Εναλλακτικές στρατηγικές διαχείρισης των υδατικών πόρων με τη χρήση του λογισμικού Weap. Εφαρμογή στην περιοχή της Ρόδου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Alternative strategies of management of water resources using the weap model. Application on area of Rhodes
Εναλλακτικές στρατηγικές διαχείρισης των υδατικών πόρων με τη χρήση του λογισμικού Weap. Εφαρμογή στην περιοχή της Ρόδου

Κορωνίδης, Παναγιώτης Σάββα

The water is undoubtedly one of the most important goods for the existence of life. However, the climatic change and the insufficiency of water resources are issues of increasing concern. So, it is necessary to take measures of saving and managing the demand of water in order to avoid future problems of sufficiency.Recently in Greece, quantitative and qualitative problems concerning water have arisen, more precisely in islands, where tourism has increased the water requirements. Rhodes belongs in the category of islands that has sufficiency of watery resources, because of the rainfalls that take place. But, the progressive increase of permanent population and the permanent increase of tourism generate reflections regarding the covering of future needs.WEAP is a microcomputer tool for integrated water resources planning, providing the simulation of the water systems and having results about the sufficiency of water resources. Moreover, it gives the opportunity to create alternative scenarios concerning the confrontation of demand problems, providing demand policies about water issues. Moreover, it must be mentioned that WEAP is comprehensive, straightforward and easy-to-use, and attempts to assist rather than substitute for the skilled planner.Rhodes constituted the region of application of WEAP, where it was found that there are problems with the covering of seasonal demand. Thus, it was studied the application of an alternative way of water feeding using water from the dam Gadoyras. Finally, it was found that the 30% covering of the water needs using water from the dam, it will confront the deficits of the Municipalities and will re-establish the aquifers.
Το νερό αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα αγαθά για την ύπαρξη της ζωής. Οι συνθήκες όμως της κλιματικής αλλαγής αλλά και της ανεπάρκειας των υδατικών πόρων που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων εξοικονόμησης αλλά και διαχείρισης της ζήτησης του προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα επάρκειας.Στην Ελλάδα έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται ποσοτικά αλλά και ποιοτικά προβλήματα νερού ιδιαίτερα στα νησιά όπου ο τουρισμός σε πολλές περιπτώσεις αυξάνει ραγδαία τις απαιτήσεις για ύδρευση επιβαρύνοντας σημαντικά το σύστημα. Η Ρόδος ανήκει στην κατηγορία των νησιών που έχουν επάρκεια υδατικών πόρων, διότι σημειώνονται αρκετές βροχοπτώσεις ενώ επίσης έχει και πλούσιο υδατικό δυναμικό.Όμως η σταδιακή αύξηση του μόνιμου πληθυσμού αλλά και η διαρκής αύξηση του τουρισμού θέτουν προβληματισμούς σχετικά με την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών.Το λογισμικό WEAP είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται στη διαχείριση των υδατικών πόρων, παρέχοντας τη δυνατότητα προσομοίωσης της υπάρχουσας κατάστασης μιας οποιασδήποτε περιοχής και την εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με την επάρκεια των υδατικών πόρων.Επιπλέον, επιτρέπει την δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων σχετικά με την κάλυψη των αναγκών, διαμορφώνοντας έτσι πολιτικές διαχείρισης στα ζητήματα του νερού. Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το WEAP είναι ιδιαίτερα εύχρηστο ενώ παρέχει συγχρόνως και ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας στον χρήστη. Η νήσος της Ρόδου αποτέλεσε την περιοχή εφαρμογής του συγκεκριμένου λογισμικού, στην οποία βρέθηκε ότι εμφανίζονται αδυναμίες σχετικά με την κάλυψη της εποχιακής ζήτησης εντείνοντας το πρόβλημα της εξάντλησης των υπόγειων υδροφορέων. Έτσι μελετήθηκε η εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου υδροδότησης με την εκμετάλλευση του φράγματος Γαδουρά, η συμμετοχή του οποίου κατά 30% στην κάλυψη των υδατικών αναγκών των ελλειμματικών Δήμων θα οδηγήσει σε ουσιαστική αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Water
Demand
Weap
Λογισμικό
Υδατικοί πόροι
Ισοζύγιο
Planning
Management
Διαχείριση
Ελλειμμα
Balance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-31T09:26:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)