Land and settlement management in local governments through the usage of geographical information systems

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαχείριση γης και εγκαταστάσεων σε ΟΤΑ με χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων
Land and settlement management in local governments through the usage of geographical information systems

Δραγατά, Γεωργία Δημητρίου

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, με τίτλο «Διαχείριση Γης & Εγκαταστάσεων σε Ο.Τ.Α. με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», είναι η ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου που κατέχουν τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ.Π.Σ.) στα πλαίσια λειτουργίας ενός Δήμου, τα οποία επέφεραν ουσιαστικές βελτιώσεις στα παραδοσιακά συστήματα λήψης αποφάσεων.Αρχικά, μέσα από μια ιστορική αναδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης της σύγχρονης Ελλάδας, επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση της σημασίας των τοπικών διοικητικών οργάνων, η εικόνα των οποίων ολοκληρώνεται με την πλήρη παρουσίαση της σημερινής διάρθρωσής τους δίνοντας παράλληλα έμφαση στις πολυσήμαντες αρμοδιότητές τους.Στη συνέχεια, με την ανάπτυξη και εξάπλωση των Γ.Π.Σ., ως εργαλεία λήψης αποφάσεων νομικής, διοικητικής, οικονομικής και κοινωνικής υφής, αλλά και ως όργανα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, έρχεται η μεγάλη αλλαγή στα δημοτικά συστήματα πληροφοριών. Βασικές εφαρμογές των συστημάτων αυτών στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες αφορούν στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, τη διαχείριση δικτύων και υποδομών, την παρακολούθηση έργων/μελετών ενός Δήμου και πολλές άλλες αξιοσημείωτες εφαρμογές, περιγράφονται επισημαίνοντας για ακόμα μια φορά τον πολυδιάστατο ρόλο τους.Συνεπώς, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η απρόσκοπτη υιοθέτηση των μεθόδων και τεχνολογιών και η εγκαθίδρυση Γ.Π.Σ. στα πλαίσια ενός Δήμου, αφ’ ενός διότι τα τοπικά προβλήματα της κάθε κοινωνίας είναι αυξημένης πολυπλοκότητας και αφ’ ετέρου διότι ο διαθέσιμος και απαιτούμενος χρόνος λήψης αποφάσεων καταλήγει να διαδραματίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο με την ίδια την απόφαση.
The main objective of the thesis, entitled “Land and settlement management in Local Governments through the usage of Geographical Information Systems”, is to highlight the importance of these systems within the framework of municipalities’ operation. The usage of G.I.S applications has been improved the traditional decision taking systems.Initially, a historical flashback on local self-government structure of modern Greece is attempted, together with the presentation of the importance of these local government organizations. In parallel, their underlying diarthrosis is also commented by giving emphasis on their current multi-task appositeness. Hereafter, through the development and spreading of G.I.S., as a decision making tool in juristic, management, financial and social topics, as well as instrument for the design, the development and protection of the environment, an impressive change to municipal information systems is accomplished. Major applications of those systems in the local self-government organizations, like urban planning and land planning design, management of networks and infrastructures, monitoring of projects/studies of a municipal and many other noticeable applications are presented within the framework of this thesis, highlighted once again their multidimensional role.Consequently, it is essential for each municipality to incorporate the methods and technologies used in order to establish a G.I.S. application, since the problems for each local community are characterized by significant complicacy. On the other hand, the available time for decision making (and taking) is in most cases of equal importance with the problem itself.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Local Government
Διαχείριση Γης & Εγκαταστάσεων
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Land and settlement management
Municipal information systems
Γ.Π.Σ.
Self-government Organizations G.I.S.
Decision making tool
Ο.Τ.Α.
Εργαλεία ληψης αποφάσεων
Δημοτικά συστήματα πληροφοριών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-05T10:42:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.