Συνθήκες ευστάθειας της σήραγγας συμβόλου στο τμήμα Ασπροβάλτας-Καβάλας της Εγνατίας οδού στο στάδιο της κατασκευής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Creteria stability of tunnel of symbol in the Egnatia road, region Asprovalta-Kavala during the construction
Συνθήκες ευστάθειας της σήραγγας συμβόλου στο τμήμα Ασπροβάλτας-Καβάλας της Εγνατίας οδού στο στάδιο της κατασκευής

Θωμόπουλος, Αχιλλέας Πασχάλη

Στόχος της εργασίας αυτής αποτέλεσε η διερεύνηση των γεωλογικών – γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής κατασκευής της σήραγγας Συμβόλου κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της. Η παρούσα διατριβή δεν προσβλέπει στην κρίση των μελετών που έγιναν στο στάδιο της προμελέτης, απλά χρησιμοποιεί επιλεκτικά κάποια πρωτογενή δεδομένα. Από πλευράς οργάνωσης, η μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Ειδικά, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η γεωλογική δομή της μάζας Ροδόπης, στην οποία τοποθετείται γεωτεκτονικά η περιοχή κατασκευής της σήραγγας. Το σύνολο των γεωλογικών στοιχείων που αναλύονται είναι: τα γεωμορφολογικά στοιχεία της περιοχής, η γεωτεκτονική θέση της περιοχής, η συγκεκριμένη γεωλογική δομή, η ενεργός τεκτονική και σεισμική επικινδυνότητα και κάποια γενικά υδρογεωλογικά στοιχεία των σχηματισμών που δομούν την περιοχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ποιοτική εκτίμηση της βραχομάζας και υπολογισμός των γεωτεχνικών – μηχανικών παραμέτρων της. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν δυο συστήματα ταξινόμησης, του Bieniawski (1989) και ο δείκτης γεωλογικής αντοχής GSI. Στο τέλος του κεφαλαίου δίνεται η συνολική εικόνα της ποιότητας της βραχομάζας και γίνεται σύγκριση των δυο συστημάτων ταξινόμησης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται αναλυτικά στα μέτρα υποστήριξης που τοποθετήθηκαν στη σήραγγα Συμβόλου. Αρχικά γίνεται διάκριση της βραχομάζας σε γεωτεχνικές κατηγορίες, ανάλογα με την τιμή του δείκτη GSI και στην επόμενη φάση εξετάζονται τα μέτρα υποστήριξης. Το κεφάλαιο κλείνει με παρατηρήσεις – συμπεράσματα που προέκυψαν από τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων υποστήριξης στη σήραγγα και με μια σύγκριση αυτών με τα προτεινόμενα μέτρα της ταξινόμησης Bieniawski. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι διάνοιξης της σήραγγας Συμβόλου και γίνεται μια εκτενής αναφορά σε αυτούς καθώς και σε διάφορα στοιχεία και παραμέτρους που περιλαμβάνουν. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα τεκτονικά χαρακτηριστικά κατά μήκος του άξονα της σήραγγας και με χρήση του προγράμματος Dips γίνεται στατιστική επεξεργασία και αναπαράσταση των δεδομένων. Ακολούθως, μελετάται η αστάθεια της βραχομάζας που οφείλεται σε μετακινήσεις τμημάτων της λόγω του ίδιου του βάρους (αστάθεια σφηνών) περιμετρικά της εκσκαφής. Ο προσδιορισμός των ασταθών τμημάτων γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού Unwedge, υπολογίζονται κάποια χαρακτηριστικά των σφηνών αυτών και γίνεται μια υποτυπώδης εφαρμογή συνδυασμών μέτρων υποστήριξης που περιλαμβάνει το λογισμικό για την αντιμετώπισή τους. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διατριβή αυτή και στο τέλος παρατίθενται δυο παραρτήματα. Το πρώτο παρουσιάζει όλα τα τεκτονικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και το δεύτερο περιλαμβάνει τη γεωλογική μηκοτομή που έγινε με βάση τα δεδομένα των χαρτογραφημένων μετώπων κάθε βήματος εκσκαφής της σήραγγας.
Symbol’s tunnel is an Egnatia’s road construction which belongs to section 12,”Strymon river-New Peramos” .It concerns a twin tunnel , the right field of which is under examination in this essay. In general the tunnel made its way through gneiises, schists and marbles .Only in some, very few cases, the cutting was made through granite, Kavala’s granite specifically. For rock mass to get rated, two systems were used those of Bieniawski and GSI indicator. Both methods results coincide and rate rock mass as far as quality is concerned, in the same almost way. Research led to the conclusion that its quality is poor, medium at some points. Rock masse’s characterization as too poor, poor, medium, resulted into the enforcement of security meters which used very severe facts. After the segregation of geotechnical categories based on GSI indicator as well, measurements of immediate support were specified. Those concluded systematic anchors, margins, reinforced shotcrete and in some cases spiles or / and forepoling were placed too. Research that took place and concerned the way security meters were placed, led in some interesting conclusions [furthermore in 3.3.4 paragraph]. Their enforcement is not planned due to accurate rock masse’s categories and its mechanical characteristics, but due to all those factors that can guarantee even bigger stability in this underground construction. Comparison among security measurements suggested by Bieniawski’s system and those finally placed in Symbol’s tunnel did not show great differences. The conclusion that came up was that the measurements applied in the tunnel were stricter than Bieniawski’s. Bieniawski’s meters are the minimum suggested for every tunnel. Statistic elaboration of fissility planes and joints, registered in rock mass by Dips program [done in chapter 5], showed that rock mass in general can be characterized as enough to very broken. This was expected to be so because of the intense presence of faults, as the geological cross section of the tunnel indicated. To analyze the instability of the tunnel which is structurally controlled, all the discontinuity systems were imported in UNWEDGE software. Wedges that came up are rather small, which is justified by the existence of many joint’s systems.In order to restrain those wedges security measurements got also placed through the same software and software’s contents [ anchors and shotcrete]. Resemblances that took place indicated that, because of the various rating systems of some cases and the complicated point of view concerning the way security measurements are placed, security is overestimated unlike construction’s cost which immerges that way. To cut the Symbol’s tunnel three different methods were used. NATM method applied on those spots where rock mass lacked quality and were not homogeneous as far as quality and its mechanical characteristics are concerned. Excavation took place in two phases or three depending on rock masse’s tolerance. To the spots where rock mass presented the best possible quality [highest GSI and RMR indicators] excavation was accomplished with use of explosives all over the field. Finally SCL [facing shotcrete method] adapted in specific cases. Specifically when marbles containing karstic patholps filled with soil material, or completely eroded and soiled gneiis, or chlorite schist were drilled, problems concerning outflow of clay material and decollements and fallings of fragments consisted of gneiis and schist, were efficiently faced through the shotcrete method.-

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βραχοσφήνες σήραγγας συμβόλου
Σήραγγα συμβόλου
Συνθήκες ευστάθειας
Μέτρα υποστήριξης σήραγγας συμβόλου
Rock mass rating systems
Instability of symbol's tunnel
Ποιότητα βραχόμαζας
Security meters for symbol's tunnel
Tunneline methods

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-30T13:16:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.