Μέθοδοι λήψης βέλτιστων αποφάσεων και εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Decision making methods and their application in practice
Μέθοδοι λήψης βέλτιστων αποφάσεων και εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις

Βαϊνά, Ευτυχία Δημητρίου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθόδων της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων, που χρησιμοποιούνται για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων διοικητικής πρακτικής. Η Θεωρία Λήψης Αποφάσεων διατυπώνει μια συγκεκριμένη διαδικασία πολλών σταδίων ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απόφαση. Σκοπός μας είναι λοιπόν να παρουσιάσουμε αναλυτικά το στάδιο εκείνο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπου αναλύεται ο τρόπος αξιολόγησης των εναλλακτικών αποφάσεων και επιλογής των βέλτιστων. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος έγινε προσπάθεια μιας θεωρητικής προσέγγισης της θεωρίας λήψης αποφάσεων και των μεθόδων που αυτή χρησιμοποιεί. Αρχικά, στο πρωτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στην έννοια και την φιλοσοφία της Θεωρίας Λήψεως Αποφάσεων καθώς και των σταδίων που αυτή αποτελείται. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται και παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων, συνοδευόμενες από αριθμητικά παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση. Το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αποτελείται από την μελέτη δυο πραγματικών περιπτώσεων λήψης απόφασης της εταιρείας Κωνσταντόπουλος Α.Ε - «OLYMP». Μέσω της μελέτης αυτών των δυο πραγματικών περιπτώσεων, θελήσαμε να κάνουμε ευκολότερη την κατανόηση της εφαρμογής των μεθόδων αλλά και να δούμε την εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν δυο διαφορετικές περιπτώσεις, εκ των οποίων η μια αναφέρεται σε πρόβλημα επιλογής ελαχιστοποίησης του κόστους, ενώ η άλλη σε πρόβλημα επιλογής για μεγιστοποίηση των κερδών, ώστε να καλυφθεί η παρουσίαση και κατανόηση των μεθόδων για κάθε ενδεχόμενο.Έπειτα, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα τα οποία καταλήξαμε καθώς και σε κάποια προβλήματα και μειονεκτήματα που κρίθηκε ότι προκύπτουν από την χρήση των μεθόδων αυτών.Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη γλώσσα προγραμματισμού C++, στην οποία και κωδικοποιήθηκαν οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων. Ο σκοπός χρήσης και κωδικοποίησης των μεθόδων στην C++ είναι η ευκολότερη και λιγότερο χρονοβόρα εφαρμογή των μεθόδων ακόμη και σε περίπλοκα προβλήματα απόφασης
The purpose of this paper is the presentation of Decision Theory’ s methods, that are used in order decision problems to be solved. Decision Theory redacts a specific procedure of many steps that lead to the best decision. Then, our intention is to analytically figure out the stage in which the way of evaluating the alternatives decisions and the way of choosing the best is analyzed.The paper consists of two parts. The first part concerns a theoretical approach of Decision Theory and its methods. In the first chapter there is an introductory report to the philosophy of Decision Theory and its stages. Then, in the third chapter, the methods are analyzed and followed by mathematical examples.The forth chapter consists of two case studies on Konstantopoulos S.A. "OLYMP". The study of this two cases aims to the easier understudying of the decision methods and also to the disclosure of their application in real circumstances. Specifically, two different cases are presented. The first case concerns a minimizing cost problem and the other a maximizing payoff problem.In the fifth chapter conclusions and disadvantages are presented.Finally, in the last chapter of this paper the programming language C++ is presented. All Decision Theory’s methods have been codified in C++ in order to make it easier for the decision maker to reach the best decision.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενναλακτικες αποφάσεις
Συνθήκες βεβαιότητας
Απολαβές
Decision making under uncertainty
Παράγοντες επιρροής
Payoffs
Μεταγενέστερες πιθανότητες
States of nature
Posterior probabilities
Συνθήκες αβεβαιότητας
Alternative decisions
Decision making under certainty

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-30T10:18:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)