Η επίδραση διαφορετικών μεθόδων εξάσκησης αντιληπτικών ικανοτήτων στην απόκτηση αντιληπτικής εμπειρογνωμοσύνης στην αντιπτέριση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The effect of different training methods of perceptual skills in acquisition of perceptual expertise in badminton
Η επίδραση διαφορετικών μεθόδων εξάσκησης αντιληπτικών ικανοτήτων στην απόκτηση αντιληπτικής εμπειρογνωμοσύνης στην αντιπτέριση

Βότσης, Εύανδρος Π.

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση της έκδηλης και άδηλης μορφής μάθησης στην απόκτηση αντιληπτικής εμπειρογνωμοσύνης σε υψηλής και χαμηλής πολυπλοκότητας φάσεις παιχνιδιού στην αντιπτέριση σε αρχάρια άτομα. Το δείγμα αποτέλεσαν 80 φοιτητές του Α.Π.Θ. και χωρίστηκαν τυχαία σε 4 ομάδες (έκδηλη, άδηλη, ψευδό-πειραματική, ελέγχου). Οι τρεις ομάδες ακολούθησαν πρόγραμμα εξάσκησης αντιληπτικών ικανοτήτων διάρκειας 12 προπονητικών μονάδων. Πραγματοποιήθηκε αρχική, τελική και μέτρηση διατήρησης. Αξιολογήθηκαν τρεις αντιληπτικές ικανότητες: α) ικανότητα πρόβλεψης, β) ικανότητα λήψης απόφασης και γ) επιλεκτική προσοχή με εργαστηριακά τεστ σε προσομοιωμένες συνθήκες. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η ορθότητα της απάντησης και ο χρόνος αντίδρασης με απόκριση των άνω και κάτω άκρων, ενώ για την επιλεκτική προσοχή αξιολογήθηκε μόνο η ορθότητα της απάντησης. Πραγματοποιήθηκε μικτή παραγοντική ανάλυση διακύμανσης three way Anova (4 ομάδες Χ 2 πολυπλοκότητα συνθήκης Χ 3 μετρήσεις) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον τελευταίο παράγοντα. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι τρεις πειραματικές ομάδες στη διάρκεια του χρόνου βελτιώθηκαν στην ικανότητα πρόβλεψης και στην ικανότητα λήψης απόφασης σε συνθήκη παιχνιδιού χαμηλής πολυπλοκότητας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η αύξηση της πολυπλοκότητας των επιλογών απάντησης, οδήγησε στην βελτίωση της έκδηλης μάθησης όσο αφορά στην ορθότητα της απάντησης μεταξύ των περιόδων μέτρησης και μεταξύ των ομάδων. Η επιλεκτική προσοχή βελτιώθηκε και στις τρεις πειραματικές ομάδες μόνο σε ερωτήσεις με περιεχόμενο σχετικό με το άθλημα. Συμπερασματικά, φάνηκε ότι σε συνθήκες χαμηλής πολυπλοκότητας οι διαφορετικοί μέθοδοι εξάσκησης βελτίωσαν τις αντιληπτικές ικανότητες μέσω διαφορετικών οδών μάθησης, της έκδηλης ή άδηλης μορφής. Σε συνθήκες υψηλής πολυπλοκότητας, η χρησιμότητα των πληροφοριών ήταν σημαντική αφού η ομάδα της έκδηλης μάθησης ήταν καλύτερη. Η χρήση των λεκτικών οδηγιών μέσω της καθοδηγούμενης ανακάλυψης βοήθησε να εστιάσουν την προσοχή τους στις ποιοτικά πλούσιες πληροφορίες για ορθότερη και γρηγορότερη απάντηση
The purpose of this study was to examine the effectiveness of implicit and explicit learning methods in the acquisition process of perceptual expertise in novice people, in low and high complexity situations in the field of badminton. Participants were 80 students from Aristotelian University of Thessalonica and they were divided randomly in four equal groups (explicit, implicit, placebo, control group). Training consisted of 12 practice units’ followed by the three experimental groups. There was a pretest, a posttest after the intervention of the training protocol and retention test 2 weeks later. All participants were evaluated in three perceptual skills: a) anticipation skill, b) decision making ability and c) selective attention ability in laboratory test under simulated conditions. Dependent variables were the response accuracy and reaction time in upper and lower limb related tasks. Additionally, selective attention was evaluated through upper limb response accuracy. A mixed three way (4 groups X 3 measures X 2 complexity situation) analysis of variance with repeated measures on the last two factors was applied in each dependent variable. Analysis showed improvement for anticipation and decision making skills in low complexity tasks for the three experimental groups compared with control group. In high complexity situations, the explicit group improved between tests compared with the other groups. Selective attention was improved for the three experimental groups only with relative content questions in badminton. Consequently, in low complexity situations different kind of perceptual skills training methods through implicit or explicit process can developed perceptual skills. However, in high complexity situations, the explicit learning method may lead to perceptual expertise through guiding the participants to process contextual information from the evolving display more effectively and utilizing them in order to improve perceptual skill of performance

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Badminton (Παιχνίδι), Εξάσκηση
Explicit learning
Αντιπτέριση (Παιχνίδι), Εξάσκηση
Εκδηλη μάθηση
Αντιπτέριση
badminton
Implicit learning
Πολυπλοκότητα
Badminton (Game), Training
Αδηλη μάθηση
Complexity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-04T08:40:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.