Σύστημα δεικτών παρακολούθησης για τις χωρικές επιπτώσεις των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού στις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
System of indicator for the observation of the Egnatia Motorway vertical axis impacts on the Regions of west and central Macedonia
Σύστημα δεικτών παρακολούθησης για τις χωρικές επιπτώσεις των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού στις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Σεϊτανίδης, Σωκράτης Γεωργίου

Territorial impacts of transport infrastructures are not easily foreseeable and they vary in positive, negative, indirect and direct impacts. Monitoring territorial impacts is different and essential in each individual case of transport infrastructure to give feedback to spatial and transport policies. The most common tool for monitoring territorial impacts is the system of indicators. The present work has investigated the creation of a system of indicators for the vertical axes of the Egnatia Motorway, and has implemented a pilot application of selected indicators for the vertical axes Thessalonica - Serres - Promachon and Siatista - Krystallopigi.The research question of the present work, is to investigate the process for the determination of system of indicators (exploratory question). We use as a case study the vertical axes of the Egnatia Motorway. In order to respond to this question, the work includes three basic parts: an analysis of the sources that drive as to an indicator system, a determination of a system of indicators and a pilot application of selected indicators for two vertical axes.In the analysis the aim is to create a system of indicators, using every possible source. For this purpose, the analysis is separated in three chapters: a) in a the theoretical frame, where the existing systems of indicators and the theoretical models of interaction of transport and development are examined. b) in the examination of the objectives placed by territorial policies and the planning for the regions crossed by the vertical axes. c) in the description of vertical axes and their crossing regions, in order to bring up the characteristics and the particularities of the area of study.Determining a system of indicators includes a short description of each indicator, modifications of the existing indicators that already exist for the area of study, creation of new indicators and integration of the new indicators in the theoretical model of interaction adopted. The work ends with an application of the system of indicators, in order to discover problems and give directions for the further research on designing a system of indicators for the vertical axes.
Οι χωρικές επιδράσεις των μεταφορικών υποδομών δεν είναι εύκολα προβλέψιμες και μπορεί να ποικίλουν σε θετικές, αρνητικές, έμμεσες και άμεσες. Η παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων είναι διαφορετική και απαραίτητη σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μεταφορικής υποδομής ώστε να τροφοδοτήσει τις πολιτικές και τον σχεδιασμό του χώρου και των υποδομών. Το πιο καθιερωμένο εργαλείο για την παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων είναι τα συστήματα δεικτών. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η δημιουργία ενός συστήματος δεικτών χωρικών επιδράσεων για τους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού, και πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένων δεικτών παρακολούθησης στους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας και Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή.Το ερώτημα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, είναι ποια πρέπει να είναι η διαδικασία για τον καθορισμό ενός συστήματος δεικτών και εξειδικεύεται στην περίπτωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, η εργασία περιλαμβάνει τρία βασικά τμήματα: την ανάλυση με την οποία καθορίζεται το σύστημα δεικτών, τον καθορισμό του συστήματος δεικτών και την πιλοτική εφαρμογή του σε τρεις κάθετους άξονες.Στην ανάλυση που γίνεται προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα σύστημα δεικτών, χρησιμοποιείται κάθε δυνατή πηγή από την οποία θα μπορούσαν να αντληθούν οι δείκτες. Προκειμένου να γίνει αυτό, η ανάλυση χωρίζεται στη δομή της εργασίας σε τρία κεφάλαια-τμήματα. Πρώτον, στο θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο εξετάζονται τα υφιστάμενα συστήματα δεικτών και τα θεωρητικά μοντέλα αλληλεπίδρασης μεταφορών και ανάπτυξης.Δεύτερον στην περιγραφή των στόχων που θέτουν οι χωρικές πολιτικές και ο σχεδιασμός για την περιοχή των κάθετων αξόνων. Τρίτον, στην περιγραφή των κάθετων αξόνων της Εγνατίας και της περιοχής διέλευσης τους, με σκοπό να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης.Στα πλαίσια καθορισμού του συστήματος δεικτών, περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή του κάθε δείκτη, τροποποιήσεις στους υφιστάμενους δείκτες χωρικών επιδράσεων που ήδη υπάρχουν και αφορούν την περιοχή μελέτης, δημιουργία νέων δεικτών και ένταξη των νέων δεικτών στο θεωρητικό μοντέλο αλληλεπίδρασης που έχει υιοθετηθεί. Η εργασία καταλήγει με εφαρμογή του συστήματος δεικτών προκειμένου να εντοπιστούν προβλήματα και να διατυπωθούν ιδέες πάνω στην περαιτέρω έρευνα για την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να καθοριστεί ένα σύστημα δεικτών για τους κάθετους άξονες της Εγνατία Οδός Α.Ε.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Egnatia motorway and vertical axis
Indicators system
Σύστημα δεικτών
Εγνατία οδός
Spatial impacts
Χωρικές επιδράσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-31T09:39:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)