Η ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση μετά το 1990

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The intraeuropean immigration after 1990
Η ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση μετά το 1990

Μπλουχουτζή, Αναστασία Νικολάου

Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της σημασίας των εμβασμάτων στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες και συγκεκριμένα σε τρεις χώρες των Βαλκανίων που στηρίχτηκαν για πολλά χρόνια στις ροές χρημάτων που έμπαιναν στη χώρα. Τα εμβάσματα, ως ακόλουθο της μετανάστευσης, επηρεάζονται και επηρεάζουν αντίστοιχους τομείς με αυτή. Η έρευνα κάνει μία σύντομη αναδρομή στο μεταναστευτικό φαινόμενο στην εξεταζόμενη περιοχή, τα αίτια και τις συνέπειες του, ενώ στη συνέχεια εισέρχεται στη θεωρητική τεκμηρίωση του ρόλου των εμβασμάτων. Εξετάζονται έρευνες που αφορούν τους λόγους που στρέφουν το μετανάστη στην απόφαση αποστολής χρημάτων στην πατρίδα του και άλλες που αναζητούν τα συνεπακόλουθα μιας τέτοιας κίνησης, μικροοικονομικά και μακροοικονομικά, για το σύνολο της κοινωνίας. Οι τρεις χώρες ωστόσο αποτελούν επίσης αντικείμενο οικονομετρικής μελέτης με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων στους τομείς της κατανάλωσης, των εισαγωγών, των επενδύσεων και, σε πειραματικό στάδιο, της ανάπτυξης, πάντα με σημείο αναφοράς τα εμβάσματα, με στόχο την περιγραφή της εικόνας που λαμβάνουν αυτές οι ροές και της σύγκρισης της μεταξύ των διαφορετικών δομών που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε χώρα. Τα συμπεράσματα φανερώνουν έντονη επιρροή κυρίως στο τομέα των εισαγωγών των τριών κρατών χωρίς να αμφισβητείται η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση τόσο της καταναλωτικής, όσο και της επενδυτικής συμπεριφοράς των πολιτών. Ωστόσο, πιο διεξοδική έρευνα, η οποία σε κάποια σημεία φαίνεται πως απαιτείται αλλά ξεπερνάει το σκοπό αυτής της μελέτης, καθώς και η εξέταση επιμέρους πτυχών των οικονομικών φαινομένων θα αποτελούσε αντικείμενο μελλοντικών συγγραμμάτων
This study deals with the question of importance of remittances in the developing societies and concretely in three countries of Balkans that were supported for a lot of years by the flows of money that entered their economies. Remittances, as a consequence of immigration, are influenced and influence corresponding sectors with it. The research makes a short retrospection in the immigratory phenomenon in the examined region, its reasons and its consequences, while afterwards it enters in the theoretical documentation of the role of money transfers. Researches about the reasons that turn the immigrant in the decision of sending money in his homeland and others that seek the consequences of such a movement, micro-economic and macroeconomic, for the total of the society, are examined. These three countries however, are the subject of an econometric study as well, with the method of ordinary least squares in the sectors of consumption, imports,investments and, in an experimental stage, of growth, always considering remittances as a reference point, aiming at the description of the picture that these flows receive and the comparison between the different structures that have been created in each country. The conclusions reveal intense influence mainly in the sector of imports of these three states while their contribution in the configuration of consumption and investment behavior of citizens is not disputed. However, more extensive research, which in certain points appears to be required but exceeds the aim of this study, as well as the examination of individual aspects of economic phenomena would be the subject of future studies.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Transfers of money
Romania
Immigration
Αλβανία
Βουλγαρία
Μετανάστευση
Bulgaria
Remittances
Εμβάσματα
Ρουμανία
Albania

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T11:36:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.