Συνεπεξεργασία διασταλγμάτων ΧΥΤΑ και προσομοιωμένου αστικού αποβλήτου με πιλοτικό βιοαντιδραστήρα μεμβρανών μικροδιήθησης (MF-SMBR)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Co-treatment of landfill leachate and domestic wastewater by an anoxic/aerobic submerged microfiltration membrane batch reactor (MF_SMBR)
Συνεπεξεργασία διασταλγμάτων ΧΥΤΑ και προσομοιωμένου αστικού αποβλήτου με πιλοτικό βιοαντιδραστήρα μεμβρανών μικροδιήθησης (MF-SMBR)

Λίτας, Γεώργιος Χ.

Ένας πιλοτικός βιοαντιδραστήρας μεμβρανών μικροδιήθησης (MF) τύπου πλακών και πλαισίου χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση των δυνατοτήτων και τον προσδιορισμό των βέλτιστων λειτουργικών συνθηκών στην συνεπεξεργασία μείγματος διασταλάγματος Χ.Υ.Τ.Α. και αστικού αποβλήτου. Προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργική ευελιξία του συστήματός μας, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων σε αστικό απόβλητο, αυτό αντικαταστάθηκε με την χρήση προσομοιωμένου αστικού αποβλήτου παρασκευαζόμενου επί του εργαστηρίου. Ακολουθήθηκαν τέσσερα βασικά λειτουργικά προγράμματα τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ύπαρξη ανοξικών σταδίων, της προστιθέμενης ποσότητας μεθανόλης (για την βελτίωση των απονιτροποιητικών συνθηκών) και την διάρκεια του κάθε λειτουργικού προγράμματος (12ωρο -24ωρο). Ο βιοαντιδραστήρας αρχικά εμβολιάστηκε με 60 L ενεργού ιλύος και λειτούργησε σε συγκεντρώσεις MLSS της τάξης των 25 g/L. Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής ήταν 9 ημέρες εκτός της τελευταίας λειτουργικής περιόδου που μειώθηκε στις 8 ημέρες. Στα πειραματικά αποτελέσματα του εξερχόμενου διηθήματος φάνηκε το δύστροπο του χαρακτήρα του ώριμου διασταλάγματος Χ.Υ.Τ.Α. ιδιαίτερα μέσω του εμμένοντος COD (για το οποίο ευθύνονται κυρίως τα χουμικά οξέα που υφίστανται στην σύνθεση του διασταλάγματος Χ.Υ.Τ.Α.). Τέλος στρατηγική επιλογή αποτελεί η τακτική απομάκρυνση συγκεκριμένου όγκου μεικτού υγρού, ο οποίος δεν θα πρέπει να επηρεάσει την απόδοση της λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, διότι μέσω αυτού του τρόπου λαμβάνει χώρα ανανέωση της δυναμικής της ενεργού ιλύος. Θεμέλιο λίθο του ελέγχου της εμφάνισης του φαινομένου της έμφραξης των μεμβρανών, αποτελεί ο εντοπισμός μιας κατάστασης ισορροπίας μεταξύ του χρόνου διήθησης, αλλά και του όγκου του διηθήματος που διέρχεται μέσω των μεμβρανών αυτών καθώς, αναλόγως των κατασκευαστικών προδιαγραφών λειτουργίας τους, και με σωστό προγραμματισμό του σταδίου διήθησης μπορεί να μεγιστοποιηθεί το διάστημα εμφάνισης έμφραξης των μεμβρανών, να περιορισθεί η ανάγκη καθαρισμού των μεμβρανών και κατ’ επέκταση ο κίνδυνος καταστροφής τους από πιθανή αστοχία της διαδικασίας καθαρισμού.
A pilot bioreactor microfiltration membranes (MF) type plates and framework used to investigate the possibilities and determine optimal operating conditions in coprocessing mixture diastalagmatos landfill and urban waste. In order to maintain the operational flexibility of our system, due to the large quantities of urban waste, it was replaced by the use of simulated urban waste prepared for the workshop. Four keys followed operational programs which differ as to the existence of anoxic stage, the added amount of methanol (to improve denitrifiers conditions) and the duration of each operational program (12 hours -24oro). The bioreactor was initially inoculated with 60 L of activated sludge and operated at MLSS concentrations of 25 g / L. The hydraulic residence time was 9 days except the last operating period was reduced to 8 days. In the experimental results of the outgoing filtrate appeared the wayward nature of mature diastalagmatos landfill particularly through persisting COD (subject mainly responsible humic acids exist in the landfill diastalagmatos synthesis). Finally option strategy is the regular removal of specified volume of mixed fluid, which should not affect the performance of the operation of the bioreactor membranes, because through this mode takes place renewal dynamics of activated sludge. Keystone control the appearance of the phenomenon of clogging of the membranes, is the identification of a state of balance between the filtration time, and the volume of the filtrate passing through the membranes as well, depending on their construction, operating, and proper planning of filtration step can maximize the display interval occluding membrane, to reduce the need for cleaning the membranes and thus the risk of destruction of possible failure of the cleaning process. politicianˌpäləˈtiSHən Όρισμοί politician ουσιαστικό a person who is professionally involved in politics, especially as a holder of or a candidate for an elected office. "We tend to elect politicians to change things, and then kick them when they do." συνώνυμα: legislator, elected official, statesman, stateswoman, public servant, senator, congressman, congresswoman, politico,

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου
Διασταλάγματα ΧΥΤΑ
Sequencing batch reactor
Νιτροποίηση
Landfill leachate
Submerged membrane reactor
Nitrification
Βιοαντιδράσεις μεμβρανών (SMBR)
Μεμβράνες
Membrane
Co-treatment
Συνεπεξεργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-07T10:37:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.