δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Analog and digital PLLs
Αναλογικά και ψηφιακά PLL

Μαρούλας, Ιωάννης Απόστολου

Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με την εξέλιξη την λειτουργία και τα διάφορα είδη του PLL. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται στην αρχή με την σημασία και την ανάπτυξη του PLL Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινάει με την δομή του PLL και τα στοιχεία που το απαρτίζουν τα οποία και αναπτύσσονται πιο αναλυτικά παρακάτω ενώ γίνεται αναφορά και στις βασικές μαθηματικές σχέσεις που ορίζουν την λειτουργία του PLL. Ακολούθως παρουσιάζονται τα διάφορα είδη του PLL. Τέλος αναπτύσσεται ο τρόπος λειτουργίας του PLL ενώ αναλύονται ξεχωριστά η λειτουργία του αναλογικού και του ψηφιακού PLL.
This diplomatic work deals with the development the operation and the various types of PLL. The first chapter deals in the beginning with the importance and the growth of PLL The second chapter begins with the structure of PLL and the elements that compose it which are also developed more analytically below while in the basic mathematic relations that fix the operation of PLL are presented in the end. Followingly there is a presentation of the various types of PLL. Finally is presented the way that PLL operates while they are analyzed separately the operation the analogl and digital PLL.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T09:13:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.