Διερεύνηση αστικής κινητικότητας στην πόλη της Κατερίνης Ν. Πιερίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Urban mobility research at Katerini (Pieria)
Διερεύνηση αστικής κινητικότητας στην πόλη της Κατερίνης Ν. Πιερίας

Βαρβατάκη, Νίκη Αθανασίου

Η μεταπτυχιακή αυτή διατριβή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατεύθυνσης «Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Ο υπεύθυνος της εργασίας που είχε και την πλήρη επίβλεψή της είναι ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κ. Μύρων Μυρίδης.Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η «Διερεύνηση της Αστικής Κινητικότητας στην Πόλη της Κατερίνης». Ο στόχος δηλαδή της διατριβής αυτής είναι τόσο η αποτύπωση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στη συγκεκριμένη πόλη, όσο και η υποβολή προτάσεων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κίνησης σε αυτή. βάσει μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν είτε σε άλλες ελληνικές είτε σε ευρωπαϊκές πόλεις κατά το πρόσφατο παρελθόν.Έτσι με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμη η πραγματοποίηση έρευνας επί ζητημάτων αστικής κινητικότητας στην πόλη, καταχώρηση των δεδομένων της έρευνας σε δομημένη για το σκοπό αυτό βάση δεδομένων, αλλά και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων αυτής, ώστε τα εξαγόμενα συμπεράσματα να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως ως άξονας για τη δημιουργία έργων υποδομής στην πόλη, αλλά και ως κίνητρο αλλαγής του «μηχανοκίνητου» τρόπου μετακίνησης των κατοίκων της εν λόγω πόλης.Στην πρώτη ενότητα της εργασίας περιλαμβάνεται η θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου, δηλαδή η γεωγραφική, κοινωνικοοικονομική και πολεοδομική θεώρηση της περιοχής μελέτης. Παράλληλα αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά οδικής υποδομής της πόλης, καθώς και στοιχεία που αφορούν στην κυκλοφορία και τη σήμανσή της, αλλά και τις συνθήκες στάθμευσης στην πόλη. Αξιολογείται η χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών της περιοχής, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται έρευνα των βασικών χαρακτηριστικών των μετακινήσεων προσώπων. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται μέχρι και το σημείο αυτό δεν προέρχονται από προσωπική έρευνα, αλλά από τμήματα του ερευνητικού έργου με τίτλο : «Διερεύνηση χαρακτηριστικών των μετακινήσεων, αξιολόγηση αποδοτικότητας του συστήματος κυκλοφορίας και μέτρα ορθολογικής διαχείρισης της αστικής κινητικότητας στην πόλη της Κατερίνης». Πρόκειται για μελέτη που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα του τομέα συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων του τμήματος αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών του Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Μίντση. Στο τελευταίο τμήμα της ενότητας αυτής γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των αιτίων που αποτρέπουν τους κατοίκους της πόλης από τη λύση του ποδηλάτου. Τελευταίο τμήμα της ενότητας αυτής αποτελεί η έρευνα σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου και τα αποτελέσματα αυτής σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στην επόμενη ενότητα της εργασίας πραγματοποιείται η σύνταξη ερωτηματολογίων αλλά και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βάσης δεδομένων στην οποία καταχωρείται το σύνολο των απαντήσεων σε αυτά, με σκοπό την ευκολότερη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις «κινητικές» συνήθειες των εργαζομένων στο κέντρο της πόλης. Τέλος πραγματοποιείται ανάλυση του προγράμματος που δομήθηκε για την όλη διαδικασία καταχώρησης των συλλεχθέντων στοιχείων. Στο τέλος της ενότητας αυτής –με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται και η μεταπτυχιακή μου διατριβή- παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι υπάρχουσες προοπτικές που προέκυψαν από την έρευνα και τη γενικότερη μελετητική διαδικασία του θέματος στο χώρο της «Αστικής Κινητικότητας». Στην τελευταία ενότητα παρατίθεται ένα τμήμα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την έρευνα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται εκτενώς οι πηγές από τις οποίες ελήφθησαν βασικά –συγκεκριμένα ή γενικά- στοιχεία που με κατάλληλη επεξεργασία συνετέλεσαν στη διευκόλυνση διαδικασιών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.Πρόκειται για συγκεκριμένες ιστοσελίδες ιδιαίτερα κατατοπιστικές για ορισμένα θέματα, καθώς και για χρήσιμο βιβλιογραφικό υλικό, χωρίς την ύπαρξη του οποίου η εκπόνηση της διατριβής αυτής θα ήταν ανέφικτη.
This thesis was carried out within the scope of the course “Cartographic Production and Geographic Analysis” of the Graduate Studies Program of the School of Rural and Surveying Engineering of Aristotle University of Thessaloniki, Greece.The first part of this thesis comprises theoretical approach of the social economical and urban planning view of the area of interest. Besides, it is being attempted to focus on the characteristics of the city’s road infrastructure, on the degree of the public’s transport use and on the reasons why the residents of this town (Katerini, Greece) are discouraged from using bicycle, while this transporting solution is the prevalent idea in many other european towns.The next topic of this thesis refers to the planning and the implementation of the database, where the answers of the questionnaires about the exploration of the urban mobility are registered. This topic is ended with the inferences and the perspectives of the whole analysis. In the last part of this study a part of the supplemented questionnaires is exposed, while the sources of concrete or general elements that contributed in the facilitation of processes and in the export of conclusions are presented extensively. In this last but not least part, very instructive web pages, as well as useful bibliographical material are exposed, so that the development of this thesis became feasible.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Urban mobility
Αστική κινητικότητα
Urban planning
Ρυμοτομικός σχεδιασμός
Κυκλοφορία
Illegal parking
Παράνομη στάθμευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T09:19:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.