Μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του τοπίου κοπατσαραίικων χωριών του νομού Γρεβενών με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Study of the temporal landscape changes at the region of "Kopatsari" in the prefecture of Grevena with the use of GIS
Μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του τοπίου κοπατσαραίικων χωριών του νομού Γρεβενών με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)

Μήτκα, Αικατερίνη Γεωργίου

The present thesis has the purpose to study the temporal changes of the landscape changes through the geographic survey with the use of Geographic Information Systems (G.I.S.) in combination with socioeconomic factors. The region of six out of the eighteen villages of “Kopatsari” was chosen as the study area, which extends at the east side of Pindos Mountain in the Prefecture of Grevena. The landscape of the study area was has been evolving under the long and lasting influences of the residents’ activities, forming a varied mosaic with special natural and cultural characteristics. The landscape structure and the land cover/use changes during the period 1963-1998 were mapped through ArcGIS program. The spatial data that resulted compound to the demographic and socioeconomic changes that took place in the region conclude that the abandonment along with the update of the traditional practices in agriculture, husbandry and forestry and the turn of the residents’ interest to other kind of activities despite the fact that lead to an increase of the vegetation density, the landscape diversity is conserved at a significant percentage. The grasslands’ surface was decreased by 49,42% between 1963-1998 along with the reduction of 41,51% of the cover of sparser forest lands, while the denser forest lands recorded an outstanding increase of 531,61%, confirming the landscape tendency to become denser. The comparative estimation of eight landscape indices (number and mean patch size, edge density, mean shape index, mean patch fractal dimension, interspersion juxtaposition index and Shannon’s diversity and evenness indexes) at landscape level for 1963 and 1998 shown that the study area’s landscape conserves still its diversity despite the homogeneity tendencies.
Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει τη μελέτη των διαχρονικών μεταβολών των τοπίων μέσα από τη χαρτογράφησή τους με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) και το συνδυασμό χωρικών δεδομένων με κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Ως περιοχή μελέτης ορίστηκαν έξι (6) από τα δεκαοχτώ (18) δημοτικά διαμερίσματα των κοπατσαραίικων χωριών, τα οποία εκτείνονται στην ανατολική πλευρά της Πίνδου στο Νομό Γρεβενών. Το τοπίο της περιοχής εξελίχθηκε κάτω από τις μακροχρόνιες επιδράσεις των δραστηριοτήτων των κοπατσαραίων, που διαβιούν στην περιοχή, διαμορφώνοντας ένα ποικιλόμορφο μωσαϊκό με ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Με τη χρήση του προγράμματος ArcGIS χαρτογραφήθηκε η δομή του τοπίου και οι μεταβολές των χρήσεων/κάλυψης γης που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 1963-1998. Από τα χωρικά δεδομένα που προέκυψαν σε συνδυασμό με τις δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στην περιοχή προέκυψε ότι η εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών πρακτικών και ο εκσυγχρονισμός τους και η στροφή των κατοίκων σε άλλες ασχολίες ναι μεν προκαλούν μεταβολές και τάσεις πύκνωσης στο τοπίο, χωρίς όμως να αλλοιώνουν σε μεγάλο βαθμό την ποικιλομορφία του. Παρατηρείται μείωση κατά 49,42% της επιφάνειας των ποολίβαδων, δηλαδή σχεδόν κατά το ήμισυ κατά την περίοδο 1963-1998, και μείωση κατά 41,51% της έκτασης των δασών αραιής συγκόμωσης, με ταυτόχρονη εκτίναξη της έκτασης των πυκνών δασών κατά 531,61%, επιβεβαιώνοντας τις τάσεις πύκνωσης που εμφανίζει το τοπίο. Η συγκριτική εκτίμηση οχτώ δεικτών χωρικής διάρθρωσης (αριθμός και μέσο μέγεθος χωροψηφίδων, δείκτης πυκνότητας περιμέτρου, μέσος δείκτης μορφής, μέση κλασματική διάσταση, δείκτης διασποράς και γειτνίασης χωροψηφίδας και δείκτες ποικιλότητας και ομοιογένειας του Shannon) σε επίπεδο τοπίου για τα έτη 1963 και 1998 έδειξε ότι το τοπίο διατηρεί ακόμα την ποικιλομορφία του παρά τις τάσεις ομοιογενοποίησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Survey
Landscape
Kopatsari
HOmogeneity tendency
Τοπίο
Μωσαϊκό
Χαρτογράφηση
Ομοιογενοποίηση
Landuse/cover
Κοπατσαραίοι
Mosaic
Χρήσεις/κάλυψη γης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-04T11:55:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.