Περιγραφή του μηχανισμού της δημόσιας συγκριτικής κοστολόγησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Public sector comparator
Περιγραφή του μηχανισμού της δημόσιας συγκριτικής κοστολόγησης

Σουφλιάς, Αλέξανδρος Κωνσταντίνου

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία περιγράφεται ο μηχανισμός της Δημόσιας Συγκριτικής Κοστολόγησης και αναπτύσσεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της που αφορά το προσφάτως έντονα συζητήσιμο έργο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή τα συμπερασμάτων σχετικά με τον μηχανισμό της Δημόσιας Συγκριτικής Κοστολόγησης.Η Διπλωματική εργασία περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:1ο Κεφάλαιο: Παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι εκτέλεσης ενός Δημόσιου Έργου όπως το Παραδοσιακό Δημόσιο Έργο, έργο με τη μορφή Παραχώρησης και έργο με τη μορφή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και οι βασικές αρχές που τα διέπουν.Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία εισαγωγή στο ρόλο της Δημόσιας Συγκριτικής Κοστολόγησης καθώς είναι ο μηχανισμός ο οποίος καταφέρνει και απαντάει στο κρίσιμο ερώτημα του πότε μια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου ενδείκνυται να υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης και πότε σαν παραδοσιακό Δημόσιο Έργο.2ο Κεφάλαιο: Περιγράφεται ο μηχανισμός της Δημόσιας Συγκριτικής Κοστολόγησης και παρουσιάζονται κάποια θέματα που αφορούν το σκοπό του μηχανισμού αυτού, τον ανταγωνισμό και την οικονομική αποδοτικότητα. Στη συνέχεια αναφέρονται τα στοιχεία του μηχανισμού, όπως η αρχική κοστολόγηση του έργου, η ανταγωνιστική ουδετερότητα και οι κίνδυνοι που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου και μετά. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να διαχωριστούν σε μεταβιβάσιμους και παραμένοντες κινδύνους. Σημαντικό είναι επίσης η δημιουργία μια βάσης σύγκρισης έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση με τις προσφορές που καταβάλλονται από τους ιδιώτες.3ο Κεφάλαιο: Παρουσιάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης τα συστατικά του μηχανισμού της Δημόσιας Συγκριτικής Κοστολόγησης που αφορούν την εκτίμηση του αρχικού κόστους του έργου, την εκτίμηση των κινδύνων και των οικονομικών συνεπειών αυτών και τη διαδικασία της ανταγωνιστικής ουδετερότητας που εξαλείφει τυχόν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα από τη σύγκριση του Δημοσίου και των Ιδιωτών κατά την κατασκευή του έργου. Το τελευταίο στοιχείο που αναλύεται είναι ο όρος της οικονομικής αποδοτικότητας του έργου.4ο Κεφάλαιο: Αναπτύσσεται ένα παράδειγμα εφαρμογής που αφορά την Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης όπου εκτελείται ο μηχανισμός της Δημόσιας Συγκριτικής Κοστολόγησης. Το αποτέλεσμα συγκρίνεται με την προσφορά που είχε κατατεθεί το έτος 2007 από τον ανάδοχο και είχε οδηγήσει στην ανάθεση του έργου αυτού με τη μορφή ΣΔΙΤ.5ο Κεφάλαιο : Συμπεράσματα που προέκυψαν από τη παρούσα διπλωματική.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύμπραη δημόσιου ιδιωτικού τομέα
PSC
PPP
ΔΣΚ
Public sector comparator
Public private partnership
ΣΔΙΤ
Δημόσια συγκριτική κοστολόγηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-30T10:50:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)