δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Χαρακτηρισμός χυτοσίδηρου. Επικύρωση μεθόδου χαρακτηρισμού. Μελέτη R&r
Cast iron characterization-R&r study

Αρμάκογλου, Κωνσταντίνα Θεόδωρου

Ο τόπος διεξαγωγής της εργασίας ήταν στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος στο τμήμα δραστηριότητας ανόδων.Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να τεθεί σε λειτουργία ο αναλυτής Digicarb 4D καθώς και να γίνει μετρολογική μελέτη στον αναλυτή και στην νέα μέθοδο που χρησιμοποιούσε. Ο αναλυτής με την μέθοδο της θερμικής ανάλυσης δίνει άμεση μέτρηση της σύστασης του χυτοσιδήρου καταγράφοντας την καμπύλη ψύξης καθώς το ρευστό δείγμα μεταβαίνει από την υγρή κατάσταση στην στερεή. Το πλεονέκτημα του αναλυτή Digicarb 4D σε σχέση με την μέχρι τότε διαδικασία είναι ότι παρέχει άμεση μέτρηση της σύστασης του χυτοσιδήρου με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η άμεση διόρθωσή της σε περίπτωση ενδεχόμενου προβλήματος στην παραγωγική διαδικασία.. Οι δράσεις που έγιναν ήταν η εγκατάσταση του μηχανήματος, η εξέταση όλων των βασικών παραμέτρων, ο καθορισμός όλων των πρωτοποθετημένων ρυθμιζόμενων σταθερών, η εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα συναρμολόγησης των ανόδων για την σωστή χρήση του αναλυτή και η σύνταξη εγχειριδίου οδηγιών.Στη συνέχεια έγινε μετρολογική μελέτη στο μηχάνημα και στη μέθοδο που χρησιμοποιούσε. Η μετρολογική μελέτη περιελάμβανε τον έλεγχο ορθότητας, τον έλεγχο επίδρασης του χρόνου στις συγκεντρώσεις άνθρακα και πυριτίου, τον έλεγχο της επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας καθώς και τον χαρακτηρισμό του χυτοσιδήρου μέσω των καμπύλων ψύξης. Μετά το τέλος της μετρολογικής μελέτης τα αποτελέσματα που προέκυψαν βγήκαν αποδεκτά για την στάθμη εμπιστοσύνης που είχε επιλεγεί.
The project was carried out at the facilities of Aluminium of Greece in the anode line in the assembly sectionThe aim of this project concerns a setting of the thermal analyzer Digicarb 4D and a metrological study on the analyzer and the used method (thermal analysis). This analyzer gives a direct measurement of the composition of the cast iron, by registering the cooling curve while the liquid sample turns into solid state.The advantage of the Thermal analyzer Digicarb 4D lies on a direct measurement of the composition of the cast iron. It is now feasible the direct correction of the composition, in case of possible problems in the production procedure.The actions taking place during the project were the installation of the device, the examination of all the basic parameters, the determination of all the adjustable constants, the training of the employees for the right use of the device and the composition of a guidance handbook.Afterwards, a metrological study on the analyzer was carried out. This study included accuracy testing, time effect in the compositions of the carbon and silicon, repeatability and reproducibility study and as well as cast iron characterization through the cooling curves. The results, which came up, through this study were acceptable.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cast iron characterization
R&r study
Cast iron
Μέθοδος χαρακτηρισμού
Μελέτη R&r
Χυτοσίδηρος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-31T08:57:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.