Σύνθεση φωσφορυλιωμένων παραγώγων της myo-ινοσιτόλης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Synthesis of phosphorylated derivatives of myo-inositol
Σύνθεση φωσφορυλιωμένων παραγώγων της myo-ινοσιτόλης

Βάρβογλη, Αναστασία-Αικατερίνη Χ.

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας νέας συνθετικής μεθοδολογίας με στόχο τη σύνθεση φωσφορυλιωμένων παραγώγων της myo-ινοσιτόλης με πρώτη ύλη τη myo-ινοσιτόλη. Αναπτύσσονται και σχεδιάζονται δύο συνθετικά πλάνα, εκ των οποίων μόνο το δεύτερο ολοκληρώνεται. Στο δεύτερο συνθετικό πλάνο γίνεται χρήση της δικυκλοεξυλιδενο-myo-ινοσιτόλης στα πρώτα βήματα της σύνθεσης σε συνδυασμό με μια νέα μέθοδο οπτικού διαχωρισμού, μέσω καμφανικών εστέρων. μετά από αυτό το στάδιο, ακολουθεί μία σειρά επιλεκτικών αντιδράσεων προστασίας-αυτοπορστασίας με πολύ καλές αποδόσεις η οποία και οδηγεί σε φωσφορυλιωμένα παράγωγα-κλειδιά για τη σύνθεση ενώσεων όπως τα PI-(3)P, PI2-(4,5)P και PI#-(3,4,5)P. Επιπλέον, η χρήση ομάδων ΜΟΝ επιτρέπει και τη σύνθεση φωσφοϊνοσιτιδίων
Target of the present work is the development of a new synthetic methodology towards the synthesis of phosphorylated myo-inositol derivatives, by using myoinositol as starting material. The introduction includes a brief discussion on the history of myo-inositol and the biological role of myo-inositol phosphates and phosphoinositides. Also, protecting groups of the hydroxyl moiety are presented, in order to help the reader understand the strategy that is used in our synthetic plans. The chapter of the introduction ends with a short discussion of former synthetic methods of myo-inositol phosphates and phosphoinositides. In the main section we present our experimental results and their discussion. First, a retrosynthetic approach is followed for three target molecules [phosphorylated intermediates for the synthesis of PI-(3)P, PI2-(4,5)P and PI3-(3,4,5)]. Then, a synthetic plan is designed with three key features: selective reactions, high yields and compatibility with solid phase chemistry. The first synthetic plan employs camphor in order to form a ketal protective group and to simultaneously achieve resolution. Forward steps could not follow the three key features we set at the beginning, therefore this plan was abandoned. The second synthetic plan adopts the cyclohexylidene ketal approach. The (2,3):(4,5)-di-O-cyclohexylidene ketal of myo-inositol is combined with a new resolution method, where camphanoyl chloride is used as the chiral agent. The camphanic esters are separated by column chromatography. The protective groups employed in the second synthetic plan (apart from the cyclohexylidene ketals) are the TBDPS group, the MOM group and the Bz group. TBDPS is used as the blocking group of position 1 whereas Bz groups are used to block positions which are meant to be phosphorylated. Finally, MOM groups have the role of blocking positions meant to be free hydroxyls in the final molecules. All reactions after the third step are highly selective, with no other regioisomers detected, and yields are generally very good. The TBDPS group resembles a diphenylsilyloxy linker, allowing the comparison between the present synthesis and future work concerning a solid phase approach. Specifically, MOM groups allow the use of arachidonic acid on the glycerol moiety (easily introduced on position 1), which could subsequently lead to natural phosphoinositides

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ινοσιτόλη
Inositol
Organic compounds, Synthesis
Myo-inositol
Retro-σύνθεση
Οργανικές ενώσεις, Σύνθεση
Selective transformation
Εκλεκτικοί μετασχηματισμοί
Retro-synthesis
Synthesis
Σύνθεση
Optical resolution
Φωσφορυλιωμένα παράγωγα
Phosphorylated derivatives
Οπτικός διαχωρισμός
Myo-ινοσιτόλη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-08T10:45:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.