Κατασκευαστικές μέθοδοι στην Αντιμεταθετική Άλγεβρα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Computational Methods in Commutative Algebra
Κατασκευαστικές μέθοδοι στην Αντιμεταθετική Άλγεβρα

Σατσλή, Νικολέτα Κωνσταντίνου

Εισάγουμε την έννοια της μονωνυμικής διάταξης σε δακτύλιο πολλών μεταβλητών πάνω από σώμα k. Το βασικό θέμα αυτής της εργασίας είναι η θεωρία των βάσεων του Groebner . Παραθέτουμε αναλυτικά το κριτήριο του Buchberger και επικεντρω-νόμαστε σε πλήθος εφαρμογών τους στην αντιμεταθετική άλγεβρα.
We introduce the notion of monomial orderings on k[ ,…, ], over a field k. The main topic of this thesis is the Groebner basis theory. We thoroughly present Buchberger ‘s criterion and then we focus on various applications in commutative algebra.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Universal Groebner bases
Affine varieties
Βάσεις Groebner
Κριτήρο Buchberg
Groebner bases
Resultant
Καθολική βάση Groebner
Αλγόριθμος διαίρεσης
Απαλείφουσα
Buchberger criterion
Division algorithm
Αφφινικές πολλαπλότητες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2010-01-08T10:46:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)