Contribution to the creation of an evaluation system for the railway constructions

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συμβολή στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης σιδηροδρομικών τεχνικών έργων
Contribution to the creation of an evaluation system for the railway constructions

Χατζηαθανασίου, Αναστασία Ηλία

This thesis has as a scope the contribution in the creation of a complete system, which will be able to evaluate technical subjects of specific parts or as an overall, of the railroad. Moreover, there is being made an effort to be gathered and recorded all the technical constructionς of the railway network and their characteristics. Also is being made an attempt to create a database, which is based on the most important characteristics of the technical constructionς, and will evaluate the railroad itself (in further studies). Taking into account this critical elements, this thesis is trying to create and fulfill a specific database in order to produce a ground illustration, using a software called ArcMap – GIS. This thesis deals with the following construction subcategories:  Tunnel  Bridge  Embankment and ditches  Technical projects of surface drain and reclamation waters.  Sound drapes  Overpass  Enclosure The evaluation system was created after a deep study of five basic constants of quality. Those constants are:  The credibility  The safety  The comfort ease of the passengers  Performance of the trains  Cost of maintenance In some kinds of technical constructions basic constant of quality is the Environmental affiliation of the project. In this thesis, are being specified the technical projects, they are classified in categories, introduced their basic characteristics, and last but not least, they are introduced their basic principles of design, study, constriction and operation. In addition, in each category they are underlined distinctiveness, demand of E.C, geotechnical requirements etc. The implementation area is considered to be the suburban railway. Furthermore, they are being presented the basic constants of quality for each project and they are introduced the parameters by which these constants are getting influenced. It is being introduced a specific database, in which they are included the most critical elements from each kind of technical construction and with the help of the software ArcMap- GIS, this database is implemented in a part of railroad (Polisistos - Ormenio - Boarders). With this way, it is introduced a database, which can be the basic tool, for a future study regarding a fulfill evaluation system of technical projects of the railway network. Moreover it can be the basic tool for future interventions, which they might be needed, emphasizing this parts of the network, with the biggest importance and the lower cost of maintenance.
Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τη συμβολή στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης τεχνικών έργων σε τμήμα ή ολόκληρη τη σιδηροδρομική γραμμή. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν και καταγραφούν όλα τα τεχνικά έργα ενός δικτύου με τα βασικά χαρακτηριστικά τους, για να δημιουργηθεί μια βάση, η οποία θα αποτελεί και ένα σύστημα βαθμολόγησης και αξιολόγησης τους (στα πλαίσια και περαιτέρω έρευνας) . Στη συνέχεια από τα στοιχεία αυτά ( στοιχεία που αφορούν τα τεχνικά έργα ενός συγκεκριμένου τμήματος σιδηροδρομικού δικτύου), επιλέγονται τα πιο κρίσιμα, και με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (ArcMap – GIS), καταγράφονται σε μια κατάλληλα διαμορφωμένη βάση δεδομένων και γίνεται χωρική απεικόνιση του τμήματος αυτού. Οι κατηγορίες των έργων με τα οποία ασχολείται η παρούσα εργασία είναι:  Σήραγγες  Γέφυρες  Επιχώματα-ορύγματα  Τεχνικά έργα επιφανειακής αποχέτευσης και αποστράγγισης υδάτων  Ηχοπετάσματα  Ανισόπεδες διαβάσεις  Περιφράξεις Η δόμηση του συστήματος αξιολόγησης έγινε λαμβάνοντας υπ΄ όψιν πέντε βασικά μεγέθη ποιότητας :  «Αξιοπιστία»  «Ασφάλεια»  «Άνεση»  «Επιδόσεις»  «Κόστος συντήρησης» Σε κάποια είδη τεχνικών έργων βασικό μέγεθος ποιότητας είναι και η Περιβαλλοντική ένταξη του έργου. Στη διπλωματική αυτή εργασία, ορίζονται τα τεχνικά έργα, ταξινομούνται σε κατηγορίες, δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και οι βασικές αρχές σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, και λειτουργίας, καθώς και σε κάθε κατηγορία τονίζονται ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις Ε.Ε, γεωτεχνικές απαιτήσεις κτλ. Πεδίο εφαρμογής θεωρείται ο υπεραστικός σιδηρόδρομος. Ακολούθως ορίζονται τα βασικά μεγέθη ποιότητας για κάθε έργο, και επιλέγονται οι παράμετροι που τα επηρεάζουν. Δημιουργείται κατάλληλη βάση δεδομένων που περιέχει τα πιο κρίσιμα από αυτά τα στοιχεία για κάθε είδος τεχνικού έργου, και με τη βοήθεια του λογισμικού ArcMap – GIS γίνεται εφαρμογή σε ένα τμήμα σιδηροδρομικού δικτύου (Πολύσιτος – Ορμένιο – Σύνορα). Με τον τρόπο αυτό συγκροτείται μια βάση, η οποία θα μπορέσει να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την μετέπειτα μελέτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών έργων ενός δικτύου. Επίσης θα είναι βασικό εργαλείο για μελλοντικές επεμβάσεις που πιθανόν να χρειαστούν, τονίζοντας τα τμήματα εκείνα ή τις συνιστώσες εκείνες των τεχνικών, όπου και όταν χρειάζονται, δίνοντας προσοχή στα στοιχεία με τη μεγαλύτερη βαρύτητα και το μικρότερο κόστος συντήρησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αξιολόγηση σιδηροδρομικών τεχνικών έργων
Evaluation of railway constructions

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2010-01-08T08:09:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.