Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Corporate Social Responsibility at wood processing and furniture producting companies
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλου

Βάντα, Βασιλική Ναούμ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Χωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική με βάση τους εμπλεκόμενους και τους ωφελούμενους φορείς σε μια εταιρική κοινωνική δράση. Η εξωτερική ΕΚΕ αφορά τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους καταναλωτές, τους μετόχους, το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Η εσωτερική αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας ¨Η ΕΚΕ στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων¨. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2009. Επιλέχθηκαν επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες απασχολούν από 11 εργαζόμενους και πάνω, οι υπεύθυνοι των οποίων κλήθηκαν να απαντήσουν σε δομημένο ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης. Το ερωτηματολόγιο κατηγοριοποιήθηκε, με βάση τα χαρακτηριστικά της έννοιας της ΕΚΕ, στις κατηγορίες: Γενικά στοιχεία επιχείρησης, Περιβάλλον Εργασίας, Πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος, Πολιτικές αγοράς, Στάσεις και απόψεις. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναλύθηκαν με το κατάλληλο στατιστικό πακέτο. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι οι δράσεις ΕΚΕ που αφορούν το περιβάλλον εργασίας εφαρμόζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άλλους τομείς. Οι επιχειρήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος είναι ευαισθητοποιημένες και πρόθυμες να κάνουν βήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Σε σχέση με τις πολιτικές αγοράς φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις υστερούν σε σχετική δραστηριότητα. Τέλος, με βάση τις στάσεις και απόψεις, ως σημαντικότερη δράση της ΕΚΕ, για τους ερωτηθέντες, προέκυψε αυτή που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, ως σημαντικότερος τομέας αναφέρεται η αγορά (καταναλωτές, προϊόντα, συνεργάτες) και ως σημαντικότερο όφελος θεωρείται η καλύτερη φήμη της εταιρείας. Η θετική επιρροή που μπορεί να έχει η στάση εταιρικής υπευθυνότητας από τις επιχειρήσεις στους αγοραστές των προϊόντων τους, αναγνωρίστηκε από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Ως πρόβλημα για την εφαρμογή της ΕΚΕ αναδείχτηκε η έλλειψη ενημέρωσης και το κόστος εφαρμογής της το οποίο είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει αλλά δεν αποτρέπει την ίδια την εφαρμογή της.
Corporate Social Responsibility (CSR) is the notion according to which companies incorporate in a voluntary basis social and environmental considerations to their business and their interaction with other stakeholders. It can be divided into internal and external CSR, regarding the persons involved and those that benefit from a corporate social action. External Corporate Social Responsibility involves customers, suppliers, consumers, stockholders and the natural and social environment. Internal Corporate Social Responsibility pertains to the manpower of a company. This research refers to the results of a study on “Corporate Social Responsibility at wood processing and furniture producing companies”, in particular regarding to positions and views on the notion of CSR. The study was realized from March 2008 to January 2009. Companies of the relevant sectors that occupy more than 11 employees have been chosen and their representatives were asked to answer to a structured questionnaire during a personal interview. The questionnaire was divided, according to the characteristics of the notion of CSR, into the following categories: General Enterprise Elements, Work Environment, Environment Protection Policies, Market Policies, Attitudes and Opinions. The eventual results were analyzed with the proper statistical program. The more important conclusions that result are that CSR actions that concern the work environment are more common than other sectors’ actions. The enterprises in the sector of environment are sensitized and willing to make steps for energy saving and the reduction of their environmental repercussions. Regarding to market policies, it appears that the enterprises fall relatively short of activity. Finally, according to the enterprises’ attitudes and opinions, the most important CSR action for the people questioned, has proven to be the one regarding the protection of the environment, the most important section is the market and the most important benefit is improved company reputation. The positive influence that CSR might have on product buyers has been recognized by the majority of the companies. The lack of information about CSR has been noted as a problem on its implementation, as well as its costs that influence but do not dissuade companies from implementing it.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επιχειρήσεις ξύλου
Επιχειρήσεις επίπλου
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Furniture Companies
Corporate Social Responsibility
Wood companies
Research
Έρευνα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2010-01-08T09:44:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)