The present management of forest ecosystems in S. Evoia and its perspectives

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η σημερινή διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων στο Ν. Ευβοίας και η προοπτική της
The present management of forest ecosystems in S. Evoia and its perspectives

Σπύρου, Αθηνά Ιωάννη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης των δασών ελάτης Καστροβαλά και Καδίου και η διατύπωση προτάσεων για τη μελλοντική διαχείρισή τους. Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι οι παρακάτω: α) Ταξινόμηση των συστάδων σε ομάδες, με βάση τα δασοαποδοτικά τους στοιχεία, β) χαρακτηρισμός και αξιολόγηση των συστάδων σύμφωνα με τα κοινά τους δασοαποδοτικά χαρακτηριστικά, γ) διατύπωση δασοκομικών και διαχειριστικών προτάσεων για τη μελλοντική τους διαχείριση. Αρκετές στατιστικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση μεταβλητών που αντιπροσωπεύουν το διαφορετικό τρόπο χρήσης των δασών, τη δομή και τη διαχείρισή τους. Δύο από αυτές, η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η Ανάλυση σε Ομάδες, σε συνδυασμό μεταξύ τους, μπορούν να ταξινομήσουν δασικές περιοχές ανάλογα με τα δασοαποδοτικά στοιχεία που τις διακρίνουν και να προκύψουν συμπεράσματα χρήσιμα για την ορθολογική διαχείρισή τους. Οι μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης, Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis - PCA) και Ανάλυση κατά Συστάδες (Cluster Analysis - CA) έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιούνται είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό ως εργαλείο ανάλυσης δεδομένων στη διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων, με στόχο την όσο δυνατόν καλύτερη εκτίμηση μεγάλου όγκου δεδομένων και συνεπώς την εξαγωγή συμπερασμάτων για μια δασική διαχείριση πολλαπλών σκοπών.Τα στοιχεία για την εφαρμογή της Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και της Ανάλυσης κατά Ομάδες πάρθηκαν από τη διαχειριστική μελέτη του δάσους Καστροβαλά ισχύος 1999 – 2008 και την ισχύουσα διαχειριστική μελέτη του δάσους Καδίου (2000 – 2009). Δημιουργήθηκε ένα πίνακας των στοιχείων με n =73 γραμμές που είναι οι συστάδες της διαχειριστικής κλάσης της ελάτης και των δύο δασών και p = 14 στήλες - μεταβλητές. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό λογισμικό SPSS 15.0. Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες έδωσε πέντε συνιστώσες, οι οποίες προέκυψαν με την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων σε ένα καινούριο σύστημα συντεταγμένων με τη χρήση της μεθόδου Varimax. Οι συνιστώσες αυτές επιλέχθηκαν με το κριτήριο λ (ιδιοτιμή) ≥ 1. Οι συνιστώσες αυτές αποτέλεσαν τις μεταβλητές για την Ιεραρχική Ανάλυση σε Ομάδες με μέθοδο ομαδοποίησης την Ward (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων) και μέτρο απόστασης την τετραγωνική Ευκλείδεια απόσταση. Η Ανάλυση σε Ομάδες έδωσε συνολικά έξι ομάδες. Οι ομάδες που βρέθηκαν στην παρούσα εργασία με τη χρήση της Ανάλυση κατά Ομάδες και με τα χαρακτηριστικά που έχει η κάθε μία, βάση των δασοαποδοτικών στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη, επιβεβαιώνουν με κάποιο τρόπο και αποτελέσματα που βρέθηκαν με τη χρήση της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες. Ο συνδυασμός αυτών των δύο αναλύσεων καθιστά ευκολότερη την ταξινόμηση του υπό μελέτη οικοσυστήματος σε συστάδες με κοινά δασοαποδοτικά χαρακτηριστικά. Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια ορθολογική διαχείριση των συστάδων ελάτης του δασικού οικοσυστήματος, έτσι ώστε να γίνει ανόρθωση της ποιότητας του ξυλαποθέματος, αφού αποτελεί προϊόν παλαιότερων ληστρικών υλοτομιών. Στις συστάδες όπου δεν μπορεί να υποβοηθηθεί η φυσική αναγέννηση, λόγω έλλειψής της, μπορεί να γίνει αναδάσωση με μαύρη πεύκη, ενέργεια που θα βελτιώσει συγχρόνως και την υποβαθμισμένη ποιότητα του σταθμού. Το ενδοδασογενές περιβάλλον που θα δημιουργηθεί τόσο με υπόσκιες υλοτομίες όσο και με τη διατήρηση κάποιων διακένων, θα προστατεύσει την υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, ενώ όπου η παραγωγική ικανότητα του σταθμού δε δύναται να βελτιωθεί, οι συστάδες θα εκτελέσουν κυρίως υδρονομικό και προστατευτικό ρόλο, αλλά θα αναδείξουν και την περιοχή διαχειριζόμενες αισθητικά. Μια προτεινόμενη διαχείριση, οδηγεί στην επίτευξη των στόχων μιας δασοπονίας πολλαπλών στόχων, τη σύγχρονη πλέον επιταγή της παγκόσμιας δασοπονίας.
The objectives of this thesis is: a) The recording and the evaluation of the present situation of fir forests of Kastrovala and Kadi in the central east of Euboea (Kimi) and making suggestions for their management in the future, b) the classification of the stands in clusters based on management data, c) the characterization and the evaluation of the stands based on their common management data, d) silvicultural and forest planning suggestions for a future forest monitoring. Many statistical methods have been used to analyze variables that represent the different way of using forests, their structure and their monitoring. Two of them, the Principal Component Analysis and the Cluster Analysis, together in combination, can classify forested areas depending on management data that characterize them and therefore could arise useful conclusions for a rational forest management.The multivariate methods Principal Component Analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA) have been used over the last years as a tool of analyzing data in monitoring natural ecosystems, which aims to a as possible as a better evaluation of a big number of data and so to the conclusions for a forest management of multiple objectives. Data were taken from previous studies that had been done for the forest agency in Kimi (1999 and 2000). In this way a matrix was made consisted of 73 rows which depicted the forest stands and 14 columns which depicted the variables. The elaboration of data was done by the statistical package SPSS version 15.0.The rotation method used in the Principal Component Analysis was the Varimax method, giving five components, which were chosen mostly because their eigenvalue was bigger than one and they were used as the variables for the Hierarchical Cluster Analysis. Ward method was the clustering method and the measure between the cases was the Squared Euclidean Distance. From the Cluster Analysis six clusters were chosen, of which characteristics based on the management data that were taken into consideration, confirm the results of the Principal Component Analysis. The combination of these two multivariate methods makes easier the classification of the studied ecosystem into clusters with common management characteristics. It is suggested a rational planning and monitoring of the fir stands, so as the quality of the timber could be improved, as it comes from previous predatory cuttings. In the stands where natural regeneration can be helped because it does not exist, it can be done reforestation with Pinus nigra, something that will also help the low site quality to get improved. The environment that will be formed in the forest with the proper cuttings and by keeping some small non forested areas, will protect the flora and fauna of the region. At the places where the site quality cannot be improved, the stands will not only play a protected and water saved role, but they will emergence the region by being monitored for recreation. A future forest management as this leads to the accomplishment of a forestry with multiple objectives, the modern imperative of the global forestry.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες
Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων
Ανάλυση σε ομάδες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2010-01-05T12:22:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.