Βελτιστοποίηση αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων με χρήση γενετικών αλγορίθμων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Optimization of geothermal fields by means of genetic algorithms
Βελτιστοποίηση αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων με χρήση γενετικών αλγορίθμων

Βαρβέρη, Αικατερίνη Δημητρίου

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενός γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους άντλησης και του κόστους δικτύου. Συγκεκριμένα, ζητείται η βέλτιστη διάταξη και κατανομή των παροχών στα πηγάδια άντλησης και επαναφόρτισης, η σχεδίαση του βέλτιστου δικτύου συλλογής και μεταφοράς του γεωθερμικού ρευστού στον γεωθερμικό σταθμό από τα πηγάδια άντλησης, καθώς και η σχεδίαση του βέλτιστου δικτύου μεταφοράς του γεωθερμικού ρευστού από το γεωθερμικό σταθμό στα πηγάδια επαναφόρτισης.Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται με τη μέθοδο των γενετικών αλγορίθμων, με κατάστρωση κατάλληλου υπολογιστικού κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού Quick Basic. Δεδομένα αποτελούν οι θέσεις ενός πηγαδιού άντλησης και του γεωθερμικού σταθμού εντός μιας οριοθετημένης περιοχής, η συνολική παροχή άντλησης καθώς και η παροχή που επαναδιοχετεύεται στον γεωθερμικό υδροφορέα.Για τη συνολική μελέτη του προβλήματος και την εξαγωγή ορθότερων συμπερασμάτων, αρχικά διερευνώνται ορισμένες παραλλαγές του προβλήματος με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, γίνεται η εφαρμογή του προβλήματος. Από τα εξαγόμενα αποτελέσματα επιλέγονται αυτά που ικανοποιούν καλύτερα το κριτήριο της βελτιστοποίησης, που αποτελεί η ελαχιστοποίηση του κόστους.Σε αρκετές περιπτώσεις, οι λύσεις που προκύπτουν είναι ικανοποιητικές, οπότε θα μπορούσε να υποτεθεί ότι αποτελούν πιθανές βέλτιστες λύσεις της κάθε περίπτωσης.
The aim of this diploma thesis is to optimize the exploitation system of a low enthalpy geothermal field. In particular, two major cost components have been taken into account: a) annual pumping (operation) cost and b) amortization of the construction cost of two pipe networks, the one carrying hot water from production wells to a central water tank, located at the border of the geothermal area and the other carrying cold water to recharge wells.The required total hot water flow rate QT is given, together with QR, namely the flow rate of cold water, which is returned to the geothermal aquifer. The location of one production well is given, too. The optimization task aims then at finding the location of 4 more production wells and 2 injection wells, together with the optimal distribution of QT and QR to them. Moreover, a constraint on the minimum distance between production and injection wells has been included in the optimization process.The method of genetic algorithms has been chosen as the optimization tool, since it has been used successfully in similar problems. The respective computer code has been written in Quick Basic. The code has been tested using certain simple cases, with known optimal solutions. Then the main problem has been addressed and a set of almost equivalent suboptimal solutions has been derived.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Geothermal fields
Γεωθερμία
Γεωθερμική ενέργεια
Low enthalpy geothermal fields
Γεωθερμικά πεδία χαμηλής ευθαλπίας
Γενετικοί αλγόριθμοι
Geothermal energy
Βελτιστοποίηση
Γεωθερμικά πεδία
Optimization
Geothermy
Genetic algorithms

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-30T11:46:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)