Μυϊκή δραστηριότητα κατά την έκταση και κάμψη του γονάτου στην ισοκίνηση και την άρση από καρέκλα σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Muscle activation in extent and flex isokinetic activity of the knee and sit to stand test for people with osteoarthritis
Μυϊκή δραστηριότητα κατά την έκταση και κάμψη του γονάτου στην ισοκίνηση και την άρση από καρέκλα σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα

Πατσίκα, Γλυκερία Δημητρίου

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) γονάτου είναι μια πάθηση η οποία δημιουργεί αυξημένες δυσκολίες στην καθημερινότητα και προκαλεί μυϊκή αδυναμία, αυξημένη σκληρότητα και πόνο, ιδιαίτερα σε γυναίκες άνω των 50 ετών. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να συγκριθούν τα επίπεδα μυϊκής δραστηριότητας και ροπής των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γονάτου κατά την ισοκίνηση και κατά την άρση από καρέκλα, σε γυναίκες με ΟΑ γονάτου καθώς και σε υγιείς γυναίκες.Το δείγμα αποτέλεσαν 23 γυναίκες (58.52 ± 6.28 έτη) οι 12 άτομα με ΟΑ γονάτου και 11 υγιείς. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της μυϊκής δραστηριότητας των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γόνατος (μακρά κεφαλή δικεφάλου μηριαίου, έσω και έξω πλατύ) μέσω καταγραφής του ηλεκρομυογραφικού σήματος κατά τη λειτουργική κίνηση της άρσης από καρέκλα, ενώ ταυτόχρονα γινόταν η καταγραφή της κατακόρυφης δύναμης του εδάφους. Αξιολογήθηκε η σύγκεντρη και έκκεντρη ροπή κατά τη διάρκεια της ισοκίνησης (60°/ sec, 120°/ sec και 150°/ sec) με ταυτόχρονη καταγραφή του ηλεκρομυογραφικού σήματος. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο λειτουργικής ικανότητας W.O.M.A.C. για τα άτομα με ΟΑ και η κλίμακα υποκειμενικής κόπωσης Borg για όλα τα άτομα και όλες τις δοκιμασίες. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης, με τρείς ανεξάρτητες μεταβλητές, για την εύρεση διαφορών στη ροπή και στη μυϊκή δραστηριότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, με παραγοντικό σχεδιασμό 2x3x2 (ομάδα με δύο επίπεδα, γωνιακή ταχύτητα με τρία επίπεδα και μυϊκή δραστηριότητα με δύο επίπεδα). Το Tukey-test χρησιμοποιήθηκε για να εντοπίσει ανάμεσα σε ποιούς μέσους όρους υπήρχαν διαφορές. Χρησιμοποιήθηκε t-test για να εντοπιστεί αν υπάρχουν διαφορές στη μυϊκή δραστηριότητα, στην ταχύτητα και την κατακόρυφη δύναμη κατά την άρση από καρέκλα ανάμεσα. Ο συντελεστής σημαντικότητας ορίστηκε στο p < .05. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες με ΟΑ εμφάνισαν μειωμένη παραγωγή ροπής και αυξημένη ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα των μυών σε επιλεγμένες γωνιακές ταχύτητες κατά τη σύγκεντρη και έκκεντρη λειτουργία (p<.05), ενώ όσον αφορά στα επίπεδα διέγερσης κατά την άρση από καρέκλα παρουσιάστηκε αυξημένη ενεργοποίηση του δικέφαλου μηριαίου σε σχέση με τα υγιή άτομα (p<.05). Τέλος, τα άτομα με ΟΑ παρουσίασαν μικρότερη ταχύτητα καθώς και μικρότερη ανάπτυξη της κατακόρυφης δύναμης του εδάφους κατά την άρση από την καρέκλα (p<.05).Συμπερασματικά, φάνηκε ότι τα άτομα με ΟΑ εμφανίζουν αυξημένη διέγερση μυών του γονάτου σε επιλεγμένες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η διαφοροποιημένη αυτή στρατηγική έναντι των υγιών εμφανίζεται για αύξηση σταθερότητας στην άρθρωση του γόνατος.
Knee Osteoarthritis (OA) is associated with pain, muscle weakness, stiffness, instability, disabilities in everyday activities experienced by people in general and particularly by women over 50 years old. The purpose of this study was to compare muscle activation of the knee and isokinetic torque in women with and without knee OA, during the isokinetic activity and sit-to-stand (sts) movement.Twenty three ( 23 ) women (58.52 ± 6.28 years) participated in this study. Twelve (12) of the participants were suffering from OA and the rest (11) were healthy. During these sts tests, surface electromyography was recorded (biceps femoris, vastus lateralis and vastus medialis). At the same time, vertical ground force applied by the participants during sts movement was being monitored. Τhen, maximal voluntary isokinetic torque from both the extensions and the flexions muscles was measured during concentric and eccentric contractions (60°/ sec, 120°/ sec and 150°/ sec) with EMG recording. W.O.M.A.C questionnaire was used to determine the functional status of those women experiencing knee OA and Borg scale to determine the fatigue degree after each exercise. Analysis of variance with three independent factors, group with two levels (OA, healthy), velocity with three levels (60 °/ sec, 120°/ sec, 150°/ sec) and muscle contraction with two levels (concentric and eccentric), a 2 by 3 by 2, with repeated measures on velocity and muscle contractions. Tukey’s post hoc test contrast was used to determine significant differences between the mean values obtained. Also, t-test was used to determine the difference between two groups about sts movement for the velocity and the vertical ground force. The significance for the statistical tests was as p<.05.These tests revealed that women experiencing knee OA had decreased torque exerting capacity and increased electromyography activation of knee muscles in particular angle velocities, in concentric and eccentric contractions (p<.05). Biceps femoris activation was found reduced for OA group during sts test (p<.05), but on the other hand, no significant difference was found in quadriceps activation, compared to healthy group (p<.05). The group suffering from knee OA also indicated increased velocity and vertical ground force levels during sts test (p<.05). People with knee OA demonstrated increased muscle activation during everyday activities. This altered muscle activation maybe revealed in patients with knee OA to increase joint stability and also to improve muscle balance at the knee.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μυϊκή δραστηριότητα
Knee
Muscle activation
Οστεοαρθρίτιδα
Isokinetic
Torque
Αρση από καρέκλα
Ισοκίνηση
Ροπή
Sit to stand test
Γόνατο
Osteoarthritis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-31T09:54:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.