproxen (Hnap) και sodium diclofenac (Na-dicl) με την παρουσία ή απουσία πυριδίνης (py),1,10-φαινανθρολίνης (phen) ή 2,2'-διπυριδίνης (bipy) που είναι δότες ενός ή δύο ατόμων Ν αντίστοιχα. Προέκυψαν ενώσεις με γενικούς μοριακούς τύπους: CuL2(H2Ο)2, CuL2(py)2, CuL2(N-N) για τις ενώσεις του χαλκού και CoL2(MeOH)4, CoL2(py)2(solvent)2, CoL2(N-N)(solvent)2 για τις ενώσεις του κοβαλτίου όπου L: mef -, nap-, dicl-, py: πυριδίνη, (N-N): bipy, phen και (solvent): MeOH ή H2O. Χαρακτηρίστηκαν δομικά με φυσικοχημικές (στοιχειακές αναλύσεις, μετρήσεις μοριακής αγωγιμότητας, μαγνητικές μετρήσεις σε θερμοκρασία δωματίου), φασματοσκοπικές (IR, UV-vis, EPR) και ηλεκτροχημικές μεθόδους (κυκλική βολταμμετρία). Επιπλέον πραγματοποιήθηκε επίλυση της κρυσταλλικής δομής με περίθλαση ακτίνων-Χ για τα σύμπλοκα Cu(mef)2(py)2•2ΜeOH, Cu(dicl)2(py)2, Cu(nap)2(phen)•H2O, Cu(nap)2(bipy)•H2O, Cu(mef)2(bipy), Co(mef)2(MeOH)4, Cο(nap)2(py)2(H2O)2 και Cο(mef)2(bipy)(MeOH)2. Μελετήθηκε με φασματοσκοπία UV και κυκλική βολταμμετρία η αλληλεπίδραση με calf-thymus DNA τόσο των ελεύθερων ΜΣΑΦ όσο και των συμπλόκων ενώσεών τους και εκτιμήθηκε ο τρόπος καθώς και η ισχύς της σύνδεσής τους με το CT DNA, με τον προσδιορισμό της αντίστοιχης σταθεράς Kb. Με φασματοσκοπία φθορισμού μελετήθηκε η ανταγωνιστική δράση των ΜΣΑΦ και των συμπλόκων τους με το ΕΒ (ethidium bromide) και προσδιορίστηκε η ικανότητά τους να αντικαταστήσουν το ΕΒ στο σύμπλοκο που σχηματίζει με το DNA. Επιπλέον μελετήθηκε η αλληλεπίδραση των ΜΣΑΦ και των συμπλόκων ενώσεων με αλβουμίνη ορού αίματος (ανθρώπινη (HSA) και βοοειδή (BSA)) και υπολογίστηκαν οι σταθερές σύνδεσης και ο αριθμός θέσεων σύνδεσης. Τέλος εκτιμήθηκε η αντιοξειδωτική ικανότητα δέσμευσης ελευθέρων ριζών που εμφανίζουν οι ελεύθεροι υποκαταστάτες ΜΣΑΦ καθώς και οι σύμπλοκες ενώσεις τους.
The synthesis and the characterization of neutral mononuclear complexes of copper and cobalt with the non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) mefenamic acid (Hmef), naproxen (Hnap) and sodium diclofenac (Na-dicl) in presence or absence of N-donor heterocyclic ligands pyridine (py), 1,10-phenanthroline (phen) or 2,2'-bipyridine (bipy) has been realised. The resultant complexes have the general molecular types: CuL2(H2O)2, CuL2(py)2, CuL2(N-N) for the copper (II) complexes and CoL2(MeOH)4, CoL2(py)2, CoL2(N-N) for the cobalt (II) complexes where L: mef-, nap-, dicl-, py: pyridine and (N-N): bipy or phen. The complexes have been characterized with physicochemical (elemental analyses, measurements of molecular conductivity, magnetic measurements in room temperature), spectroscopical (IR, Uv-vis, EPR) and electrochemical techniques (cyclic voltammetry). The crystal structures of the complexes Cu(mef)2(py)2∙2MeOH, Cu(dicl)2(py)2, Cu(nap)2(phen)•H2O, Cu(nap)2(bipy)•H2O, Cu(mef)2(bipy), Co(mef)2(MeOH)4, Co(nap)2(py)2(H2O)2 and Co(mef)2(bipy)∙(MeOH)2 have been determined by X-ray crystallography. The interaction with CT DNA of the free NSAIDs and their complexes has been studied with UV spectroscopy in order to estimate the mode of binding and the binding constant Kb to CT DNA. Fluorescence spectroscopy has been used in order to study the ability of NSAIDs and the complexes to displace EB (ethidium bromide) from its complex with DNA. The interaction of NSAIDs and their complexes with serum albumin (human (HSA) and bovine (BSA)) has been studied with fluorescence and the constants of corresponding binding have been calculated. Finally the antioxidant capacity of the NSAIDs and the complexes has been evaluated.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύμπλοκα Cu-βιολογική δράση
Complexes of Co-biological activity
Σύμπλοκα Co-βιολογική δράση
Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Complexes of Cu-biological activity
Non steroidal antiflammatory drugs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-30T09:02:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)