Μάνατζμεντ και κοινωνικές δεξιότητες (σύγχρονες θεωρίες και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Management and social skills, new theories and training methods
Μάνατζμεντ και κοινωνικές δεξιότητες (σύγχρονες θεωρίες και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις)

Μιχαηλίδης, Γρηγόρης Εμμανουήλ

The subject of this thesis project is social skills that are necessary in the field of management and the new theories and training methods that exist in this area.The necessary management skills can be divided in three basic categories: Technical, planning and social skills. As social skills we define the skills of a person in cooperation, motivation, coaching people and organizations. They include the abilities of a person to cooperate in harmonious ways, to handle conflicts, to communicate successfully with his/her colleagues and to act out of responsibility. They also include the ability of a person to manage his/her own self and through this to manage his colleagues. The two main concepts on social skills are the following: Social skills are characteristics that come from birth and in this way they are static and not trainable. Social skills are trainable and they can become an educational subject. This thesis aims to research and support the second concept. It includes a selection of basic social skills. This themes are analyzed according to modern theoretical models. Parallel to this analysis the thesis contains a selection of experiential learning activities according to the selection of social skills. Every theme is presented in detail and in critical analysis. The conclusions of this are presented at the end of each chapter. Briefly the skills that are presented are the following: The five competences you cannot delegate, communication styles through the CAPS model, observation, team building, feedback, responsibility, conflict management and coaching. The research methods used are, experiential research through the participation in training seminars held in the Netherlands, bibliographical research and the use of a questionnaire on communication styles.Through this research the thesis concludes to the creation and presentation of a suggested plan whose aim is to work with social skills in managing business environments and to the statement that social skills are trainable and the investement in this area can have positive impact. This implication has the result of creating effective teams, something that is desirable in every working place.
Η διπλωματική εργασία αυτή ασχολείται με τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο χώρο του management, καθώς επίσης και με τις αντίστοιχες σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους. Οι δεξιότητες ενός manager χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τις τεχνικές δεξιότητες, τις δεξιότητες σχεδιασμού και τις κοινωνικές δεξιότητες. Ως κοινωνικές δεξιότητες ορίζονται οι ικανότητες ενός ατόμου για συνεργασία, παρακίνηση, καθοδήγηση ανθρώπων και οργανισμών. Περιλαμβάνουν την ικανότητα ενός ατόμου να συνεργαστεί αρμονικά, να χειριστεί συγκρούσεις, να επικοινωνήσει αποδοτικά με τους συνεργάτες του και να δράσει με υπευθυνότητα. Επίσης, περιλαμβάνουν την ικανότητα ενός ατόμου να διαχειριστεί τον εαυτό του και μέσω αυτού να διαχειριστεί τους συνεργάτες του. Οι δύο κύριες απόψεις επί των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι οι εξής: Από τη μία μεριά, υπάρχει η άποψη ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι εκ γενετής αμετάβλητα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου. Από την άλλη πλευρά. παρουσιάζεται η άποψη ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι εκπαιδεύσιμες και, για το λόγο αυτό, αποτελούν αντικείμενο επιμόρφωσης.Η διπλωματική αυτή στηρίζει και ερευνά τη δεύτερη άποψη. Γίνεται μια επιλογή των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι θεματικές αυτές αναλύονται σύμφωνα με σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα. Παράλληλα, γίνεται ανάλυση πρακτικών ασκήσεων βιωματικής εκπαίδευσης, οι οποίες ασχολούνται με τις προαναφερόμενες δεξιότητες. Κάθε θεματική υποβάλλεται σε αναλυτική παρουσίαση και κριτική, με σκοπό τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Συνοπτικά, οι δεξιότητες που παρουσιάζονται είναι οι εξής: Οι πέντε αμετάβλητες δεξιότητες, επικοινωνιακά μοντέλα μέσω της θεωρίας CAPS, παρατηρητικότητα, λειτουργία ομάδας, δημιουργική κριτική (feedback), υπευθυνότητα, διαχείριση συγκρούσεων και συμβουλευτική. Η μέθοδος έρευνας είναι η εμπειρική μελέτη μέσω συμμετοχής σε αντίστοιχα σεμινάρια στην Ολλανδία, η βιβλιογραφική αναζήτηση, καθώς και η χρήση ερωτηματολογίου.Μέσω της έρευνας αυτής, η εργασία καταλήγει στην τοποθέτηση ότι οι δεξιότητες αυτές είναι εκπαιδεύσιμες και καλλιεργήσιμες και ότι η επένδυση στους τομείς αυτούς μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα σε εργασιακούς χώρους.Για το λόγο αυτό, στο τέλος, παρατίθεται μία πρόταση εφαρμογής κοινωνικών δεξιοτήτων σε εργασιακούς χώρους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διοίκηση
Leadership
Cooperation
Ηγεσία
Συνεργασία
Experiential management
Βιωματική εκπαίδευση
Management
Conflicts
Διαχείριση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-04T12:20:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.