Μελέτη τυπωμένης κεραίας με prs διαδοχικών μετασχηματιστών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Microstrip antenna array with prs of multisection transformers
Μελέτη τυπωμένης κεραίας με prs διαδοχικών μετασχηματιστών

Σαχινίδου, Δέσποινα Αλέξανδρου

Πραγματοποιήθηκε η σύνθεση τυπωμένης στοιχειοκεραίας στην περιοχή των 2GHz (UMTS), η οποία με ομοιόμορφη τροφοδοσία δημιουργεί πεδίο με ελεγχόμενα χαμηλή στάθμη δευτερευόντων λοβών. Στην εργασία εφαρμόστηκε μεν η τεχνική της ενσωμάτωσης στην κεραία διηλεκτρικών στρωμάτων που λειτουργούν σαν μερικά ανακλώσες επιφάνειες (PRS), αλλά με μορφή διαφορετική από εκείνες που προτείνονται στη βιβλιογραφία . Αντί να χρησιμοποιηθούν διηλεκτρικά στρώματα με περιοδικά ψηλές και χαμηλές τιμές διηλεκτρικής σταθεράς, συντίθεται μια δομή PRS χρησιμοποιώντας διηλεκτρικά στρώματα με βαθμιαία μείωση της διηλεκτρικής τους σταθεράς. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό το σύστημα λειτουργεί σαν ένας πολλαπλός μετασχηματιστής για την προσαρμογή της αντίστασης του διηλεκτρικού περιβάλλοντος του τυπωμένου στοιχείου με την αντίσταση του αέρα. Ο μετασχηματισμός αυτός ισχύει θεωρητικά μόνο κατά τη διεύθυνση την κάθετη στην επιφάνεια της κεραίας, ενώ προς διευθύνεις μακριά από αυτήν πραγματοποιείται μεγάλη ανάκλαση, της εκπεμπόμενης από την κεραία ισχύος, που οδηγεί σε μείωση του SLL. Η στοιχειοκεραία είναι ομοιόμορφα τροφοδοτούμενη και επομένως η μέθοδος παρέχει το πλεονέκτημα της σύνθεσης μιας εύκολα τροφοδοτούμενης στοιχειοκεραίας που όμως διαθέτει ιδιότητες μιας κεραίας που απαιτεί πολύπλοκη τροφοδοσία για να αποκτήσει ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως η υψηλή απολαβή (Gain) και το χαμηλό SLL.
A microstrip antenna array was synthesized for operation at 2GHz(UMTS), which although is uniformly excited is capable to produce field with low Side Lobe Level(SLL). The technique of the utilization of Partially Reflecting Surfaces was used but not with its classical form. It was modified, and instead to use dielectric areas with alternate high and low values of dielectric constants, a set of dielectric slabs with a continuously reduce of dielectric constant was used. This new type of PRS performs as a multisection transformer which matches the impedance of the material surrounding the antenna, to that of the air. This transformation occurs solely toward the direction perpendicular to the array whereas away from the broadside, the strong reflection of the radiated field guides to the reduction of the SLL. The designed array has the advantage of a simply implemented feeding which has properties, like low SLL, that demand a complex feeding in order to be obtained.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μερικά ανακλώσες επιφάνειες
PRS
Διηλεκτρικά στρώματα
Πολλαπλοί μετασχηματιστές
Dialectric areas
Multisection transformer

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2010-01-05T08:42:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)