Συγκριτική αξιολόγηση της επίδρασης του ακρορριζικά μετατοπιζόμενου κρημνού και του τροποποιημένου κρημνού Widman σε ανοσολογικά και μικροβιολογικές παραμέτρους ασθενών με χρόνια περιοδοντίτιδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Comparative effect of apically repositioned flap and modified Widman flap in immunological and microbiological parameters of patients with chronic periodontitis
Συγκριτική αξιολόγηση της επίδρασης του ακρορριζικά μετατοπιζόμενου κρημνού και του τροποποιημένου κρημνού Widman σε ανοσολογικά και μικροβιολογικές παραμέτρους ασθενών με χρόνια περιοδοντίτιδα

Γκριζιώτη, Σοφία Χρήστου

Aim:To study the effect of apically repositioned flap and modified Widman flap in the cytokine profile of chronic periodontitis patients and its correlations to clinical and microbiological parameters.Materials and methods:32 chronic periodontitis subjects splited in two groups, participated in this randomized control clinical trial.The control group received modified Widman flap, while the test group recieved apically repositioned flap.Probing depth, loss of clinical attachment ,gingival and plaque index were assessed at baseline (day of surgery), 6 , 12 and 24 weeks. Samples of GCF and microbial plaque were also collected. The microbial samples were analysed with DNA probes for P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola, S.mitis and A.naeslundii , while the GCF samples were analysed with ELISA for IL-1β,TNF-α, IL-6, IL-8, IL-4, IL-10.Results:Both techniques resulted in significant improvement in all clinical parameters. Between groups no significant changes were shown with exception of plaque index at 6 and 12 weeks and loss of clinical attachment at 6 and 24 weeks.With respect to laboratory data, both techniques showed significant reductions in bacterial populations at 6 weeks, while no significants differences were shown between groups as concern as cytokines with exception of IL-1β at baseline.Conclusion:The surgical technique choice didn’t seem to affect the alterations in the microbial and cytokine profile, as well as the received informations from microbial and immunological parameters were not enough to diversify the choice of surgical technique.
Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης της εφαρμογής του ακρορριζικά μετατο-πιζόμενου κρημνού και του τροποποιημένου κρημνού Widman στο ανοσολογικό προφίλ ασθενών με χρόνια περιοδοντίτιδα και η συσχέτιση αυτού με κλινικές και μικροβιολογικές παραμέτρους.Υλικά και μέθοδος: 32 ασθενείς με χρόνια περιοδοντίτιδα συμμετείχαν σε αυτή την τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη με ομάδα ελέγχου, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στους ασθενείς της ομάδας ελέγχου εφαρμόστηκε ο τροποποιημένος κρημνός Widman, ενώ στην πειραματική ομάδα ο ακρορριζικά μετατοπιζόμενος κρημνός. Κατά τη αρχική εξέταση, που ορίστηκε η μέρα της επέμβασης, καθώς και 6, 12 και 24 εβδομάδες μετά την θεραπεία πραγματοποιήθηκαν κλινικές καταγραφές που αφορούσαν το βάθος θυλάκου, το κλινικό επίπεδο πρόσφυσης, τους δείκτες αιμορραγίας και πλάκας, και ελήφθησαν δείγματα υγρού της ουλοδοντικής σχισμής και υποουλικής πλάκας. Η επεξεργασία των μικροβιολογικών δειγμάτων έγινε με ανιχνευτές DNA για τους P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola, S.mitis και A.naeslundi και των δειγμάτων του υγρού της ουλοδοντικής σχισμής με την ανοσοενζυμική τεχνική ELISA, για τον ποσοτικό προσδιορισμό των IL-1β,TNF-α, IL-6, IL-8, IL-4, IL-10.Αποτελέσματα: Και στις δύο ομάδες παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση των κλινικών παραμέτρων. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σε καμία χρονική στιγμή (p>0.05), με εξαίρεση το δείκτη πλάκας στις 6 εβδομάδες και τους 3 μήνες (p<0.05) και την απώλεια πρόσφυσης στις 6 εβδομάδες και τους 6 μήνες (p<0.05), που εμφανίστηκαν μεγαλύτεροι στον ακρορριζικά μετατοπιζόμενο κρημνό. Και οι δύο τεχνικές περιόρισαν σημαντικά τους βακτηριακούς πληθυσμούς στις 6 εβδομάδες. Ο έλεγχος μεταξύ των ομάδων δεν έδειξε σημαντική διαφορά στις ανοσολογικές παραμέτρους σε καμία χρονική στιγμή, με εξαίρεση την IL-1β κατά την αρχική εξέταση.Συμπεράσματα: Η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής δεν φαίνεται να επηρεάζει τις μεταβολές του μικροβιακού φορτίου και ανοσολογικού προφίλ, όπως επίσης και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις μικροβιολογικές και ανοσολογικές παραμέτρους, δεν ήταν αρκετές να διαφοροποιήσουν την επιλογή της τεχνικής μας

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ακρορριζικά μετατοπιζόμενος κρημνός
Chronic periodontitis
Interleukins
Apically repositioned flap
Ιντερλευκίνες
Modified Widman flap
Χρόνια περιοδοντίτιδα
Τροποποιημένος κρημνός Widman

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-30T11:29:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)