Κατασκευαστικές μέθοδοι στην αντιμεταθετική άλγεβρα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Computational methods in commutative algebra
Κατασκευαστικές μέθοδοι στην αντιμεταθετική άλγεβρα

Σατσλή, Νικολέτα Κωνσταντίνου

Εισάγουμε την έννοια της μονωνυμικής διάταξης σε δακτύλιο πολλών μεταβλητών πάνω από σώμα k. Το βασικό θέμα αυτής της εργασίας είναι η θεωρία των βάσεων του Groebner . Παραθέτουμε αναλυτικά το κριτήριο του Buchberger και επικεντρω-νόμαστε σε πλήθος εφαρμογών τους στην αντιμεταθετική άλγεβρα.
We introduce the notion of monomial orderings on k[ ,…, ], over a field k. The main topic of this thesis is the Groebner basis theory. We thoroughly present Buchberger ‘s criterion and then we focus on various applications in commutative algebra.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Universal Groebner bases
Βάσεις Groebner
Groebner bases
Resultant
Κριτήρια Buchberger
Καθολική βάση Groebner
Αλγόριθμος διαίρεσης
Απαλείφουσα
Buchberger criterion
Division algorithm
Αφφικικές πολλαπλότητες
Affive varieties

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-08T10:25:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.