Διαχείριση κινδύνων και επικινδυνότητας στις επενδύσεις ανάπτυξης γής (real estate)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Danger and risk management in real estate
Διαχείριση κινδύνων και επικινδυνότητας στις επενδύσεις ανάπτυξης γής (real estate)

Ηλιόπουλος, Θωμάς Χρήστου

The sector of investments of growth of ground (Real Estate) is a sector enough complicated, in whoever a lot of chapters and interests is complicated and creates unique conditions of growth, very different from other economic sectors. The ground constitutes diachronic factor of enormous value between the human economic values and the property constitutes force for each person. Consequently, each person seeks the acquisition of ground and afterwards the profit via her surplus value. In our times, enormous enterprises and companies deal exclusively with Real Estate, aiming in the acquisition of plots and afterwards in their growth with the construction of residences, hotels, commercial centres, spaces of quartering etc. The dangers and the uncertainties that can result in a such investment, have double nature: dangers in the technical work and dangers of economic nature. Their management is the subject of of a entire scientific field. In the diplomatic work that follows are analyzed the dangers/uncertainties of Real Estate and their policies of management.The structure and the structure of my diplomatic work titled ‘‘Management of Dangers and Venturousness in Land Development (Real Estate)’’ have as follows:In the 1st chapter firstly are given somebodies as generally speaking elements of terminology of real estates and estimates and afterwards are analyzed the process of growth of real estates in phases.In the 2nd chapter is first given a general analysis of theory of management of dangers, afterwards is reported the dangers and the uncertainties that result as generally speaking at the concretisation of technical work and in the end becomes regular analysis of dangers of/uncertainties that can result in a investment Real Estate.The 3rd chapter is reported in the role of insurance in the management of dangers and more specifically in the investments of growth of ground.And finally, in the 4th chapter are given thoughts with regard to the modern economic crisis and that it can influence a investment Real Estate, as well as the dangers that can result, but also the prospects more generally.
Ο τομέας των επενδύσεων ανάπτυξης γης (Real Estate) είναι ένας τομέας αρκετά πολύπλοκος, μέσα στον οποίο πολλά κεφάλαια και συμφέροντα περιπλέκονται και δημιουργούν μοναδικές συνθήκες ανάπτυξης, πολύ διαφορετικές από άλλους οικονομικούς τομείς. Η γη αποτελεί διαχρονικό παράγοντα τεράστιας αξίας ανάμεσα στις ανθρώπινες οικονομικές αξίες και η ιδιοκτησία αποτελεί ισχύ για τον κάθε άνθρωπο. Ως εκ τούτου, ο κάθε άνθρωπος επιδιώκει την απόκτηση γης και στη συνέχεια το κέρδος μέσω της υπεραξίας της. Στην εποχή μας, τεράστιες επιχειρήσεις και εταιρείες ασχολούνται αποκλειστικά με το Real Estate, στοχεύοντας στην απόκτηση οικοπέδων/γεωτεμαχίων– ‘‘φιλέτων’’ και στη συνέχεια στην ανάπτυξη τους με την οικοδόμηση κατοικιών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, χώρων στάθμευσης κλπ. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που μπορεί να προκύψουν σε μια τέτοια επένδυση, έχουν διττή φύση: κίνδυνοι στα τεχνικά έργα και κίνδυνοι οικονομικής φύσεως. Η διαχείριση τους αποτελεί αντικείμενο ενός ολόκληρου επιστημονικού πεδίου. Στην διπλωματική εργασία που ακολουθει αναλύονται οι κίνδυνοι/αβεβαιότητες του Real Estate και οι πολιτικές διαχείρισης τους.Η δομή και η διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας μου με τίτλο ‘‘Διαχείριση Κινδύνων και Επικινδυνότητας στις Επενδύσεις Ανάπτυξης Γης (Real Estate)’’ έχει ως εξής:Στο 1ο κεφάλαιο καταρχάς διδονται κάποια γενικά στοιχεία ορολογίας ακινήτων και εκτιμητικής και στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία ανάπτυξης ακινήτων σε φάσεις.Στο 2ο κεφάλαιο πρώτα δίνεται μια γενική ανάλυση της θεωρίας διαχείρισης κινδύνων, στη συνέχεια αναφέρονται οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που προκύπτουν γενικά κατά την υλοποίηση τεχνικών έργων και στο τέλος γίνεται ενδελεχής ανάλυση των κινδύνων/αβεβαιοτήτων που μπορεί να προκύψουν σε μια επένδυση Real Estate.Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στον ρόλο της ασφάλισης στην διαχείριση κινδύνων και ειδικότερα στις επενδύσεις ανάπτυξης γης.Και τέλος, στο 4ο κεφάλαιο διδονται σκέψεις σχετικά με την σύγχρονη οικονομική κρίση και πως μπορεί να επηρεάσει μια επένδυση Real Estate, καθώς και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τις προοπτικές γενικότερα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαχείριση επικινδυνότητας
Risk management
Real estate

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T11:17:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.