Ηπατική στεάτωση σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C: προδιαθετικοί παράγοντες και μηχανισμοί

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Hepatic steatosis in patients with vhronic hepatis C: contributing factors and mechanisms
Ηπατική στεάτωση σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C: προδιαθετικοί παράγοντες και μηχανισμοί

Μακρυκώστας, Κωνσταντίνος Θ.

Aim: To search the factors who contribute to hepatic steatosis in CHC, focalizing to lipids’ metabolism, genotype, insulin resistance and oxidative stress. Patients-Methods: 56 patients with CHC and 35 with CHB (after excluding DM, alcohol abuse and steatosis-inducing drugs) were enrolled and age, sex, BMI, lipids, ALT, apoB, apoA1, plasma TNF-a, glucose tolerance and HOMA index were analyzed. Grade of steatosis (0-3) and stage of fibrosis (1-4) were assessed in hepatic biopsies. Results: Patients with CHC (than with CHB) more frequently had steatosis, higher levels of g-GT, and lower of HDL. Age, ΒΜΙ, g-GT, viral load, c-peptide/insulin ratio, triglycerides, HOMA, IGT and fibrosis stage were associated with steatosis in CHC and age, ΒΜΙ and HOMA in CHB. Triglycerides (p=0.042) and viral load (p=0.018) in CHC and ΒΜΙ (p=0.006) in CHB were significant in multivariate regression analysis. HOMA and stage of fibrosis were also associated with viral load in CHC, no one in CHB. ApoA1 levels were lower in HCV-genotype 2or3 than in 1or4. Beside to CHB, genotype 1or4 had no difference but patients with genotype 2or3 more frequently had steatosis and in greater grade, as a greater stage of fibrosis. Age, ΒΜΙ, g-GT, HOMA, IGT, c-peptide/insulin and fibrosis stage in genotype 1or4 but only g-GT (p=0.18) in multivariate analysis were associated with steatosis and patients with ΒΜΙ>25 without steatosis had a greater risk of ΗΟΜΑ>2. C-peptide/insulin (p=0.003), triglycerides (p=0.035), and viral load (p=0.021) but no one in multivariate analysis at level <0.05 were associated with steatosis in genotype 2or3. Viral load was also associated with severe fibrosis and fibrosis stage in genotype 1or4 and negatively with cholesterol and LDL in 2or3. Conclusions: Hepatic steatosis is more frequent in CHC than in CHB, especially in genotype 3, who seems to cause insulin resistance and inhibits apolipoproteins secretion, especially apoA1. Insulin resistance not the virus itself is the cause of steatosis in genotype 1 and increased body weight in CHB
Σκοπός: Η αναζήτηση προδιαθετικών παραγόντων ηπατικής στεάτωσης στη ΧΗC εστιάζοντας σε γονότυπο μεταβολισμό λιπιδίων, αντίσταση στην ινσουλίνη και οξειδωτικό stress. Μεθοδολογία: 56 ασθενείς με ΧΗC και 35 με ΧΗΒ αναλύθηκαν με βάση: ηλικία, φύλο, ΒΜΙ, λιπίδια, TNF-α ορού, ανοχή γλυκόζης και ΗΟΜΑ (αποκλείστηκαν κατάχρηση αλκοόλης, στεατογόνα φαρμάκα και ΣΔ). Στεάτωση (βαθμός:0-3) και ίνωση (στάδιο:1-4) εκτιμήθηκαν σε ηπατικό ιστό. Αποτελέσματα: Στη XHC βρέθηκε συχνότερα στεάτωση, υψηλότερη γ-GT και χαμηλότερη HDL (σε σχέση με τη ΧΗΒ). Ηλικία, ΒΜΙ, ιικό φορτίο, τριγλυκερίδια, γ-GT, HOMA, c-peptide/ινσουλίνη, IGT, στάδιο ίνωσης σε XHC και ηλικία, ΒΜΙ, HOMA σε ΧΗΒ συσχετίστηκαν με στεάτωση - τριγλυκερίδια (p=0,042), ιικό φορτίο (p=0,018) σε XHC και ΒΜΙ (p=0,006) σε ΧΗΒ σημαντικά σε πολυπαραγοντική ανάλυση. Η apoΑI ήταν υψηλότερη σε γονότυπο 1ή4 (n=29) απ’ ότι σε 2ή3 (n=24). Ο γονότυπος 1ή4 δεν διέφερε με τη ΧΗΒ ενώ ο 2ή3 εμφάνιζε συχνότερα-μεγαλύτερου βαθμού στεάτωση και υψηλότερο στάδιο ίνωσης. Ηλικία, ΒΜΙ, γ-GT, c-peptide/ινσουλίνη, IGT, HOMA και στάδιο ίνωσης - γ-GT (p=0,018) σε πολυπαραγοντική ανάλυση - συσχετίστηκαν με στεάτωση σε γονότυπο 1ή4, ενώ ασθενείς με ΒΜΙ>25 χωρίς στεάτωση εμφάνιζαν συχνότερα ΗΟΜΑ>2. Τριγλυκερίδια (p=0,035), c-peptide/ινσουλίνη (p=0,003) και ιικό φορτίο (p=0,021) - σε πολυπαραγοντική ανάλυση κανένα σημαντικά - συσχετίστηκαν με στεάτωση σε γονότυπο 2ή3. Το ιικό φορτίο συσχετίστηκε επίσης με ΗΟΜΑ και στάδιο ίνωσης στη XHC, με στάδιο-βαρύτητα ίνωσης σε γονότυπο 1ή4 και αρνητικά με χοληστερόλη και LDL σε 2ή3 - καμία συσχέτιση στη ΧΗΒ. Συμπεράσματα: Η ηπατική στεάτωση είναι συχνότερη στη XHC από ότι στη XHB, ιδίως σε γονότυπο 3 που φαίνεται να προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη και να δρα ανασταλτικά στην έκκριση απολιποπρωτεινών (ιδίως apoΑ1). Η (μη σχετιζόμενη με τον ιό) αντίσταση στην ινσουλίνη είναι η κύρια αιτία στεάτωσης στο γονότυπο 1 και το αυξημένο σωματικό βάρος στη ΧΗΒ

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ηπατίτιδα Β
Steatosis hepatic
Χρόνια ηπατίτιδα Β
Λιπώδες ήπαρ
Ινωση
Fatty liver
Chronic hepatitis C
Chronic hepatitis B
Στεάτωση ηπατική
Χρόνια ηπατίτιδα C
Fibrosis
Hepatitis C
Ηπατίτιδα C
Hepatitis B

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2010-01-05T06:03:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)