Οικολογία της διατροφής των ειδών Rutilus prespensis και Alburnus belvica από τη λίμνη μικρή Πρέσπα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Feeding ecology of the species Alburnus belvica and Rutilus prespensis of the Lake Mikri Prespa
Οικολογία της διατροφής των ειδών Rutilus prespensis και Alburnus belvica από τη λίμνη μικρή Πρέσπα

Φραγκουλίδου, Τατιάνη Οδυσσέα

In the present study the feeding ecology of the species R.prespensis and A.belvica from the lake Mikri Prespa was studied. Stomach content of 301 specimens (151 belonged to R.prespensis -150 to A.belvica) was examined.The vacquity index was 30% for R. prespensis and 18,6% for A.belvica. The mean fullness index was higher for A.belvica. The frequency of occurrence (FO%) and the percentage of weight contribution (W%) of each food category to the total weight of food for each species were calculated. The latter was further calculated per total length class for the two species. The index of preponderance (Ip) showed that macrophyta and larvae of the Chaoboridae dominated the diet of R.prespensis and A.belvica respectively. Shannon-Wiener index (H’) showed larger feeding habitat and more even utilization of the feeding sources for A.belvica. The Schoener’s index displayed low trophic overlap between the diets of two species. The trophic level for each species was calculated based on the weight contribution of diet. The trophic level was 2,89±0,34 for A.belvica and 2,19±0,18 for R.prespensis. The change of trophic level with total length was examined for the two species and it was found that only for R.prepsensis it increased asymptotically. According to trophic levels, R.prespensis can be characterized as omnivore with preference to plant material and A.belvica as omnivore with preference to animal material.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η οικολογία της διατροφής των ειδών Rutilus prespensis και Alburnus belvica από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Συνολικά εξετάσθηκαν 151 άτομα του είδους R.prespensis και 150 του είδους A.belvica. Ο βαθμός κενότητας και ο βαθμός πληρότητας βρέθηκαν ίσοι με 30% και 1,89±0,12 για το R. prespensis ενώ για το A.belvica ίσοι με 18,6% και 2,05±0,10 αντίστοιχα. Υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης (FO%) και η ποσοστιαία κατά βάρος συμμετοχή (W%) της κάθε κατηγορίας τροφής στο σύνολο της τροφής κάθε είδους. Η μεταβολή της διατροφής (W%) διερευνήθηκε και ανά κλάση ολικού μήκους. Κυρίαρχη κατηγορία τροφής σύμφωνα με το δείκτη σημαντικότητας (Ip) αναδείχθηκαν τα μακρόφυτα για το R.prespensis και τα οι νύμφες των δίπτερων Chaoboridae για το A.belvica. Η εφαρμογή του δείκτη Shannon-Wienner (Η’) αποκάλυψε μεγαλύτερο εύρος τροφικού ενδιαιτήματος για το είδος A.belvica και πιο συμμετρική εκμετάλλευσή του σύμφωνα με το δείκτη εκμετάλλευσης τροφικού ενδιαιτήματος (J). Ο δείκτης Schoener (S) επέδειξε χαμηλή τροφική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δύο ειδών. Το τροφικό επίπεδο του R.prespensis υπολογίσθηκε ίσο με 2,19±0,18 και παρουσίασε μία τάση αύξησης σε σχέση με ολικό μήκος. Για το A.belvica, το τροφικό επίπεδο βρέθηκε ίσο με 2,91±0,34 και παρουσίασε πτώση σε σχέση με το ολικό μήκος. Με βάση το τροφικό επίπεδο, το R.prespensis θεωρείται ως ευρυφάγο με έμφαση στις φυτικές ύλες και το A.belvica ως ευρυφάγο με έμφαση στις ζωικές ύλες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μικρή Πρέσπα
Οικολογία διατροφής
Trophic level
Rutilus prespensis
Τροφικό επίπεδο
Feeding ecology
Alburnus belvica
Mikri Prespa

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2010-01-08T10:53:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.