δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συμβολή στη διαχείριση κινδύνου εδαφικών πρανών
Contribution to risk assessment of slopes

Κακουλίδου, Αννα Γεωργίου

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συμβολή στη διαχείριση κινδύνου των εδαφικών πρανών.Η ευστάθεια των πρανών είναι ένα γνωστό και οικείο πρόβλημα της εδαφομηχανικής. Από τις απαρχές της επιστήμης το θέμα έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά μέχρι σήμερα και μεγάλη εμπειρία έχει συλλεχθεί από το επάγγελμα. Η συνολική παρουσίαση της γενικής μεθοδολογίας είναι αδιαμφισβήτητα επιτυχής.Παρόλα αυτά ο σχεδιασμός των πρανών παραμένει μια πρόκληση, ειδικά σε νέα και αναδυόμενα προβλήματα. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε εισαγόμενα στοιχεία, όπως τα φορτία, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εδάφους, το προφίλ του υπεδάφους, οι υδατικές συνθήκες και οι μηχανικές παράμετροι του/των εδαφών. Η δυσκολία στην εκτίμηση αυτών των στοιχείων και η ακρίβεια των μεθόδων υπολογισμού και ανάλυσης, εισάγουν αβεβαιότητες στον προσδιορισμό της ασφάλειας, που δεν μπορεί απλά να καθοριστεί ντετερμινιστικά με ένα συντελεστής ασφαλείας.Προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω, παρουσιάζεται η μεθοδολογία αποτίμησης των αβεβαιοτήτων, η εκτίμηση της πιθανότητας αστοχίας και των συνεπειών που ακολουθούν ως αποτέλεσμα της αστοχίας, καθώς και τα κριτήρια αποδοχής ή όχι του κινδύνου προκειμένου να ληφθεί η απόφαση σχεδιασμού ενός έργου.Η γενική παρουσίαση της διαχείρισης κινδύνου ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή της σε πρανές οδοποιίας με χρήση του λογισμικού Pcstabl6 για τον υπολογισμό του συντελεστή ασφαλείας (FOS) . Ο χειρισμός του Pcstabl6 γίνεται με το πρόγραμμα ΑΝΝΑ.exe που αναπτύχθηκε από την ίδια την συντάκτρια.
The objective of this project is to contribute to the risk assessment of slopes.Slope stability is an old and familiar problem in geotechnical engineering. Since the early beginnings, impressive advances have been made and a wealth of experience has been collected by the profession. The overall performance of the general methodology has been unquestionably successful.Neverthe¬less, the design of slopes remains a challenge, particularly with new and emerging problems. A design is based on inputs, such as loads, site characteristics, the subsoil profile, soil moisture conditions and soil properties. Since all of the above cannot be determined precisely, an uncertainty is associated with each component and with the evaluation of safety that cannot be deterministically defined by a factor of safety.To account for this, the project presents the procedure of risk assessment that includes the estimation of the uncertainties and the probability - consequence analysis that follow the failure. Risk criteria are also presented so that a decision can be made.An application of risk assessment on a road slope completes the presented general procedure. The factor of safety is estimated by the Pcstabl program of analysis. The software that uses Pcstabl is the ANNA software developed by the writer herself.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρανές
Κίνδυνος
Assessment
Risk
Διαχείριση
Slope

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-30T10:12:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.