Μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής και ταυτοποίηση εργαστηρίων κυπριακών επιδαπέδιεων ψηφιδωτών, 2ος - 7ος αιώνας μ.Χ., με χημικές και φυσικοχημικές μεθόδους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Research of the manufacturing technology and identification of the Cyprus workshops floor mosaics 2nd - 7th century a.C. with chemical and physical chemistry methods
Μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής και ταυτοποίηση εργαστηρίων κυπριακών επιδαπέδιεων ψηφιδωτών, 2ος - 7ος αιώνας μ.Χ., με χημικές και φυσικοχημικές μεθόδους

Χαραλάμπους, Ελευθέριος Ν.

In this research work was an attempt to determine the manufacturing technology and realize the state of conservation and restoration of floor mosaics. This work has basically three levels of research which both individually and combined with each other will help us to have results and more precise conclusions. The first level is related to the chemical analysis which aimed to give information about the elemental and mineralogical composition of rocks, the identification of them and their relation with the primary rock, the transportation geographically through the time and at the same time to extract information connecting with the physical, mechanical and chemical properties. The second field was related to the chemical analysis of mortars, which were used in all the mosaics construction layers, throughout the studied period having as target the collection information concerning the creation and construction technology. The third research field was concerned to the construction technology, the tessellation layer construction, the development of thematic and geometric representations through the time and the study of all parameters affecting on the mosaic evolution. The combination of this information will help to arise some new questions concerning this archaeological field. All the experimental conclusions establish the basis for the research concerning the floor mosaics of Cyprus. The creation of this database with the results of chemical analysis, on the mortar and stones will be a key element in the investigation of all specialties that will deal with this subject. The color database combined with visual observation for identification of tesserae separately and rock paintings are the key of conservation providing all the information they need to choose the right way maintenance and preservation of rock. The mortar cards and the table for determining the porosity contribute to choose the appropriate type and the specific features (porosity, hardness, etc.). of mortar maintenance. The floor mosaics of Cyprus recorded a tradition which has its roots in the arrival of this technology on the island, from the Hellenistic period. The laboratories know the technology and get informed in the subjects that appear in each period always according to the ideal-political, human geography and social framework developed. As far as the raw materials are concerned there is no absolute need for since in the island are all those in need (rock, cement, etc.). All these data enforce the argument for the operation of local workshops, who had contacts with other centers of creation of mosaics keeping, at the same time, their own technology and local identity in the development of the layer tessellation (subjects)
Στην παρούσα ερευνητική εργασία έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί η τεχνολογία κατασκευής και να χαραχθεί η πορεία συντήρησης και αποκατάστασης των επιδαπέδιων ψηφιδωτών. Η όλη εργασία είχε βασικά τρία πεδία έρευνας, τα οποία το καθένα ξεχωριστά και συγκριτικά μεταξύ τους θα μας βοηθούσαν στην ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων για την ασφαλέστερη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της επιστημονικής συντήρησης. Το πρώτο αφορούσε την χημική ανάλυση με ενόργανες χημικές μεθόδους, που είχαν ως στόχο να δώσουν πληροφορίες γύρω από τη στοιχειακή και την ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων, την ταυτοποίηση τους με τα μητρικά πετρώματα, τη διακίνηση τους στο χρόνο και στο χώρο και τις πληροφορίες για τις φυσικές, μηχανικές και χημικές τους ιδιότητες. Το δεύτερο πεδίο είχε ως στόχο, τη χημική ανάλυση των κονιαμάτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα στρωματογραφικά επίπεδα των έργων, σε όλη την χρονική περίοδο την οποία εξετάζουμε με απώτερο σκοπό την συλλογή πληροφοριών γύρω από την σύσταση και την τεχνολογία κατασκευής τους. Το τρίτο πεδίο αφορούσε καθαρά την τεχνολογία κατασκευής του στρώματος ψηφοθέτησης, την ανάπτυξη των εικονιστικών και γεωμετρικών παραστάσεων στο χρόνο και την ανάλυση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτή. Ο συνδυασμός όλων αυτών των πληροφοριών θα βοηθήσει στην ανάπτυξη κάποιων προβληματισμών γύρω από αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Η λήψη αυτών των συμπερασμάτων δημιουργεί τη βάση για την έρευνα γύρω από τα επιδαπέδια ψηφιδωτά της Κύπρου. Η δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, που αφορούν τα κονιάματα και τα πετρώματα θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο στην έρευνα όλων των ειδικοτήτων, που θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η χρωματική βάση δεδομένων αποτελεί το κλειδί, σε συνδυασμό με την οπτική παρατήρηση, για την ταυτοποίηση της κάθε ψηφίδας ξεχωριστά και οι πίνακες πετρωμάτων δίνουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται έτσι ώστε να επιλεχθεί ο σωστός τρόπος συντήρησης και διατήρησης των πέτρινων ψηφίδων. Οι κάρτες κονιαμάτων και ο πίνακας προσδιορισμού του πορώδους βοηθούν στην επιλογή της χρήσης του σωστού τύπου κονιάματος συντήρησης και βοηθούν στην επιλογή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (πορώδες, σκληρότητα κ.λ.π.). Στα επιδαπέδια ψηφιδωτά της Κύπρου καταγράφεται μια παράδοση, η οποία έχει τις ρίζες της στην άφιξη της τεχνολογίας αυτής στο νησί, από την Ελληνιστική περίοδο. Τα εργαστήρια γνωρίζουν την τεχνολογία και συμβαδίζουν και ενημερώνονται από την θεματολογία που εμφανίζεται σε κάθε περίοδο σύμφωνα πάντα με το ιδεοπολιτικό, κοινωνικό και ανθρωπογεωγραφικό πλαίσιο που αναπτύσσεται. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες δεν παρουσιάζεται καμία απολύτως ανάγκη μιας και στο νησί βρίσκονται όλες αυτές οι οποίες χρειάζονται (πετρώματα, κονίες κλπ.). Όλα αυτά τα στοιχεία ενισχύουν την άποψη για τη λειτουργία τοπικών εργαστηρίων, τα οποία είχαν επαφές με τα υπόλοιπα κέντρα δημιουργίας αλλά διατηρούσαν την δική τους τεχνολογία και την τοπική ταυτότητα όσον αφορά την ανάπτυξη του στρώματος ψηφοθέτησης (θεματολογία)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Mortar
Cyprus
Αρχαιομετρία, Κύπρος
Archaeometry, Cyprus
XRD
Floor mosaics
Stone
Floors, Mosaic, Conservation and restoration, Cyprus
Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης
Κύπρος
Επιδαπέδια ψηφιδωτά, Συντήρηση και αποκατάσταση, Κύπρος
Επιδαπέδια ψηφιδωτά
Πετρώματα
Περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ
SEM
Κονίαμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-08T08:33:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.