Research of groundwater treatment using arithmetical model

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διερεύνηση συστημάτων εξυγίανσης υπόγειων νερών με χρήση αριθμητικού μοντέλου
Research of groundwater treatment using arithmetical model

Βαγιωνάς, Αλέξανδρος Σταμάτη

Η αβεβαιότητα υπεισέρχεται σε μεγάλο βαθμό στους υπολογισμούς που έχουν σχέση με τα υπόγεια νερά. Αυτή η αβεβαιότητα μπορεί να συνδεθεί με το εννοιολογικό πρότυπο ή με τα δεδομένα και τις παραμέτρους που συνδέονται με τα διάφορα στοιχεία του προτύπου. Κάποιες παράμετροι όπως η υδραυλική αγωγιμότητα, η ανισοτροπία, η επαναφόρτιση, είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στην αβεβαιότητα. Η βαθμονόμηση ενός μοντέλου σε ένα πλούσιο σύνολο στοιχείων παρατήρησης μπορεί να μειώσει αρκετά αυτή την αβεβαιότητα.Μια μέθοδος για να αντιμετωπιστεί αυτή η αβεβαιότητα, είναι η χρήση της στοχαστικής προσέγγισης. Με μια μη-στοχαστική προσέγγιση, αναπτύσσεται ένα μοντέλο που αναπαριστά την καλύτερη εκτίμηση του συστήματος που εξομοιώνει. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται για να γίνουν προβλέψεις. Με τη στοχαστική προσέγγιση, κατασκευάζεται ένα σύνολο ισοπίθανων μοντέλων. Έπειτα, κάθε πρότυπο χρησιμοποιείται για να κάνει πρόβλεψη ή να αναπαραστήσει ένα δεδομένο σενάριο και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για να υπολογίσουν την πιθανότητα πραγματοποίησης ενός συγκεκριμένου συμβάντος. Η επαλληλία των ισοπίθανων σεναρίων μπορεί να προσδώσει καλύτερη απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης. Παρόλο που αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε υποθέσεις, που έχουν γίνει στη διαμόρφωση των αρχικών συνθηκών του μοντέλου, απεικονίζει πιο ρεαλιστικά την αβεβαιότητα του σχεδιασμού.Σε αυτή την εργασία έγινε μια προσπάθεια προσομοίωσης του υπόγειου υδροφορέα στη περιοχή των Ν. Μουδανιών, Χαλκιδικής με σκοπό την διερεύνηση της εξυγίανσης και τον καθορισμό των ζωνών προστασίας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την μόρφωση του μοντέλου υπέστησαν γεωστατιστική επεξεργασία ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί, μερικώς, η αβεβαιότητα που υπεισέρχεται στις υδρογεωλογικές παραμέτρους και να αποδοθεί όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά η πραγματική κατάσταση.
Uncertainty is always a major factor that should be taken in mind when dealing with groundwater modeling. This uncertainty can be associated with the conceptual model or with the data and parameters concerning the various components of the model. There is a great deal of parameters such as hydraulic conductivity, anisotropy, recharge etc, that are prone to uncertainty. Calibrating a model to a rich set of observation data may cope satisfactory with this kind of problems.In order to deal with this uncertainty, it is possible to deploy stochastic approach. On a deterministic approach, a single model is developed that represents the best estimate of the system being simulated. This model is used to make predictions. With a stochastic approach, a set of models is constructed where each model in the set is thought to be equally probable. Each model is then used to generate simulation of a given scenario or make predictions. The results are used to estimate a probability or risk that a certain outcome will occur. While this approach still relies on model assumptions to generate initial parameter estimates, it reflects more realistically the uncertainty associated with modeling.In the present thesis, there has been an effort of simulating the aquifer in the wider area of N. Moudania, Chalkidiki, in order to investigate the cases of decontamination and to define the protection zones. The data that have been used to construct the model have undergone geostatistic process in order to tackle, partially, the uncertainty that resides in the hydrogeological parameters and present a more realistic estimation of the existing condition.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Markov chain
Geostatistical process
Εξυγίανση υπόγειου νερού
Αριθμητικό μοντέλο
Στοχαστική ανάλυση
Monte Carlo analysis
Groundwater treatment
Stochastic approach
Γεωστατιστική επεξεργασία
Αλυσίδες Markov

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-30T12:57:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.