Προαστιακή θαλάσσια συγκοινωνία Θεσσαλονίκης, σκοπιμότητα και προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Suburban sea transport of Thessaloniki, intention and perspectiveness
Προαστιακή θαλάσσια συγκοινωνία Θεσσαλονίκης, σκοπιμότητα και προοπτικές

Χατζηκωνσταντίνου, Βασίλειος Γεωργίου

Η εργασία αυτή είναι μια προσπάθεια παρουσίασης της σκοπιμότητας και των προοπτικών του συστήματος της προαστιακής Θαλάσσιας συγκοινωνίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που θα συνδέει το κέντρο της πόλης με τα παραθαλάσσια ανατολικά προάστια (Περαία, Νέοι Επιβάτες, Αγία Τριάδα). Αφού υπενθυμίζεται η διαχρονική σχέση της πόλης με την θάλασσα, γίνεται αναφορά σε διάφορα δίκτυα θαλάσσιων αστικών συγκοινωνιών με διάφορες μορφές και έκταση, που υπάρχουν αρκετές δεκαετίες σε όλες τις ανεπτυγμένες πόλεις του κόσμου, που έχουν επαφή με το υγρό στοιχείο, είτε αυτές είναι παραθαλάσσιες, είτε παραποτάμιες, είτε ακόμη και παραλίμνιες. Οι περισσότερες από αυτές είναι πραγματικές μητροπόλεις, τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Έπειτα, περιγράφεται το ιστορικό της ατελέσφορης έως σήμερα θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στο Θερμαϊκό κόλπο, καθώς έχουν ναυαγήσει όλες οι προσπάθειες τα τελευταία 23 χρόνια. Το δημοφιλέστερο, όπως οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης το έχουν χαρακτηρίσει, έργο κρίθηκε μη βιώσιμο και όλες οι προμελέτες των αναγκαίων λιμενικών έργων, οι κυκλοφοριακές μελέτες, οι οικονομοτεχνικές μελέτες, οι μελέτες βιωσιμότητας, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταλείφτηκαν και κρίθηκε μη σκόπιμη η περαιτέρω έρευνα και μελέτη για την θαλάσσια αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Έτσι, παρουσιάζεται η σημερινή πρόταση, που συνθέτει τον βασικό άξονα της εργασίας, μέσα από την οποία γίνεται προσπάθεια τεκμηρίωσης της περιβαλλοντικής και κυκλοφοριακής σκοπιμότητας του δικτύου της Προαστιακής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας με ακτίνα από τον Λιμένα Θεσσαλονίκης έως την Ν. Μηχανιώνα. Η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου δικτύου προκύπτει έπειτα από εφαρμογή μιας ορθής οργάνωσης του, η οποία εξετάζει όλες τις βασικές παραμέτρους προκειμένου να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές, δηλαδή μεγαλύτερο επιβατικό κοινό, με λιγότερες ενδιάμεσες στάσεις, προς εξοικονόμηση χρόνου. Έπειτα, γίνεται αναφορά στα οφέλη της πιθανής εφαρμογής του συστήματος που έχουν να κάνουν κυρίως με την μείωση του χρόνου και του κόστους μετακίνησης σε σχέση με τα άλλα μέσα (Ι.Χ., λεωφορείο, μοτοσυκλέτα, ταξί) και την εκτρεπόμενη κυκλοφορία στο νέο μέσο με αποτελέσματα ευεργετικά για την μείωση των επιπέδων αέριας ρύπανσης. Ακολουθεί η εξέταση των φυσικών συνθηκών στο χώρο της θαλάσσιας συγκοινωνίας από την ανάλυση των οποίων προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα για την αναγκαιότητα ή μη δημιουργίας νέων λιμενικών υποδομών στους προτεινόμενους χώρους στάσεων. Τέλος, σημαντικό κομμάτι επιτυχίας του νέου μέσου θα αποτελέσουν τα στοιχεία διοίκησης προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στο σύστημα και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κοινού συνεισφέροντας στην επίλυση του κυκλοφοριακού και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητα ζωής στην πόλη.
This thesis represents the expedience and the prospects of system of suburban Marine transport for the city of Thessaloniki, that will connect the centre of city with the coastal Eastern suburbs (Peraia, Neoi Epivates, Agia Triada). After is reminded the diachronic relation of the city with the sea, it is mentioned the various networks of marine urban transport with various forms and extent, that exists enough decades in all the developed cities of world, that have contact with water, either these are coastal, nor next to a river, or even next to a lake. Most of them are real metropolis at the economic and social and cultural field as well. Then, is described the case study, that is ineffective until today, of marine urban transport in the Thermaiko gulf, as all the efforts the last 23 years were aborted. The most popular, as the residents of Thessalonica have characterized, transportation system it was judged not viable and all the premeditations of necessary harbour work, the circulatory studies, the financial studies, the studies of viability, the studies of environmental repercussions they were abandoned and judged not deliberate the further research and study on the marine urban transport of Thessalonica. Thus, is presented the current proposal, that composes the main axis of work, through which is become effort of documentation the environmental and circulatory expediency of network of Suburban Marine Transport which will be from the Port Thessalonica until the N. Michaniona. The viability and the effectiveness of proposed network comes from application of his equitable organisation, which examines all the basic parameters so that are served as much as possible more regions, that is to say bigger passenger public, with less intermediary stations, for saving time. Then, becomes report in the profits of the application of system that they have to do mainly with the reduction of time and the cost of locomotion concerning other means (car, bus, motorcycle, taxi) and the diverted circulation in the new means with results beneficial for the reduction of levels of air pollution. Follows the examination of natural conditions in the area of marine transport from the analysis of which they result sure conclusions on the necessity or not creation of new harbour infrastructures in the proposed areas of stations. Finally, important piece of success of new means they will constitute the elements of administration so that are ensured bigger efficiency and effectiveness in the system and it corresponds in the expectations of public contributing in the resolution of circulatory and in the upgrade of environment and the quality of life in the city.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λιμενικά έργα
Προαστιακή θαλάσσια συγκοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T13:20:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.